Organy SBM

Organami SBM są:

  • Walne Zgromadzenie Członków SBM
  • Rada Nadzorcza SBM
  • Zarząd SBM

Organy Spółdzielni podejmują uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

Walne Zgromadzenie Członków SBM

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni. Członek Spółdzielni może brać udział w zebraniu tylko osobiście. Zarząd SBM zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w dowolnym czasie w wyjątkowo ważnych sprawach.

Rada Nadzorcza SBM

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Obecny skład Rady Nadzorczej SBM:

przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Walczyk tel. 509 554 544
z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej Sławomir Chyl tel. 606 333 663
sekretarz Rady Nadzorczej Stanisław Kowal tel. 664 639 699
członek Rady Nadzorczej Marek Gemzik tel. 795 859 817
członek Rady Nadzorczej Beata Kowalczyk tel. 602 677 990
członek Rady Nadzorczej Tadeusz Wolak tel. 785 012 219
członek Rady Nadzorczej Janusz Zarzeczny ——————

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

Zarząd SBM

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Skład Zarządu SBM:

prezes Zarządu SBM Artur Szklener tel. 509 927 900
z-ca prezesa ds. technicznych Mirosław Walec tel. 509 927 800