Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli (SBM) z siedzibą przy ul. Ofiar Katynia 35, 37-450 Stalowa Wola.

 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kierować do SBM za pośrednictwem poczty bądź na adres e-mail: sbm@stwola.com.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy:

 • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
 • ustawa Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo energetyczne, Statut SBM,
 • ustawa o własności lokali, ustawa o ochronie praw lokatorów, ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • Kodeks cywilny i Kodeks postępowania cywilnego.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków, upoważnione firmy obsługujące zasoby spółdzielni oraz organy władzy publicznej.

 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (bycia zapomnianym), jeśli przepisy na to pozwalają.

 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności statutowych spółdzielni. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,

 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji czynności statutowych lub niemożność zawarcia umowy.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZARZĄD SBM

Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie począwszy od 25 maja 2018 roku.