Organy SBM

Organami SBM są:

  • Walne Zgromadzenie Członków SBM
  • Rada Nadzorcza SBM
  • Zarząd SBM

Organy Spółdzielni podejmują uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

Walne Zgromadzenie Członków SBM

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni. Członek Spółdzielni może brać udział w zebraniu tylko osobiście. Zarząd SBM zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie może być również zwołane w dowolnym czasie w wyjątkowo ważnych sprawach.

 

 

Rada Nadzorcza SBM

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

Obecny skład Rady Nadzorczej SBM:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mirosław Walec 605 615 830
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Patryk Kolba 501 472 216
Sekretarz Rady Nadzorczej Beata Kowalczyk 602 677 990
Członek Rady Nadzorczej Sławomir Chyl 606 333 663
Członek Rady Nadzorczej Stanisław Kowal 664 639 699
Członek Rady Nadzorczej Piotr Walczyk 509 554 544
Członek Rady Nadzorczej Janusz Zarzeczny ——————

 

Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

 

Zarząd SBM

Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Skład Zarządu SBM:

Prezes Zarządu SBM Małgorzata Stańkowska tel. 509 927 800
Z-ca Prezesa ds. Technicznych Artur Szklener tel. 509 927 900