Przekształcenie w prawo własności

Informacja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych pod budynkami wielorodzinnymi w prawo własności.

W celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej(wych) pod budynkiem wielorodzinnym będącym w zasobach SBM wszyscy uwłaszczeni członkowie Spółdzielni zamieszkujący w tym budynku – każdy indywidualnie, oraz Zarząd SBM – reprezentujący nieuwłaszczonych członków Spółdzielni, składają wnioski do Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wydanie decyzji zatwierdzającej to przekształcenie.

Warunkiem koniecznym jest aby wnioski złożone były przez wszystkich uwłaszczonych w danym budynku oraz przez Zarząd SBM.

Do wniosku należy załączyć:

  • aktualny odpis z Ksiąg Wieczystych
  • kserokopia aktu notarialnego
  • dowód wpłaty 10 zł na konto Urzędu Miasta Stalowej Woli Nr 15 943000060000111120000001 z dopiskiem: opłata skarbowa – wydanie decyzji o przekształceniu
  • dowód wpłaty na rzeczoznawcę majątkowego ….. zł brutto z dopiskiem: wycena wieczystego użytkowania /wysokość wpłaty określi Urząd Miasta Stalowej Woli/.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/277/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika, że 90% bonifikata udzielana będzie osobom fizycznym przekształcającym prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola, zabudowanych na cele mieszkaniowe w dniu złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami, w skład których wchodzą lokale wykorzystywane na cele mieszkaniowe oraz lokale wykorzystywane na cele inne niż mieszkaniowe, 90% bonifikatą zostaną objęte tylko udziały w prawie użytkowania wieczystego związane z   własnością lokali mieszkalnych.

Po wydaniu przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli decyzji o dokonaniu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dokonaniu opłaty wynikającej z decyzji z tytułu dokonanego przekształcenia oraz po uprawomocnieniu się decyzji, każdy z wnioskodawców indywidualnie składa wniosek – załączając do niego oryginał wydanej decyzji, do Wydziału Ksiąg Wieczystych stosownego Sądu Rejonowego, o ujawnienie w księdze wieczystej przysługującego mu prawa własności, które uzyskał w drodze decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli. Opłata za złożenie przedmiotowego wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych stosownego Sądu Rejonowego wynosi 200,-zł. Dokonanie wpisu w księdze wieczystej przez Wydział Ksiąg Wieczystych stosownego Sądu Rejonowego kończy proces przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności.