Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

W dniu 18.06.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. premia dla Zarządu SBM – uchwały,
2. wynagrodzenia Zarządu SBM – uchwały,
3. aneks do „Regulaminu porządku domowego” – uchwała,
4. sprawy różne.

Ad. 1.
Rada Nadzorcza dokonała oceny pracy Zarządu SBM za 2023 rok i przyznała premie jego członkom podejmując stosowne uchwały.

Ad. 2.
W związku z inflacją, wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem średniej płacy w SBM Rada Nadzorcza ustaliła nowe wynagrodzenie zasadnicze dla członków Zarządu SBM podejmując stosowne uchwały.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21.03.2024 r. zapoznała się z pismem mieszkańca z budynku przy ul. M. Wańkowicza 69 dotyczącym zmian w „Regulaminie porządku domowego”. Stwierdzono słuszność postulatu mieszkańca i dokonano zmiany w regulaminie uchwalając aneks nr 1/2024, który w §21 po punkcie 4 dodaje punkt 5 o następującym brzmieniu:

5. Wszyscy mieszkańcy lub osoby czasowo przebywające w zasobach SBM powinny powstrzymać się od palenia tytoniu na balkonach oraz w otwartych oknach.

Pozostała treść „Regulaminu porządku domowego” nie ulega zmianie.

Ad. 4.

W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowego prezesa Zarządu SBM przewodniczący Rady Nadzorczej złożył podziękowania za wieloletnią współpracę. Ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 27.06.2024 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 11.07.2024 r. godz. 17.00.

W dniu 09.05.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków w 2024 roku,
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej SBM za okres sprawozdawczy,
3. sprawy różne.

Ad. 1.
Zarząd SBM zapoznał Radę Nadzorczą ze sprawami organizacyjnymi WZC w 2024 roku, które odbędzie się w dniu 7 czerwca br. w auli Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 8. Ogłoszenie o WZC zostanie zamieszczone w lokalnym tygodniku „Sztafeta” i wywieszone na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych budynków w zasobach SBM. Obsługę prawną Zarząd SBM powierzy kancelariom prawnym p. M. Czwarno-Sieroń i p. M. Grechuty. Pozostała obsługa zapewnią pracownicy spółdzielni (wydawanie mandatów, pisanie protokołów, obsługa socjalna, itp.).

Ad. 2.
Prezydium Rady Nadzorczej SBM zapoznało obecnych ze sprawozdaniem z działalności w okresie sprawozdawczym. Zgromadzeni przyjęli to do wiadomości.

Ad. 3.
Ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 07.06.2024 r. godz. 20.00 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 20.06.2024 r. godz. 17.00.

W dniu 18.04.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. analiza realizacji wniosków zgłoszonych na WZC w 2023 roku – uchwała,
2. ocena sprawozdania finansowego za 2023 rok i podział wyniku finansowego – uchwała,
3. ustalenie nowej stawki opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości przy ul. J. Poniatowskiego 84 oraz udzielenie pożyczki – uchwała,
4. korekta planu remontów na 2024 rok – uchwała,
5. przeznaczenie środków finansowych z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego, ogólnego i podstawowego zasobów spółdzielni – uchwała,
6. wybór członków Zarządu SBM,
7. sprawy różne.

Ad. 1.
Z-ca prezesa Zarządu SBM dokonał analizy realizacji wniosków zgłoszonych na WZC w 2023 roku.

Ad. 2.
Komisja Rewizyjna zapoznała Radę Nadzorczą z protokołem z dnia 16.04.2024 r. oceniającym sprawozdanie finansowe SBM za 2023 rok. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania statutowej działalności przez spółdzielnię w 2024 roku. Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zaproponowany przez Zarząd SBM podział wyniku finansowego za 2023 rok i podjęła stosowne uchwały.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza stosownymi uchwałami zaakceptowała zmianę wielkości opłat ekspolatacyjnych dla nieruchomości przy ul. J. Poniatowskiego 84 w celu przeprowadzenia remontu balkonów i elewacji oraz wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki dla tej nieruchomości.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza stosowną uchwałą zaakceptowała zmianę zakresu koniecznych robót do wykonania w 2024 r.  w mieniu nieruchomości przy Al. Jana Pawła II 13, ul. J. Popiełuszki 6, J. Poniatowskiego 35A, 35B, 84 i 86 w Stalowej Woli oraz przy ul. Tysiąclecia 8A i 8B, Wojska Polskiego 5 w Nisku, a także w mieniu wspólnym osiedla Hutnik. Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła ten plan podejmując stosowną uchwałę.

Ad. 5.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych w wysokości 180 tys. zł z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego, ogólnego i podstawowego zasobów spółdzielni

Ad. 6.
Rada Nadzorcza wybrała komisję skrutacyjno-wyborczą do przeprowadzenia wyborów na stanowisko prezesa Zarządu SBM i jego zastępcy ds technicznych. Przeprowadzono wybory na te stanowiska, które zostaną obsadzone po 1 lipca br.

Ad. 7.
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców nieruchomości przy Al. Jana Pawła II 13 oraz z pismem mieszkańca z osiedla Hutnik.

Ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 18.04.2024 r. godz. 20.00 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 09.05.2024 r. godz. 17.00.

W dniu 21.03.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. plan inwestycyjny na 2024 rok – uchwała,
2. sprawozdanie Zarządu SBM za 2023 rok,
3. Regulamin najmu i użytkowania pomieszczeń dodatkowych w zasobach Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli – uchwała,
4. sprawy różne.

Ad. 1.
Zarząd SBM przedłożył propozycję planu inwestycyjnego na 2024 rok zawierajacego przebudowę lokalu użytkowego przy Al. Jana Pawła II 13 (własność SBM) oraz zakup sprzętu i oprogramowania IT .Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła ten plan podejmując stosowną uchwałę.

Ad. 2.
Zarząd SBM zapoznał Radę Nadzorczą ze sprawozdaniem ze swojej działalności w 2023 roku, które przyjęto do wiadomości. Sprawozdanie stanowi załącznik do nin. protokołu.

Ad. 3.
Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu najmu i użytkowania pomieszczeń dodatkowych w zasobach Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli”.

Ad. 4.
Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców Niska oraz z pismem mieszkańca z osiedla Hutnik.

Ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 04.04.2024 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 18.04.2024 r. godz. 17.00.

W dniu 22.02.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. analiza zadłużenia i windykacji w SBM za 2023 rok,
2. ustalenie zaliczek na pokrycie kosztów energii cieplnej c.o. i c.c.w. – uchwała,
3. sprawy różne.

Ad. 1.
Prezes Zarządu SBM dokonał analizy zadłużenia i metod windykacji w spółdzielni za 2023 rok. Analiza wykazała spadek zadłużenia ogółem. Średnie zaległości w miesiącach zmniejszyły się w stosunku do grudnia 2022 roku. Średnie zadłużenie kwotowe 54 osób posiadających stałe zaległości wynosi około 38.932 zł. W 2023 roku w procesie windykacji kontynuowano kierowanie spraw do sądu oraz uzyskano od Gminy Stalowa Wola odszkodowanie za brak lokali socjalnych i tymczasowych narastająco w wysokości 825.382 zł. Wysłano 386 wezwań do zapłaty, 509 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym i do wszystkich przekazano informację o rozliczeniu ciepła. Ponadto podpisano 58 ugód, oddano 17 spraw do sądu oraz wpisano narastająco 9 osób do BIG-u. Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje do wiadomości.

Ad. 2.
Zarząd SBM zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych dla lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie (c.o.) oraz podgrzew wody (c.c.w.). Rada Nadzorcza po wyjaśnieniach Zarządu jednogłośnie zaakceptowała przedstawione stawki opłat i podjęła stosowną uchwałę.

Ad. 3.
W sprawach różnych ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 05.03.2024 r. godz. 15.30, termin spotkania z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorskowłasnościowej w Nisku na dzień 05.03.2024 r. godz. 16.00 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 21.03.2024 r. godz. 17.00.

W dniu 18.01.2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. plan pracy na 2024 rok,
2. korekta planu remontów na 2024 r. – uchwała,
3. sprawy różne.

Ad. 1.
Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przedstawionego planu pracy na 2024 rok.

Ad. 2.
W związku z koniecznością wykonania remontów w mieniu nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 8D (remont dachu w klatce nr 8 i 9) i Wojska Polskiego 5 w Nisku (docieplenie stropodachu oraz wymiana drzwi wejściowych i drzwi do piwnic) oraz w mieniu ogólnym SBM wprowadzona została stosowna korekta do planu remontów na 2024 rok. Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad. 3.
W sprawach różnych ustalono termin Walnego Zgromadzenia Członków SBM na dzień 07.06.2024 r. (piątek) na godz. 17.00. Zarząd SBM wstępnie zarezerwuje salę na spotkanie oraz firmę liczącą głosy uczestników. Ustalono również termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 08.02.2024 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 22.02.2024 r. godz. 17.00.

W dniu 14.12.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczył jako zaproszony:
1) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. rozpatrzenie ofert na stanowisko prezesa Zarządu SBM i zapoznanie się z protokołem Komisji Konkursowej,
2. informacja Zarządu z przeprowadzonej lustracji za lata 2020 – 2022 i zapoznanie się z listem polustracyjnym,
3. sprawy różne.

Przewodniczący RN zaproponował zmianę programu posiedzenia, w którym sprawy różne byłyby rozpatrywane na początku. Jednogłośnie przyjęto nowy porządek programu posiedzenia j/n:

1. sprawy różne,
2. rozpatrzenie ofert na stanowisko prezesa Zarządu SBM i zapoznanie się z protokołem Komisji Konkursowej,
3. informacja Zarządu z przeprowadzonej lustracji za lata 2020 – 2022 i zapoznanie się z listem polustracyjnym.

Ad. 1.
W sprawach różnych ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 04.01.2024 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 18.01.2024 r. godz. 17.00.

Ad. 2.
Komisja Konkursowa zaprosiła kandydatów na posiedzenie RN celem przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą konkursową.

Ad. 3.
RN SBM zapoznała się z protokołem z lustracji pełnej za lata 2020 – 2022 przeprowadzonej przez Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie. Lustrator pozytywnie ocenił całokształt działalności SBM w tym okresie. List polustracyjny zostanie zaprezentowany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków SBM.

W dniu 23.11.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. plan remontów na 2024 rok – uchwała,
2. plan finansowy na 2024 rok – uchwała,
3. zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych na 2024 rok – uchwała,
4. sprawy różne.

Przewodniczący RN zaproponował zmianę programu posiedzenia, w którym sprawy różne byłyby rozpatrywane na początku. Jednogłośnie przyjęto nowy porządek programu posiedzenia j/n:

1. sprawy różne,
2. plan remontów na 2024 rok – uchwała,
3. plan finansowy na 2024 rok – uchwała,
4.zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych na 2024 rok – uchwała.

Ad. 1.
Do przewodniczącego RN wpłynęło pismo członka SBM, które zostało odczytane. Wszystkie zawarte w nim zagadnienia zostały omówione i wyjaśnione przez Zarząd SBM. RN przyjęła powyższe informacje do wiadomości.

Ad. 2.
Zarząd SBM przedstawił „Plan remontów na 2024 rok”, który po omówieniu został zaakceptowany przez RN poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Ad. 3.
Zarząd SBM przedstawił „Plan finansowy na 2024 rok”, który po omówieniu kosztów rodzajowych w podziale na poszczególne nieruchomości został zaakceptowany przez RN poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Ad. 4.
Na podstawie art. 4, 5 i 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd SBM zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych od marca 2024 roku. Proponowane wysokości opłat są różne dla poszczególnych nieruchomości i uzależnione od planowanych kosztów na 2024 rok. Po wyjaśnieniach Zarządu nowe stawki zostały zaakceptowane przez RN poprzez jednogłośne podjęcie stosownej uchwały.

Ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 30.11.2023 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 14.12.2023 r. godz. 16.30.

W dniu 31.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

Program posiedzenia:
1. przyjęcie „Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa Zarządu SBM w Stalowej Woli”.

Ad. 1.
RN SBM podjęła decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowisko prezesa Zarządu SBM w Stalowej Woli oraz przyjęła regulamin konkursu. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na tablicach ogłoszeń znajdujących się w klatkach schodowych budynków stanowiących zasoby SBM, na stronie internetowej SBM oraz w prasie lokalnej (Sztafeta, Echo Dnia). Jednogłośnie podjęto stosowną uchwałę.

Ustalono termin posiedzenia komisji konkursowej Rady Nadzorczej na dzień 31.11.2023 r. godz. 17.00.

W dniu 26.10.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. wybór jednostki badającej sprawozdania finansowe – uchwała,
2. przyjęcie „Planu kosztów ogólnych Zarządu na 2024 rok”,
3. sprawy różne.

Ad. 1.
Do SBM wpłynęły dwie oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2023 i 2024 rok. RN wybrała ofertę firmy Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski z Lublina. Jednogłośnie podjęto stosowną uchwałę.

Ad. 2.
Zarząd przedstawił „Plan kosztów ogólnych Zarządu na 2024 rok” opiewający na kwotę 2.542.000 zł, który został zaakceptowany przez RN poprzez podjęcie stosownej uchwały.

Ad. 3.
W sprawach różnych członek RN J. Zarzeczny zreferował udział w Zjeździe Delegatów Podkarpackiego Związku rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych, który odbył się 26.10.2023 r. w Rzeszowie.

Ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 09.11.2023 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 31.10.2023 r. godz. 17.00.

W dniu 28.09.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. struktura organizacyjna w SBM – uchwała,
2. analiza kosztów ciepła za 7 miesięcy w 2023 r.,
3. sprawy różne.

Zarząd wystąpił z wnioskiem do przewodniczącego RN o korektę pkt. 2 programu posiedzenia na „Analizę kosztów ciepła za 8 miesięcy w 2023 r.”. Wniosek poddano głosowaniu, w którym 7 głosami „za” wniosek przyjęto.

Ad. 1.
Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM obowiązującą od 01.01.2024 r., obejmującą 37 etatów. Jednogłośnie podjęto stosowną uchwałę.

Ad. 2.
Z-ca prezesa ds technicznych przedstawił analizę kosztów zużycia energii na potrzeby c.o. i c.c.w. za 8 miesięcy 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Biorąc pod uwagę podwyżki ZEC w Stalowej Woli i elektrociepłowni oraz podwyższenie stawki VAT, koszty c.c.w. wzrosły średnio o 28,4%. Występująca nadwyżka wynika z warunków atmosferycznych i mniejszego zużycia za 8 miesięcy. RN przyjęła powyższe informacje do wiadomości.

Ad. 3.
W sprawach różnych jednogłośnie podjęto uchwałę nr 10/N/23 w sprawie korekty planu remontowego SBM na 2023 rok przyjętego uchwałą nr 27/22 z dnia 24.11.2022 r. w związku ze zmianą zakresu koniecznych robót do wykonania w Mieniu Ogólnym SBM. Omówiono także sytuację na parkingach przy ul. Tysiąclecia 8A i Wojska Polskiego 5 w Nisku.

Ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 12.10.2023 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 26.10.2023 r. godz. 17.00.

W dniu 31.08.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. wyniki SBM ogółem – stan na dzień 30.06.2023 r.,
2. analiza zadłużenia i windykacji za okres I półrocza br.,
3. przegląd infrastruktury osiedlowej SBM,
4. sprawy różne.

Ad. 1.
Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację dot. wyniku SBM ogółem – stan na dzień 30.06.2023 r. przygotowaną przez dział księgowości, a szczegółowo omówioną przez prezeskę Zarządu. Wynik ogółem składa się z dwóch części. Pierwsza to koszty i przychody nieruchomości podstawowych – gospodarka zasobami mieszkaniowymi (GZM), zaś druga – przychody i koszty pozostałej działalności SBM.

Ad. 2.
Prezeska Zarządu dokonała analizy zadłużenia mieszkańców SBM za okres od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r. W tym okresie wysokość zadłużenia obniżyła się o 145 827,43 zł. W obszarze stale zalegających dłużników ich ilość obniżyła się o 6 lokali (z 68 na 62), natomiast ogólny wskaźnik średniego zadłużenia w miesiącach zmalał z 2,00 do 1,56 na mieszkania i lokale użytkowe. SBM podjęła następujące działania windykacyjne: wysłano 160 wezwań do zapłaty, dodatkowo wysłano do skrzynek pocztowych 212 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym, w kwietniu br. wysłano informacje z saldem po rozliczeniu ciepła dla wszystkich zasobów, podpisano 47 ugód (raty), założono 4 sprawy sądowe o należność. Nie wykonywano eksmisji. Aktualnie jest 11 wpisów do BIG. Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje do wiadomości.

Ad. 3.
Protokół z przeglądu osiedli mieszkaniowych w Stalowej Woli i Nisku przedstawił przewodniczący Komisji ds GZM. Komisja swoje uwagi i zalecenia zamieściła w protokole z przeglądu, który stanowi załącznik do nin. punktu posiedzenia.

Ad. 4.
W sprawach różnych Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 8/N/23 w sprawie korekty planu remontowego SBM na 2023 rok przyjętego uchwałą RN nr 27/22 z dnia 21.11.2022 r. W związku z otrzymanym zawiadomieniem o przyznaniu SBM przez BGK grantów OZE w zakresie montażu instalacji PV dla nieruchomości przy ul. S. Staszica 2A, 2B i 2C oraz Wojska Polskiego 2 w Stalowej Woli wprowadzono korektę do planu remontowego SBM na 2023 rok. Zakres zmian określa załącznik do uchwały.

W sprawach różnych ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 14.09.2023 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 28.09.2023 r. godz. 17.00.

W dniu 06.07.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walczyk Piotr – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Chyl Sławomir – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowal Stanisław – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Gemzik Marek – członek Rady Nadzorczej
5) Kowalczyk Beata – członek Rady Nadzorczej
6) Wolak Tadeusz – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. wybór komisji Rady Nadzorczej – uchwały,
2. premia dla Zarządu SBM – uchwały,
3. sprawy różne.

Ad. 1.
Rada Nadzorcza powołała składy osobowe Komisji Rewizyjnej i Komisji ds GZM podejmując stosowne uchwały.

Komisję Rewizyjną tworzą Janusz Zarzeczny, Beata Kowalczyk i Sławomir Chyl, zaś Komisję ds GZM – Stanisław Kowal, Tadeusz Wolak i Marek Gemzik.

Ad. 2.
Rada Nadzorcza przyznała premię roczną Zarządowi SBM podejmując stosowne uchwały.

Ad. 3.
W sprawach różnych została omówiona Uchwała nr 9/23 w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego ogólnego SBM w wysokości 238.100,00 zł na fundusze remontowe mienia podstawowego nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni. W/w uchwała została uchwalona w dniu 18.05.2023 r. Zostanie zmieniona i będzie dotyczyć dodania funduszu mienia wspólnego osiedla przy ul. Staszica i mienia wspólnego osiedla Skarpa II. W pierwotnej wersji wspomniano jedynie o funduszu remontowym mienia podstawowego. Nowa uchwała zastąpi uchwałę nr 9/23 z dnia 18.05.2023 r.

Rozważono również złożoną do SBM ofertę zakupu lokalu użytkowego.

W sprawach różnych ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 17.08.2023 r. godz. 15.30 i Komisji ds GZM na godz. 16.30 oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 31.08.2023 r. godz. 17.00.

W dniu 15.06.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walec Mirosław – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Kolba Patryk – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowalczyk Beata – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Chyl Sławomir – członek Rady Nadzorczej
5) Kowal Stanisław – członek Rady Nadzorczej
6) Walczyk Piotr – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków,
2. sprawy różne.

Ad. 1.
Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawami organizacyjnymi WZC w 2023 roku, które odbędzie się w dniu 23.06.2023 r. w Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 8 – Aula Uniwersytecka im. Solidarności. Ogłoszenie o WZC zostało zamieszczone w lokalnej gazecie „Sztafeta”, portalu internetowym SBM oraz na klatkach schodowych i tablicach ogłoszeń w zasobach SBM. Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że obsługę informatyczną obrad WZC poprowadzi firma UNICOMP WZC Warszawa, która potwierdziła swoje przybycie.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią prawną radców prawnych SBM dot. reklamacji rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dla jednego z lokali przy ul. M. Wańkowicza 69 oraz wyjaśnieniami Zarządu SBM w tej sprawie. Rada Nadzorcza jednoznacznie potwierdziła prawo wyboru większości mieszkańców co do sposobu rozliczania kosztów dostawy ciepła.

Ad. 2.
Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia korekty planu remontowego SBM na 2023 rok (przyjętego uchwałą RN nr 27/22 z dnia 24.11.2022 r.) ze względu na zmianę zakresu koniecznych robót do wykonania w 2023 roku w nieruchomościach mienia wspólnego osiedla przy ul. Staszica, Al. Jana Pawła II 13 i 14, Poniatowskiego 17, 35A i 35B, Wojska Polskiego 2, KEN 8, mienia wspólnego osiedla Skarpa II w Stalowej Woli, a także w nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 8B w Nisku. Wprowadzono stosowne korekty głosując jednogłośnie „za”.

Zarząd SBM podziękował członkom Rady Nadzorczej za współpracę podczas trwania trzyletniej kadencji.

W dniu 18.05.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walec Mirosław – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Kolba Patryk – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowalczyk Beata – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Chyl Sławomir – członek Rady Nadzorczej
5) Kowal Stanisław – członek Rady Nadzorczej
6) Walczyk Piotr – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,
2. sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków,
3. regulamin korzystania z serwisu „Internetowa Obsługa Kontrahenta” – uchwała,
4. sprawy różne.

Ad. 1.
Prezydium Rady Nadzorczej zapoznało obecnych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres sprawozdawczy. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte. Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad. 2.
Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawami organizacyjnymi WZC w 2023 roku, które odbędzie się w dniu 23.06.2023 r. w Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 8 – Aula Uniwersytecka im. Solidarności. Ogłoszenie o WZC zostało zamieszczone w lokalnej gazecie „Sztafeta”, portalu internetowym SBM oraz na klatkach schodowych i tablicach ogłoszeń w zasobach SBM. Zarząd poinformował Radę Nadzorczą, że obsługę informatyczną obrad poprowadzi firma UNICOMP WZC Warszawa, z którą SBM współpracuje przez ostatnie lata. Obsługę prawną Zarząd powierzy: kancelarii prawnej Małgorzaty Czwarno- Sieroń i kancelarii prawnej Marzeny Grechuty. Pozostałą obsługę zapewnią pracownicy spółdzielni (w tym wydawanie mandatów, pisanie protokołów, obsługa socjalna, itp.).

Ad. 3.
Rada Nadzorcza jednogłośnie (7 głosami „za”; 0 głosów „przeciw”) podjęła uchwałę nr 8/23 z dnia 18.05.2023 r. w sprawie: „Regulaminu korzystania z serwisu „Internetowa Obsługa Kontrahenta” Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli” z mocą obowiązującą od dnia 01.06.2023 r.

Ad. 4.
W sprawach różnych Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego ogólnego SBM w wysokości 238.100,00 zł na fundusze remontowe mienia podstawowego nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni w zakresie montażu odpowiednich zestawów pomp hydroforowych.

Pozytywną opinię Rady Nadzorczej uzyskała również propozycja ugody w spłacie zadłużenia na lokalu użytkowym przy Al. Jana Pawła II 13.

W sprawach różnych ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 18.05.2023 r. godz. 19.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 15.06.2023 r. godz. 17.00.

W dniu 27.04.2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

1) Walec Mirosław – przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Kolba Patryk – z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3) Kowalczyk Beata – sekretarz Rady Nadzorczej
4) Chyl Sławomir – członek Rady Nadzorczej
5) Kowal Stanisław – członek Rady Nadzorczej
6) Walczyk Piotr – członek Rady Nadzorczej
7) Zarzeczny Janusz – członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:
1) Stańkowska Małgorzata – prezes Zarządu SBM
2) Szklener Artur – z-ca prezesa Zarządu ds. technicznych

Program posiedzenia:
1. ocena sprawozdania finansowego za 2022 rok,
2. uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2022 rok,
3. analiza umów pomiędzy SBM a firmami zewnętrznymi,
4. sprawy różne.

Ad. 1.
Członek Komisji Rewizyjnej – Sławomir Chyl zapoznał zebranych z protokołem Komisji z dnia 28.03.2023 r., którą zwołano w celu dokonania oceny sprawozdania finansowego SBM za 2022 rok. Na podstawie sprawozdania biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej Rada Nadzorcza SBM oceniła, że sprawozdanie finansowe SBM za 2022 rok jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości oraz że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2023 roku.

Ad. 2.
Na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 28.03.2023 r. Rada Nadzorcza SBM pozytywnie zaopiniowała zaproponowany przez Zarząd SBM podział wyniku finansowego za 2022 rok i jednogłośnie podjęła stosowną uchwałę.

Ad. 3.
Z-ca prezesa ds technicznych dokonał analizy umów zawartych pomiędzy SBM a firmami zewnętrznymi: Hydro-San s.c., El-Instal s.c., Elektromechanika Dźwigowa i Schindler Polska Sp. z o.o. Przedstawiono analizę kosztów oraz rodzaje prac i usług wykonanych w I kwartale br. przez te podmioty.

Ad. 4.
W sprawach różnych ustalono termin prezydium Rady Nadzorczej na dzień 04.05.2023 r. godz. 15.30 i termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 18.05.2023 r. godz. 17.00.