protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

W dniu 28.04.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 • Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 • Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 • Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 • Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata          –         Prezes Zarządu SBM

2)  Szklener Artur                       –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2021 rok.
 2. Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego ( nadwyżki  bilansowej) za 2021 rok.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Zarzeczny zapoznał zebranych z Protokołem Komisji  z dnia 25.04.2022 r,którą zwołano celem dokonania oceny sprawozdania finansowego SBM za 2021 rok .

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2021 na podstawie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta oraz na podstawie  protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 25.04.2022 r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2022 roku.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2021 i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

Ad.2.

Rada Nadzorcza   pozytywnie zaopiniowała  propozycję Zarządu odnośnie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) SBM w Stalowej Woli za 2021 rok i przeznaczenie kwoty

w wysokości 346.702,28 zł na:

155.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych, w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2021 r,

 190.000,00 zł – zwiększenie funduszu remontowego spółdzielni

  1.702,28 zł – zwiększenie funduszu zasobowego .

Ad.3.

Zarząd SBM w związku ze zmianą zakresu robót niezbędnych do wykonania w 2022 roku ze środków mienia ogólnego SBM ( administacja osiedla w Nisku) oraz w nieruchomościach przy ulicy KEN 8 i Dąbka 10A , zawnioskował do Rady Nadzorczej o przyjęcie korekty planu remontowego SBM na 2022 rok.

Rada Nadzorcza jednogłośnie  podjęła stosowną uchwałę.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami członków dotyczących docieplenia – termomodernizacji budynku Poniatowskiego 78 w Stalowej Woli oraz pismem dotyczącym zmiany systemu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Rada Nadzorcza wysłuchała wyjaśnień Zarządu w tych tematach.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 28.04.2022 r  godz.19 30  i termin Rady Nadzorczej na dzień 19.05.2022 r. godz 1700.

 

W dniu 24.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 • Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 • Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 • Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 • Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata          –         Prezes Zarządu

2)  Szklener Artur                       –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu SBM za 2021 rok.
 2. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2021 roku .
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zapoznał Członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2021 rok. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.2.

Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w 2021 roku  nie rekomendowała żadnego ze zgłaszanych wniosków do przyjęcia i głosowania przez Walne Zgromadzenie.

Wszystkie wnioski mieściły  się w kompetencjach Zarządu SBM i skierowane zostały do rozpatrzenia przez Zarząd Spółdzielni.

Analizy zgłoszonych wówczas   wniosków dokonał Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Artur Szklener. Szczegóły z realizacji wniosków stanowią załącznik do protokołu.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W sprawach różnych Rada Nadzorcza ustaliła termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 24.03.2022 r  godz.19 30 i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.04.2022 r. godz 1700.

W dniu 24.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 • Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 • Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 • Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 • Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata          –         Prezes Zarządu SBM

2)  Szklener Artur                       –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.
 2. Informacja w sprawie kosztów dostarczonego do SBM ciepła w latach od 2020 do 2021.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw  podjęła  uchwałę w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 120 tys zł na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.

Ad.2.

Prezes ds. Technicznych Pan Artur Szklener  przedstawił analizę kosztów zużycia energii na potrzeby c. o .  w latach 2020 -2021. Zwrócono uwagę na znaczny wzrost  kosztów w 2021r  o 850 tys zł w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny tego wzrostu to:

-chłodniejsza zima,

– wzrost taryf elekrociepłowni i PEC ( 22,3%) ,

– wzrost taryf na wodzie ( 8,3%)

Zarząd przewiduje podwyżki kosztów c.o. w związku ze wzrostem taryf.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W sprawach różnych Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami dwóch mieszkańców dotyczących kosztów dostawy gazu do budynku.

Na wniosek Zarządu  Rada Nadzorcza  podjęła jednogłośnie ( 7 głosów za) uchwałę dotyczącą przyjęcia aneksu nr 1 do Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym oraz zasad ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.

 ANEKS NR 1/2022 z dnia 24.02.2022r

do Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym oraz zasad ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli  uchwalonego przez Radę Nadzorczą SBM w dniu 30.01.2020r uchwała nr 2/20 .

Niniejszym wprowadza się następującą zmianę do w/w regulaminu: W rozdziale II Koszty eksploatacji i utrzymania lokalu i zasady ustalania zaliczek i opłat na pokrycie tych kosztów w § 9 wykreśla się ust.3 ,który otrzymuje nowe brzmienie o treści:

W przypadku braku osób zamieszkałych w lokalu w celu pokrycia kosztów dostawy gazu do budynku,przyjmuje się do wyliczeń obciążenie tego lokalu kosztem gazu przypadającym na jedną osobę. W  lokalach , w których za zgodą Spółdzielni trwale odcięto instalacje gazową nie nalicza się opłat za paliwo gazowe.”

 

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 24.02.2022 r  godz.19 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.03.2022 r. godz 1700.

 

W dniu 27.01.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 • Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 • Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 • Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 • Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata   –         Prezes Zarządu

2)  Szklener Artur   –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2022 rok- uchwała.
 2. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM za 2021 rok .
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw  podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na 2022 rok.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i metod windykacji w spółdzielni za 2021 rok. Analiza wykazuje spadek zadłużenia ogółem . Średnie zaległości w dniach zmniejszyły się w stosunku do  grudnia 2020 roku. Średnie zadłużenie kwotowe 64 osób posiadających stałe zaległości wynosi około 34 900 zł. Analizując działania windykacyjne należy powiedzieć ,że w 2021 roku kontynuowano kierowanie spraw do sądu ,uzyskano odszkodowanie od Gminy Stalowa Wola za brak lokali socjalnych i tymczasowych narastająco w  wysokości 861.799,15  zł . Wysłano : 295 wezwań do zapłaty, 495 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym do skrzynek pocztowych ,2500 szt informacji o rozliczeniu ciepła ,74 informacji o stanie zadłużenia kredytów, podpisano 31 ugód , oddano 32 spraw do sadu,wpisano narastająco 15 osób do BIG-u ,wykonano 2 eksmisje .

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W sprawach różnych Rada Nadzorcza podjęła  przedstawione przez Zarząd uchwały dotyczące:

– zatwierdzenia nowych stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali w zakresie wysokości opłat za gaz ziemny,

– zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczki na ciepłą wodę użytkową w trzech budynkach ( Koper 5 ,Poniatowskiego 82,Poniatowskiego 84 w Stalowej Woli),

– zatwierdzenia nowych stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali użytkowych w zakresie wysokości zaliczek na c.o i c.c.w.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 27.01.2022 r  godz.19 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.02.2022 r. godz 1700.

W dniu 16.12.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

1. Zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych na 2022 rok- uchwała.

2. Informacja z realizacji wymiany podzielników ciepła w zasobach SBM.

Aneks do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej” – uchwała.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Na podstawie art.4,5,6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych od miesiąca kwietnia 2022 roku. Proponowane wysokości opłat są różne dla poszczególnych nieruchomości i uzależnione od planowanych kosztów na 2022 rok,prognozowanych pożytków oraz powstałej nadwyżki przychodów lub kosztów za rok ubiegły . Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję stawek eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości.

Rada Nadzorcza po wyjaśnieniach Zarządu jednogłośnie zaakceptowała przedstawione stawki opłat podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych poinformował członków Rady Nadzorczej o realizacji wymiany podzielników ciepła w zasobach SBM. Okazuje się,że w około 2% całych zasobów nie dokonano jeszcze wymiany podzielników . Firma dokonująca wymiany wykonała więcej podejść do mieszkań niż przewidywano w umowie. Jednak brak było kontaktu z niektórymi osobami ,a niektóre osoby w ogóle nie chcą wymiany. Pan Prezes Artur Szklener przedłożył stosowne zestawienie stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Po analizach i dyskusji nad regulaminem rozliczania ciepła uchwalonym w 2020roku postanowiono dokonać zmiany załącznika nr 5.Zmiana ta ma złagodzić konsekwencje rozliczenia zużytego ciepła bez korzystania z podzielników. Podjęto stosowną uchwałę.

Ad.3.

W wyniku zakończenia prac związanych z programem EKOMIASTO (likwidacja term gazowych) na budynku Poniatowskiego 78 i 78A zaistniała potrzeba ustalenia stawek opłat za podgrzanie wody użytkowej .Zarząd przedstawił projekt uchwały z następującymi stawkami:

opłata stała – 0,42 zł/m2/m-c , opłata zmienna 19,50 zł/m3 .

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z projektem jednogłośnie podjęła stosowną uchwałę .

W związku z potrzebą wykonania dalszych prac remontowych na budynku Koper 5 Zarząd przedstawił projekt uchwały podtrzymujący opłatę na poziomie 2021 roku tj:

2,50 zł/m2/m-c na okres od 01.01.2022 do 31.03.2026r i 1,90 zł/m2/m-c od 01.04.2026 r.

Podjęto stosowną uchwałę.

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 16.11.2021 r godz.1930 i termin Rady Nadzorczej na dzień 27.01.2022 r. godz 1700.

W dniu 25.11.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

1. Plan remontów na 2022 rok- uchwała.

2. Plan finansowy na 2022 rok – uchwała.

3. Ustalenie zaliczek na paliwo gazowe – uchwała.

4. Sprawy różne.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu remontów na 2022 rok. Rada Nadzorcza po wyjaśnieniach Zarządu zaakceptowała przedstawiony plan remontów na 2022 rok. Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw podjęła stosowną uchwałę .

W związku z przyjętym rzeczowym planem remontów na 2022 rok podniesiono wielkość opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy dwóch nieruchomości tj: Poniatowskiego 78 i 78A  w Stalowej Woli do wysokości 2,40 zł/m2/m-c ( dotyczy wykonania termomodernizacji) oraz Wojska Polskiego 2 w Stalowej Woli do wysokości 1,60 zł/m2/m-c ( dotyczy wykonania remontu balkonów -11 szt).Podjęto stosowne uchwały.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu finansowego na 2022 rok.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planem kosztów rodzajowych w podziale na poszczególne nieruchomości na 2022 rok zaakceptowała propozycję planu finansowego na 2022 rok.

W związku ze wzrostem cen na paliwo gazowe Zarząd SBM zawnioskował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali w zakresie opłat za gaz. Rada Nadzorcza 7 głosami -za;0 głosów – przeciw;0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 25.11.2021 r godz.1930

i termin Rady Nadzorczej na dzień 16.12.2021 r. godz 1700.


W dniu 28.10.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

1. Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe za 2021 rok – uchwała.

2. Struktura organizacyjna SBM – uchwała.

3. Przyjęcie planu kosztów ogólnego zarządu na 2022 rok – uchwała.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza wybrała firmę badającą roczne sprawozdanie finansowe SBM za 2021i 2022 rok

– Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski-Badanie Sprawozdań Finansowych,Doradztwo Podatkowo-Prawne ul. Chopina 24/17 ,20-023 Lublin.

Podjęto jednogłośnie stosowną uchwałę .

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM w Stalowej Woli obejmującą 37,5 etatów i obowiązującą od 01.01.2022 r. Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu kosztów ogólnego zarządu na 2022 rok zamykający się kwotą 2.013 000,00 zł. Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję kosztów ogólnego zarządzania i podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia planu kosztów ogólnego zarządu na 2022 rok w wys. 2 013 000,00 zł.

Ad.4.

Zarząd SBM zawnioskował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie skonsultowanego z mieszkańcami projektu regulaminu określającego zasady parkowania pojazdów na parkingu w terenie nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego 2 w Stalowej Woli w zakresie jednej sztuki karty parkingowej wydanej dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Zarząd przedłożył Radzie do wglądu listę z głosowania- referendum mieszkańców tej nieruchomości opowiadających się za wydaniem jednej lub dwóch kart parkingowych. Karta ta jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Wyniki głosowania: za jedna kartą -oddano 24 głosy ( tj: 43,17%) a za drugą opcją czyli 2 karty oddano 20 głosów( tj: 38,92 %).

Wniosek Zarządu został poddany pod głosowanie i nie uzyskał akceptacji Rady Nadzorczej .

Za wnioskiem oddano 0 głosów,7 głosów było przeciw,0 głosów wstrzymujących się.

Rada Nadzorcza nie przyjęła skonsultowanego z mieszkańcami projektu Regulaminu określającego zasady parkowania pojazdów na parkingu w terenie nieruchomości Wojska Polskiego 2 z powodu braku ponad 50% poparcia dla danej opcji w zakresie ilości kart parkingowych.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej wstępny projekt planu remontów na 2022 rok.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych Artur Szklener omówił plany remontów dla poszczególnych nieruchomości.

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 28.10.2021 r godz.1930

i termin Rady Nadzorczej na dzień 25.11.2021 r. godz 1700.


W dniu 30.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

1. Wyniki ogółem SBM na 30.06.2021r

2. Analiza zadłużenia i windykacji za 6 miesięcy 2021r.

3. Zatwierdzenie nowych stawek zaliczek na c.o. i c.cw – uchwała.

4. Regulamin parkingu na ul. Wojska Polskiego 2 – uchwała.

5.Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje dotyczącą wyniku ogółem SBM na dzień 30.06.2021r. Przygotowaną przez dział księgowości, a szczegółowo omówioną przez Panią Prezes Małgorzatę Stańkowską. Wynik ogółem składa się z dwóch części:

1) koszty i przychody nieruchomości podstawowych – gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

2) przychody i koszty pozostałej działalności SBM.

Wynik księgowy na dzień 30.06.2021r wynosi – 172 787,07 zł.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia mieszkańców spółdzielni za okres VI.2020r -VI 2021r. W analizowanym okresie zmalała wysokość zadłużenia o ponad 180.000,00zł.

W przedziale stale zalegających rodzin ilość zadłużonych wzrosła o jedna rodzinę, natomiast ogólny wskaźnik średniej zadłużenia zmalał z 2,22 do 2,06 /m-c na mieszkanie i lokal użytkowy.

Spółdzielnia podjęła następujące działania windykacyjne w bieżącym roku tj: wysłano 132 wezwania do zapłaty, dodatkowo wysłano zawiadomienia o zaległościach z saldem czynszowym

w ilości 206 sztuk, wysłano 2500 informacji z saldem po rozliczeniu ciepła do wszystkich mieszkań w miesiącu kwietniu, wysłano 65 pism informujących o stanie zadłużenia kredytowego, podpisano 23 ugody/raty, założono 9 spraw sądowych o należność, wykonano 1 eksmisje, dokonano 1 wpis do BIG .

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3

W związku ze wzrostem cen ciepła (Tauron) w ciągu ostatnich dwóch lat o 20,42 % oraz wzrostu opłaty przesyłowej PEC Stalowa Wola o 14,45%- 18,3% istnieje konieczność ustalenia nowych zaliczek na centralne ogrzewanie oraz za podgrzew wody – opłata zmienna i stała .

Spółdzielnia ustaliła je według kosztów oraz zużycia w 2020 roku i w I półroczu 2021.

Powyższe opłaty są niezależne od spółdzielni.

Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia wielkości nowych stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczek

na c.o. i c.cw. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.4.

Na wniosek mieszkańców budynku Wojska Polskiego 2 w Stalowej Woli Zarząd przygotował propozycję projektu regulaminu określającego zasady parkowania pojazdów w terenie ich nieruchomości. Do Rady Nadzorczej wpłynęły pisma od kolejnych mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na wprowadzenie takiego regulaminu i chcieli uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Autorzy tych pism zostali wysłuchani przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Widoczny jest konflikt wśród mieszkańców dotyczący organizacji ruchu na parkingu.

Ostatecznie postanowiono o przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców tej nieruchomości

z zapytaniem : Czy karta parkingowa wydana dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego ma być wydana w ilości jednej czy dwóch sztuk?

Ponadto wnioskowano o wycofanie z regulaminu punktu z § 2 pkt 2 o treści „ Postój pojazdu jest dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z zasadami obowiązującymi w oznakowanej strefie zamieszkania określonej w ustawie Prawo o ruchu drogowym”, który umożliwiałby Policji wręczanie mandatów .

Po wynikach referendum Rada Nadzorcza wróci do tego tematu .

Ad.5.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

– braku remontu balkonów w budynku 1000-lecia 8B w Nisku,

– wywożenia gruzu po remontach na rupieciarnię w Nisku,

– braku znaku „zakaz parkowania” przy garażach w Nisku.

Rada Nadzorcza prosiła Zarząd o wyjaśnienie mieszkańcom budynku 1000-lecia 8B w Nisku przyczyn niezrealizowania remontu balkonów ujętych w planie remontów na 2021 rok.

Ponadto należy uświadomić mieszkańców naszych zasobów w Nisku o możliwości wywożenia śmieci i gruzu remontowego na rupieciarnię w Nisku.

Przy kolejnym temacie Zarząd zdecydował o postawieniu w najbliższym czasie znaku „zakaz parkowania” przy garażach w Nisku.

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2021 r godz.1930  i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.10.2021 r. godz 1700.

W dniu 05.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław                     Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk                           Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Chyl Sławomir                         Członek Rady Nadzorczej
 4. Kowal Stanisław                      Członek Rady Nadzorczej
 5. Walczyk Piotr                          Członek Rady Nadzorczej
 6. Zarzeczny Janusz                     Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata          –         Prezes Zarządu

2)   Szklener Artur  – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Informacja o kredytach starego portfela w zasobach SBM.
 2. Premia roczna dla członków Zarządu.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje dotyczące spłat kredytów starego portfela w zasobach SBM w Stalowej Woli .Temat wyjaśniała  Prezes Zarządu Małgorzata Stańkowska. Poinformowała również kiedy będą ostatnie oddłużenia na poszczególnych budynkach.

Ad.2

Rada Nadzorcza przyznała premie roczne  dla Członków Zarządu.

Ad.3.

W sprawach różnych  poruszono następujące tematy:

– pisma otrzymanego od mieszkańca  J.Pawła II 13 odnośnie ujęcia propozycji prac do planu

remontowego i inwestycyjnego, analizę możliwości i ewentualne wykonanie przekazano do realizacji Zarządowi.

– zakończenie okresu 5 letniej gwarancji na prace termomodernizacyjne bloku Poniatowskiego 86,

– negatywnej decyzji mieszkańców w temacie organizacji placu zabaw dla nieruchomości

Ofiar Katynia 31 i 33,

– stanu zaawansowania wymiany podzielników w zasobach SBM przez firmę ISTA,

– umowy na dostawę wody przez MZK Nisko i legalizację wodomierzy.

 W sprawach różnych  ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 05.08.2021 r  godz.1930 i termin Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2021 r. godz 1700.

W dniu 01.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław                     Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk                           Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata                    Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir                         Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław                      Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr                          Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz                     Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata          –         Prezes Zarządu

2)   Szklener Artur  – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Uwłaszczenia w zasobach SBM.
 2. Przegląd infrastruktury osiedlowej SBM
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje dotyczące uwłaszczeń w SBM w Stalowej Woli na dzień

31.05.2021 r. Informacja została przygotowana przez służby techniczne spółdzielni i przedstawia aktualne udziały  nieuwłaszczonych nieruchomości spółdzielni (45,01 %) oraz aktualny udział uwłaszczonych nieruchomości (54,99 %).

Najwięcej uwłaszczonych mieszkań znajduje się w budynkach KEN  nr 8 ;Koper 1;

Poniatowskiego nr 86,94; Staszica 2A w Stalowej Woli oraz w budynkach 1000-lecia 8Ai 8C w Nisku.

Ad.2.

Protokół z przeglądu osiedli mieszkaniowych w Stalowej Woli i Nisku przedstawił Przewodniczący Komisji ds. GZM Pan Patryk Kolba.

Komisja swoje uwagi i zalecenia zamieściła w protokole z przeglądu.

Protokół stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.3.

Rada Nadzorcza  podjęła uchwałę o przyjęciu regulaminu wydawania pozwoleń na stawianie ,wywieszanie lub instalowanie zewnętrznych  szyldów i tablic reklamowych, który doprecyzowuje pojęcia związane z reklamą i uchwałę o obowiązujących stawkach opłat za reklamę w SBM.

Członkowie Rady rozpatrzyli również dwa podania członków kierowane do Rady i zobowiązali Zarząd do udzielenia odpowiedzi.

Szczegóły zawiera protokół z posiedzenia.

Zastępca prezesa ds. Technicznych Pan Artur Szklener poinformował członków Rady o wymianie podzielników ciepła w Nisku. Na obecną chwilę nie założono  podzielników w 40 mieszkaniach ,ma 5 właścicieli mieszkań nie wyraziło zgody na ich założenie. Pan Prezes przypomniał ,że zgodnie z obowiązującym regulaminem dla mieszkańców nie posiadających podzielników rozliczenie kosztów ogrzewania będzie wyliczone w oparciu o szacunek zużycia ciepła.

 W sprawach różnych  ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 01.07.2021 r  godz.1930 i termin Rady Nadzorczej na dzień 05.08.2021 r. godz 1700.

W dniu 27.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

Program posiedzenia.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

2. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej SBM w Stalowej Woli.

3. Sprawy organizacyjne WZC.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Prezydium Rady Nadzorczej zapoznało obecnych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres sprawozdawczy. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją regulaminu Rady przygotowaną przez Zarząd SBM.

Rada Nadzorcza wniosła kilka uwag co do jego treści . Poprawiony regulamin będzie przedłożony do zatwierdzenia przez najbliższe WZC .

Ad.3.

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawami organizacyjnymi WZC w 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 09.07.2021r. w Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8 – Aula Uniwersytecka im. Solidarności.

Zarząd poinformował , że obsługę informatyczną obrad poprowadzi firma UNICOMP WZA Warszawa z którą SBM współpracuje przez ostanie lata .

Obsługę prawną Zarząd powierzy : kancelarii prawnej Pani Czwarno- Sieroń Małgorzaty oraz kancelarii prawnej Pani Grechuty Marzeny .

Pozostałą obsługę zapewnią pracownicy spółdzielni tj: wydawanie mandatów, pisanie protokołów i obsługę socjalną.

Zarząd zarezerwuje salę oraz firmę liczącą głosy.

Rada Nadzorcza otrzymała następujące materiały:

 • program obrad WZC,

 • regulamin obrad WZC.

  Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do niniejszego punktu posiedzenia.

  Ad.4.

  Prezes Zarządu SBM Pani Małgorzata Stańkowska przedstawiła wniosek mieszkańców Poniatowskiego 80 w Stalowej Woli dotyczący docieplenia ścian szczytowych budynku i prośbę o udzielenie pożyczki na ten cel.

  Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę o udzielenie pożyczki na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych tego budynku .

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 27.05.2021 r godz.19 30 i termin Rady Nadzorczej na dzień 01.07.2021 r. Godz 1700.

Ustalono również spotkanie Komisji ds. GZM w dniach 15.06.2021r oraz 16.06.2021r godz. 16 30 .

Tematem Komisji będzie przegląd zasobów SBM w Stalowej Woli i Nisku.


W dniu 22.04.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

1. Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok.

2. Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2020 rok.

3. Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego

( nadwyżki bilansowej ) za 2020 rok.

4. Analiza realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w 2020 roku.

5. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zapoznał Członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2020 rok. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Zarzeczny zapoznał zebranych z Protokołem Komisji z dnia 20.04.2021 r, którą zwołano celem dokonania oceny sprawozdania finansowego SBM za 2020 rok .Protokół podpisany przez Komisję Rewizyjną stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2020 na podstawie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta oraz na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 20.04.2021 r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2021 roku.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2020.

Ad.3.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowany przez Zarząd podział wyniku finansowego za 2020 rok w ten sposób żeby kwotę 66.938,37 zł przeznaczyć na:

60.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych, w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2020 r,

6.938,37 zł – zwiększenie funduszu zasobowego .

Ad.4.

Walne Zgromadzenie Członków z dnia 28.08.2020r przyjęło 2 wnioski: nr 1 i nr 4.

Wniosek Nr 1 zgłosił Pan Piotr Walczyk zam. Stalowa Wola ul. Katynia 31/21 :

„Stworzenie placu zabaw przy blokach Ofiar Katynia nr 31 i nr 33”.

Wniosek Nr 1 przyjęty i znajdujący się w trakcie realizacji.

Wniosek Nr 4 zgłosił Pan Wituń Sławomir zam. Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 82 :

„ Usunąć z drogi dojazdowej do bloku Poniatowskiego 82 ruch pieszych w kierunku ogrodów działkowych, przenosząc go na chodnik z lewej strony drogi. Oznakowanie całego osiedla znakiem „Strefa Ruchu”( mapka w załączeniu) wymusza usunięcie ruchu pieszego z jezdni. Zobowiązać Zarząd SBM,przy współudziale Urzędu Miasta Stalowa Wola – do wybudowania przedmiotowego chodnika. Sprawa bardzo pilna z uwagi na częste kolizje i sytuacje stwarzające zagrożenia dla pieszych i kierowców.”

Wniosek Nr 4 przyjęty i zrealizowany.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.5.

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 22.04.2021 r godz.19 30 i termin Rady Nadzorczej na dzień 27.05.2021 r. godz 1700.


W dniu 18.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu
 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Regulamin porządku domowego – uchwała.
 2. Plan inwestycyjny na 2021 rok – uchwała.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Propozycje regulaminu porządku domowego otrzymały Administracje Osiedli oraz Członkowie Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu celem przeanalizowania jego treści i wnoszenia istotnych uwag przed jego uchwaleniem . Zarząd wprowadził proponowane zmiany i przygotował nową wersję tegoż regulaminu do zatwierdzenia .

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw podjęła stosowną uchwałę .

Rada Nadzorcza zaleciła niniejszy regulamin umieścić na stronie internetowej spółdzielni.

Ad.2.

Zarząd przedłożył propozycję planu inwestycyjnego na 2021 rok w wysokości 152 000 zł,

obejmujący zakup samochodów :dostawczego na potrzeby administracji oraz samochodu na potrzeby brygady remontowej A01.Planuje się również zakup ciągnika komunalnego o mocy 45 – 60 kM a ponadto planuje się zakup sprzętu oprogramowania IT.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła w/w plan inwestycyjny podejmując stosowną uchwałę.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 18.03.2021 r godz.1930 i termin Rady Nadzorczej na dzień 22.04.2021 r. godz 1700.


W dniu 25.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata –         Prezes Zarządu
 2. Szklener Artur –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.
 2. Informacja w sprawie kosztów dostarczonego do SBM ciepła w latach od 2018 do 2020.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw  podjęła  uchwałę w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 250 tys zł na fundusze remontowe mienia wspólnego, ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.

Ad.2.

Prezes ds. Technicznych Pan Artur Szklener  przedstawił analizę kosztów zużycia energii na potrzeby c. o .  w latach 2018 -2020.

Zwrócono uwagę na groźbę dużego zwiększania kosztów w 2021r i latach następnych związaną z radykalnym wzrostem taryf. Omówiono możliwości ich złagodzenia w zakresie kosztów stałych i zmiennych.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W sprawach różnych  na wniosek Zarządu  Rada Nadzorcza  podjęła jednogłośnie ( 7 głosów za) następujące uchwały:

 1. zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczki na ciepłą wodę użytkową w nieruchomości Poniatowskiego 17 w Stalowej Woli  ( w związku z wymianą term z Programu EKOMIASTO ),
 2. korekty planu remontowego SBM na 2021 r przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/N/20 z dnia 26.11.2020r.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 25.02.2021 r  godz.1930
i termin Rady Nadzorczej na dzień 18.03.2021 r. godz 1700.


W dniu 28.01.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2021 rok- uchwała.
 2. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM na 2021 rok .
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw  podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy   Rady Nadzorczej na 2021 rok.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i metod windykacji

w spółdzielni za 2020 rok. Analiza wykazuje obniżkę zadłużenia ogółem (  na lokalach mieszkalnych zmniejszenie i wzrost zadłużenia na lokalach użytkowych) .

Średnie zaległości w dniach zmniejszyły się w stosunku do  grudnia 2020 roku.

Średnie zadłużenie kwotowe 69 osób posiadających stałe zaległości wynosi około 35 000 zł.

Analizując działania windykacyjne należy powiedzieć ,że w 2020 roku kontynuowano kierowanie spraw do sądu ,uzyskano odszkodowanie od Gminy Stalowa Wola za brak lokali socjalnych

i tymczasowych narastająco w  wysokości 791 571,00 zł . Wysłano : 224 wezwań do zapłaty,

682 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym do skrzynek pocztowych ,2500 szt informacji o rozliczeniu ciepła ,123 informacji o stanie zadłużenia kredytów, podpisano 53 ugody , oddano 27 spraw do sadu,wpisano narastająco 18 osób do BIG-u ,sprzedano 1 mieszkanie z długiem.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W sprawach różnych Zarząd poinformował Radę Nadzorczą  o pracy nad regulaminem porządku domowego,którego projekt Rada Nadzorcza otrzyma na kolejnym posiedzeniu celem wniesienia ewentualnych uwag.

Ponadto Zarząd pracuje  nad przygotowywaniem korekty do planu remontów w związku z brakiem zgody mieszkańców nieruchomości KEN 8  w Stalowej Woli na zamontowanie nowej windy ODA

( koszt  160 000 zł). Mieszkańcy tej nieruchomości wyrażają zgodę jedynie na przeprowadzenie   niezbędnego remontu windy.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 28.01.2021 r  godz.19 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 25.02.2021 r. godz 1700.