protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej

W dniu 30.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

1. Wyniki ogółem SBM na 30.06.2021r

2. Analiza zadłużenia i windykacji za 6 miesięcy 2021r.

3. Zatwierdzenie nowych stawek zaliczek na c.o. i c.cw – uchwała.

4. Regulamin parkingu na ul. Wojska Polskiego 2 – uchwała.

5.Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje dotyczącą wyniku ogółem SBM na dzień 30.06.2021r. Przygotowaną przez dział księgowości, a szczegółowo omówioną przez Panią Prezes Małgorzatę Stańkowską. Wynik ogółem składa się z dwóch części:

1) koszty i przychody nieruchomości podstawowych – gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

2) przychody i koszty pozostałej działalności SBM.

Wynik księgowy na dzień 30.06.2021r wynosi – 172 787,07 zł.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia mieszkańców spółdzielni za okres VI.2020r -VI 2021r. W analizowanym okresie zmalała wysokość zadłużenia o ponad 180.000,00zł.

W przedziale stale zalegających rodzin ilość zadłużonych wzrosła o jedna rodzinę, natomiast ogólny wskaźnik średniej zadłużenia zmalał z 2,22 do 2,06 /m-c na mieszkanie i lokal użytkowy.

Spółdzielnia podjęła następujące działania windykacyjne w bieżącym roku tj: wysłano 132 wezwania do zapłaty, dodatkowo wysłano zawiadomienia o zaległościach z saldem czynszowym

w ilości 206 sztuk, wysłano 2500 informacji z saldem po rozliczeniu ciepła do wszystkich mieszkań w miesiącu kwietniu, wysłano 65 pism informujących o stanie zadłużenia kredytowego, podpisano 23 ugody/raty, założono 9 spraw sądowych o należność, wykonano 1 eksmisje, dokonano 1 wpis do BIG .

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3

W związku ze wzrostem cen ciepła (Tauron) w ciągu ostatnich dwóch lat o 20,42 % oraz wzrostu opłaty przesyłowej PEC Stalowa Wola o 14,45%- 18,3% istnieje konieczność ustalenia nowych zaliczek na centralne ogrzewanie oraz za podgrzew wody – opłata zmienna i stała .

Spółdzielnia ustaliła je według kosztów oraz zużycia w 2020 roku i w I półroczu 2021.

Powyższe opłaty są niezależne od spółdzielni.

Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia wielkości nowych stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczek

na c.o. i c.cw. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Ad.4.

Na wniosek mieszkańców budynku Wojska Polskiego 2 w Stalowej Woli Zarząd przygotował propozycję projektu regulaminu określającego zasady parkowania pojazdów w terenie ich nieruchomości. Do Rady Nadzorczej wpłynęły pisma od kolejnych mieszkańców, którzy nie wyrażają zgody na wprowadzenie takiego regulaminu i chcieli uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Autorzy tych pism zostali wysłuchani przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

Widoczny jest konflikt wśród mieszkańców dotyczący organizacji ruchu na parkingu.

Ostatecznie postanowiono o przeprowadzeniu referendum wśród mieszkańców tej nieruchomości

z zapytaniem : Czy karta parkingowa wydana dla lokalu mieszkalnego lub użytkowego ma być wydana w ilości jednej czy dwóch sztuk?

Ponadto wnioskowano o wycofanie z regulaminu punktu z § 2 pkt 2 o treści „ Postój pojazdu jest dozwolony jedynie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z zasadami obowiązującymi w oznakowanej strefie zamieszkania określonej w ustawie Prawo o ruchu drogowym”, który umożliwiałby Policji wręczanie mandatów .

Po wynikach referendum Rada Nadzorcza wróci do tego tematu .

Ad.5.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

– braku remontu balkonów w budynku 1000-lecia 8B w Nisku,

– wywożenia gruzu po remontach na rupieciarnię w Nisku,

– braku znaku „zakaz parkowania” przy garażach w Nisku.

Rada Nadzorcza prosiła Zarząd o wyjaśnienie mieszkańcom budynku 1000-lecia 8B w Nisku przyczyn niezrealizowania remontu balkonów ujętych w planie remontów na 2021 rok.

Ponadto należy uświadomić mieszkańców naszych zasobów w Nisku o możliwości wywożenia śmieci i gruzu remontowego na rupieciarnię w Nisku.

Przy kolejnym temacie Zarząd zdecydował o postawieniu w najbliższym czasie znaku „zakaz parkowania” przy garażach w Nisku.

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2021 r godz.1930  i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.10.2021 r. godz 1700.

W dniu 05.08.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław                     Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk                           Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Chyl Sławomir                         Członek Rady Nadzorczej
 4. Kowal Stanisław                      Członek Rady Nadzorczej
 5. Walczyk Piotr                          Członek Rady Nadzorczej
 6. Zarzeczny Janusz                     Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata          –         Prezes Zarządu

2)   Szklener Artur  – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Informacja o kredytach starego portfela w zasobach SBM.
 2. Premia roczna dla członków Zarządu.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje dotyczące spłat kredytów starego portfela w zasobach SBM w Stalowej Woli .Temat wyjaśniała  Prezes Zarządu Małgorzata Stańkowska. Poinformowała również kiedy będą ostatnie oddłużenia na poszczególnych budynkach.

Ad.2

Rada Nadzorcza przyznała premie roczne  dla Członków Zarządu.

Ad.3.

W sprawach różnych  poruszono następujące tematy:

– pisma otrzymanego od mieszkańca  J.Pawła II 13 odnośnie ujęcia propozycji prac do planu

remontowego i inwestycyjnego, analizę możliwości i ewentualne wykonanie przekazano do realizacji Zarządowi.

– zakończenie okresu 5 letniej gwarancji na prace termomodernizacyjne bloku Poniatowskiego 86,

– negatywnej decyzji mieszkańców w temacie organizacji placu zabaw dla nieruchomości

Ofiar Katynia 31 i 33,

– stanu zaawansowania wymiany podzielników w zasobach SBM przez firmę ISTA,

– umowy na dostawę wody przez MZK Nisko i legalizację wodomierzy.

 W sprawach różnych  ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 05.08.2021 r  godz.1930 i termin Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2021 r. godz 1700.

W dniu 01.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław                     Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk                           Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata                    Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir                         Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław                      Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr                          Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz                     Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1)  Stańkowska Małgorzata          –         Prezes Zarządu

2)   Szklener Artur  – Zastępca Prezesa zarządu ds. Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Uwłaszczenia w zasobach SBM.
 2. Przegląd infrastruktury osiedlowej SBM
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje dotyczące uwłaszczeń w SBM w Stalowej Woli na dzień

31.05.2021 r. Informacja została przygotowana przez służby techniczne spółdzielni i przedstawia aktualne udziały  nieuwłaszczonych nieruchomości spółdzielni (45,01 %) oraz aktualny udział uwłaszczonych nieruchomości (54,99 %).

Najwięcej uwłaszczonych mieszkań znajduje się w budynkach KEN  nr 8 ;Koper 1;

Poniatowskiego nr 86,94; Staszica 2A w Stalowej Woli oraz w budynkach 1000-lecia 8Ai 8C w Nisku.

Ad.2.

Protokół z przeglądu osiedli mieszkaniowych w Stalowej Woli i Nisku przedstawił Przewodniczący Komisji ds. GZM Pan Patryk Kolba.

Komisja swoje uwagi i zalecenia zamieściła w protokole z przeglądu.

Protokół stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.3.

Rada Nadzorcza  podjęła uchwałę o przyjęciu regulaminu wydawania pozwoleń na stawianie ,wywieszanie lub instalowanie zewnętrznych  szyldów i tablic reklamowych, który doprecyzowuje pojęcia związane z reklamą i uchwałę o obowiązujących stawkach opłat za reklamę w SBM.

Członkowie Rady rozpatrzyli również dwa podania członków kierowane do Rady i zobowiązali Zarząd do udzielenia odpowiedzi.

Szczegóły zawiera protokół z posiedzenia.

Zastępca prezesa ds. Technicznych Pan Artur Szklener poinformował członków Rady o wymianie podzielników ciepła w Nisku. Na obecną chwilę nie założono  podzielników w 40 mieszkaniach ,ma 5 właścicieli mieszkań nie wyraziło zgody na ich założenie. Pan Prezes przypomniał ,że zgodnie z obowiązującym regulaminem dla mieszkańców nie posiadających podzielników rozliczenie kosztów ogrzewania będzie wyliczone w oparciu o szacunek zużycia ciepła.

 W sprawach różnych  ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 01.07.2021 r  godz.1930 i termin Rady Nadzorczej na dzień 05.08.2021 r. godz 1700.

W dniu 27.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

Program posiedzenia.

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

2. Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej SBM w Stalowej Woli.

3. Sprawy organizacyjne WZC.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Prezydium Rady Nadzorczej zapoznało obecnych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres sprawozdawczy. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją regulaminu Rady przygotowaną przez Zarząd SBM.

Rada Nadzorcza wniosła kilka uwag co do jego treści . Poprawiony regulamin będzie przedłożony do zatwierdzenia przez najbliższe WZC .

Ad.3.

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawami organizacyjnymi WZC w 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 09.07.2021r. w Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 8 – Aula Uniwersytecka im. Solidarności.

Zarząd poinformował , że obsługę informatyczną obrad poprowadzi firma UNICOMP WZA Warszawa z którą SBM współpracuje przez ostanie lata .

Obsługę prawną Zarząd powierzy : kancelarii prawnej Pani Czwarno- Sieroń Małgorzaty oraz kancelarii prawnej Pani Grechuty Marzeny .

Pozostałą obsługę zapewnią pracownicy spółdzielni tj: wydawanie mandatów, pisanie protokołów i obsługę socjalną.

Zarząd zarezerwuje salę oraz firmę liczącą głosy.

Rada Nadzorcza otrzymała następujące materiały:

 • program obrad WZC,

 • regulamin obrad WZC.

  Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do niniejszego punktu posiedzenia.

  Ad.4.

  Prezes Zarządu SBM Pani Małgorzata Stańkowska przedstawiła wniosek mieszkańców Poniatowskiego 80 w Stalowej Woli dotyczący docieplenia ścian szczytowych budynku i prośbę o udzielenie pożyczki na ten cel.

  Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę o udzielenie pożyczki na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych tego budynku .

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 27.05.2021 r godz.19 30 i termin Rady Nadzorczej na dzień 01.07.2021 r. Godz 1700.

Ustalono również spotkanie Komisji ds. GZM w dniach 15.06.2021r oraz 16.06.2021r godz. 16 30 .

Tematem Komisji będzie przegląd zasobów SBM w Stalowej Woli i Nisku.


W dniu 22.04.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

1. Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok.

2. Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2020 rok.

3. Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego

( nadwyżki bilansowej ) za 2020 rok.

4. Analiza realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w 2020 roku.

5. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zapoznał Członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2020 rok. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Janusz Zarzeczny zapoznał zebranych z Protokołem Komisji z dnia 20.04.2021 r, którą zwołano celem dokonania oceny sprawozdania finansowego SBM za 2020 rok .Protokół podpisany przez Komisję Rewizyjną stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2020 na podstawie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta oraz na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 20.04.2021 r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2021 roku.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2020.

Ad.3.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje proponowany przez Zarząd podział wyniku finansowego za 2020 rok w ten sposób żeby kwotę 66.938,37 zł przeznaczyć na:

60.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych, w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2020 r,

6.938,37 zł – zwiększenie funduszu zasobowego .

Ad.4.

Walne Zgromadzenie Członków z dnia 28.08.2020r przyjęło 2 wnioski: nr 1 i nr 4.

Wniosek Nr 1 zgłosił Pan Piotr Walczyk zam. Stalowa Wola ul. Katynia 31/21 :

„Stworzenie placu zabaw przy blokach Ofiar Katynia nr 31 i nr 33”.

Wniosek Nr 1 przyjęty i znajdujący się w trakcie realizacji.

Wniosek Nr 4 zgłosił Pan Wituń Sławomir zam. Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 82 :

„ Usunąć z drogi dojazdowej do bloku Poniatowskiego 82 ruch pieszych w kierunku ogrodów działkowych, przenosząc go na chodnik z lewej strony drogi. Oznakowanie całego osiedla znakiem „Strefa Ruchu”( mapka w załączeniu) wymusza usunięcie ruchu pieszego z jezdni. Zobowiązać Zarząd SBM,przy współudziale Urzędu Miasta Stalowa Wola – do wybudowania przedmiotowego chodnika. Sprawa bardzo pilna z uwagi na częste kolizje i sytuacje stwarzające zagrożenia dla pieszych i kierowców.”

Wniosek Nr 4 przyjęty i zrealizowany.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.5.

W sprawach różnych ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 22.04.2021 r godz.19 30 i termin Rady Nadzorczej na dzień 27.05.2021 r. godz 1700.


W dniu 18.03.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu
 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Regulamin porządku domowego – uchwała.
 2. Plan inwestycyjny na 2021 rok – uchwała.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Propozycje regulaminu porządku domowego otrzymały Administracje Osiedli oraz Członkowie Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu celem przeanalizowania jego treści i wnoszenia istotnych uwag przed jego uchwaleniem . Zarząd wprowadził proponowane zmiany i przygotował nową wersję tegoż regulaminu do zatwierdzenia .

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw podjęła stosowną uchwałę .

Rada Nadzorcza zaleciła niniejszy regulamin umieścić na stronie internetowej spółdzielni.

Ad.2.

Zarząd przedłożył propozycję planu inwestycyjnego na 2021 rok w wysokości 152 000 zł,

obejmujący zakup samochodów :dostawczego na potrzeby administracji oraz samochodu na potrzeby brygady remontowej A01.Planuje się również zakup ciągnika komunalnego o mocy 45 – 60 kM a ponadto planuje się zakup sprzętu oprogramowania IT.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła w/w plan inwestycyjny podejmując stosowną uchwałę.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 18.03.2021 r godz.1930 i termin Rady Nadzorczej na dzień 22.04.2021 r. godz 1700.


W dniu 25.02.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM

w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata –         Prezes Zarządu
 2. Szklener Artur –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.
 2. Informacja w sprawie kosztów dostarczonego do SBM ciepła w latach od 2018 do 2020.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw  podjęła  uchwałę w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 250 tys zł na fundusze remontowe mienia wspólnego, ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.

Ad.2.

Prezes ds. Technicznych Pan Artur Szklener  przedstawił analizę kosztów zużycia energii na potrzeby c. o .  w latach 2018 -2020.

Zwrócono uwagę na groźbę dużego zwiększania kosztów w 2021r i latach następnych związaną z radykalnym wzrostem taryf. Omówiono możliwości ich złagodzenia w zakresie kosztów stałych i zmiennych.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W sprawach różnych  na wniosek Zarządu  Rada Nadzorcza  podjęła jednogłośnie ( 7 głosów za) następujące uchwały:

 1. zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczki na ciepłą wodę użytkową w nieruchomości Poniatowskiego 17 w Stalowej Woli  ( w związku z wymianą term z Programu EKOMIASTO ),
 2. korekty planu remontowego SBM na 2021 r przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/N/20 z dnia 26.11.2020r.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 25.02.2021 r  godz.1930
i termin Rady Nadzorczej na dzień 18.03.2021 r. godz 1700.


W dniu 28.01.2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2021 rok- uchwała.
 2. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM na 2021 rok .
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw  podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy   Rady Nadzorczej na 2021 rok.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i metod windykacji

w spółdzielni za 2020 rok. Analiza wykazuje obniżkę zadłużenia ogółem (  na lokalach mieszkalnych zmniejszenie i wzrost zadłużenia na lokalach użytkowych) .

Średnie zaległości w dniach zmniejszyły się w stosunku do  grudnia 2020 roku.

Średnie zadłużenie kwotowe 69 osób posiadających stałe zaległości wynosi około 35 000 zł.

Analizując działania windykacyjne należy powiedzieć ,że w 2020 roku kontynuowano kierowanie spraw do sądu ,uzyskano odszkodowanie od Gminy Stalowa Wola za brak lokali socjalnych

i tymczasowych narastająco w  wysokości 791 571,00 zł . Wysłano : 224 wezwań do zapłaty,

682 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym do skrzynek pocztowych ,2500 szt informacji o rozliczeniu ciepła ,123 informacji o stanie zadłużenia kredytów, podpisano 53 ugody , oddano 27 spraw do sadu,wpisano narastająco 18 osób do BIG-u ,sprzedano 1 mieszkanie z długiem.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W sprawach różnych Zarząd poinformował Radę Nadzorczą  o pracy nad regulaminem porządku domowego,którego projekt Rada Nadzorcza otrzyma na kolejnym posiedzeniu celem wniesienia ewentualnych uwag.

Ponadto Zarząd pracuje  nad przygotowywaniem korekty do planu remontów w związku z brakiem zgody mieszkańców nieruchomości KEN 8  w Stalowej Woli na zamontowanie nowej windy ODA

( koszt  160 000 zł). Mieszkańcy tej nieruchomości wyrażają zgodę jedynie na przeprowadzenie   niezbędnego remontu windy.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 28.01.2021 r  godz.19 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 25.02.2021 r. godz 1700.


W dniu 15.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 4. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 5. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

 6. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

1. Zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych na 2021 rok- uchwała.

2. Informacja Zarządu o przeprowadzonej lustracji- omówienie wniosków polustracyjnych.

3. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej – uchwała.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości Koper 5 w Stalowej Woli oraz nieruchomości Poniatowskiego nr 17 również w Stalowej Woli ze względu na realizację programu EKOMIASTO.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie tj: 6 głosami za ;0 głosów przeciw ;0 głosów wstrzymujących się stosowne uchwały.

Na podstawie art.4,5,6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych od miesiąca kwietnia 2021 roku.

Proponowane wysokości opłat są różne dla poszczególnych nieruchomości i uzależnione od planowanych kosztów na 2021 rok,prognozowanych pożytków oraz powstałej nadwyżki przychodów lub kosztów za rok ubiegły.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję stawek eksploatacyjnych na poszczególne nieruchomości.

Rada Nadzorcza po wyjaśnieniach Zarządu zaakceptowała przedstawione stawki opłat.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z Protokołem z lustracji pełnej za lata 2017 – 2019 przeprowadzonej przez Podkarpacki Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie przez lustratora Ryszarda Trelskiego oraz z wnioskami polustracyjnymi.

Lustrator ocenił pozytywnie całokształt działalności Spółdzielni .Uznał ,że dla dalszej poprawy efektywności jej działania wskazane byłoby dążenie do zmniejszenia stanu zadłużeń w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych.

Rada Nadzorcza przedstawi powyższy wniosek na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków SBM.

Ad.3.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli „

Rada Nadzorcza 6 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się przyjęła w/w propozycję regulaminu podejmując stosowną uchwałę.

Ad.4.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 15.12.2020 r godz.2030 i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.01.2021 r. godz 1700


W dniu 26.11.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Kowalczyk Beata   Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Chyl Sławomir   Członek Rady Nadzorczej
 5. Kowal Stanisław   Członek Rady Nadzorczej
 6. Walczyk Piotr              Członek Rady Nadzorczej
 7. Zarzeczny Janusz   Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata        –         Prezes Zarządu
 2. Szklener Artur                        –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

 1. Plan remontów na 2021 rok- uchwała.
 2. Plan finansowy na 2021 rok – uchwała.
 3. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu remontów na 2021 rok.

Plan remontów został zaopiniowany przez Komisję ds. GZM wraz z przedstawicielami poszczególnych nieruchomości Stalowej Woli i Niska. Rada Nadzorcza po wyjaśnieniach  Zarządu zaakceptowała przedstawiony plan remontów na 2021 rok.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw  podjęła stosowną  uchwałę .

Ad.2.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu finansowego na 2021 rok.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planem kosztów rodzajowych w podziale na poszczególne nieruchomości na 2021 rok zaakceptowała propozycję planu finansowego na 2021 rok.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się przyjęła w/w plan podejmując  stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła zasady organizowania posiedzeń on-line.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 26.11.2020 r  godz.19 30  i termin Rady Nadzorczej na dzień 15.12.2020 r. godz 1700.


W dniu 22.10.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 5. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 6. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

 7. Chyl Sławomir Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

1.Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe za 2020 rok – uchwała.

2.Struktura organizacyjna SBM – uchwała.

3.Protokół Komisji ds. GZM z przeglądu zasobów mieszkaniowych SBM.

4.Korekta planu remontowego – uchwała.

5.Przyjęcie planu kosztów ogólnego zarządu na 2021 rok – uchwała.

6.Aneks do „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w SBM” – uchwała.

7.Sprawy różne.

Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Walec Mirosław w sposób zdalny.

Ad.1.

Rada Nadzorcza wybrała firmę badającą roczne sprawozdanie finansowe SBM za 2020 rok.

Jest to firma FK EKSPERT z Tarnobrzega. Podjęto jednogłośnie stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM w Stalowej Woli obejmującą 37,5 etatów i obowiązującą od 01.01.2021r.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw podjęła stosowną uchwałę .

Ad.3.

Przewodniczący Komisji ds. GZM Pan Kolba Patryk zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem z przeglądu zasobów mieszkaniowych SBM. Przegląd zasobów odbył się w dniu 26 września 2020 r z udziałem Kierowników Administracji Spółdzielni.

Protokół jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.4.

W związku ze zmianą zakresu robót koniecznych do wykonania w 2020 r. ze środków mienia ogólnego w siedzibie Zarządu SBM w nieruchomości ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli oraz w budynku Wojska Polskiego nr 5 w Nisku, Zarząd zawnioskował o wprowadzenie korekty do planu remontów. Rada Nadzorcza zaakceptowała proponowaną korektę podejmując stosowną uchwałę.

Ad.5.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu kosztów ogólnego zarządu na 2021 rok zamykający się kwotą 1 918 400,00zł.

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję kosztów ogólnego zarządzania i podjęła  uchwałę w sprawie przyjęcia planu kosztów ogólnego zarządu na 2021 rok w wys. 1 918 400,00 zł.

Ad.6.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia Aneksu nr 2 do „Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej z dnia 23.06.2016r”

Ad.7.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o trudnościach związanych z istnieniem pandemii tj: zwiększenie kosztów związanych z dezynfekcją klatek schodowych , wind,korytarzy,placów zabaw, zasobach, zwiększenie kosztów związanych z korespondencją, utrudnienie w organizacji spotkań z mieszkańcami , a także trudnościami z wykonaniem niezbędnych przeglądów gazowych i kominiarskich wynikających z przepisów , a związanych z zachowaniem bezpieczeństwa pracowników firmy wykonującej te prace oraz mieszkańców naszych zasobów.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 22.10.2020 r godz.1930

i termin Rady Nadzorczej na dzień 26.11.2020 r. godz 1700.


W dniu 24.09.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Walec Mirosław Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kolba Patryk Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kowalczyk Beata Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kowal Stanisław Członek Rady Nadzorczej

 5. Walczyk Piotr Członek Rady Nadzorczej

 6. Zarzeczny Janusz Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

1.Wybór komisji Rady Nadzorczej – uchwały.

2.Informacja w sprawie realizacji programu EKOMIASTO.

3.Premia dla członków Zarządu SBM – uchwały.

4.Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza powołała składy Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. GZM podejmując stosowne uchwały.

Komisje Rewizyjną tworzą:

1 Zarzeczny Janusz,

2.Chyl Sławomir,

3.Kowalczyk Beata.

Do Komisji ds. GZM weszli:

1.Kolba Patryk,

2.Kowal Stanisław,

3.Walczyk Piotr.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacją Zarządu dotyczącą projektu EKOMIASTO – wymiana źródeł ciepła (term gazowych ).Warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego żródła ciepła jest likwidacja starego nieefektywnego zródła ciepła.

SBM do niniejszego programu zgłosiło 5 budynków tj:

– budynek Koper 5

– budynek Poniatowskiego 17

– budynek Poniatowskiego 82

– budynek Poniatowskiego 84

-budynek Poniatowskiego 78 i 78A.

Trzy budynki posiadają środki na likwidacje term gazowych natomiast dwa wymienione jako pierwsze nie posiadają środków na funduszu remontowym na tą wymianę.

Wobec powyższego jest konieczność podniesienia stawek opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy na nieruchomości Koper 5 o 0,50 zł/m2 tj: z kwoty 2,20 zł/m2 na 2,70 zł/m2 oraz na nieruchomości Poniatowskiego 17 o 0,40zł/m2 tj: z kwoty 1,80 zł na kwotę 2,20 zł/m2.

Podniesienie tych opłat zapewni wraz z dofinansowaniem z programu EKOMIASTO, zapewni pełną realizacje inwestycji.

Ad.3.

Rada Nadzorcza przyznała premie roczne dla Członków Zarządu .

Ad.4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka SBM dotyczącym przeprowadzenia dezynsekcji w całej klatce nr 1 w budynku przy ulicy Poniatowskiego 35A w Stalowej Woli w związku z występowaniem prusaków i pluskiew.

Stosownych wyjaśnień w tym temacie udzieliła Pani Prezes Małgorzata Stańkowska.

Od lat SBM wykonuje w tym budynku dodatkowe dezynsekcje i koszty są duże( ok 5000 zł).

Dezynsekcje wykonują dwie firmy : Firma Smierzyński i Firma Łuczak .

Zarząd udał się do członka piszącego wniosek celem sprawdzenia i ustalenia zgłaszanych faktów. Osoba zgłaszająca i Jej dwóch sąsiadów potwierdziło istnienie prusaków.

Rada Nadzorcza zdecydowała ,że dezynsekcje należy zrobić tyko wówczas gdy wyrażą zgodę na to wszyscy mieszkańcy .Administracja przygotuje ankietę w której określi wykonanie dezynsekcji i ustali kto z mieszkańców wyraża na powyższe zgodę W przypadku małego zainteresowania ze strony członków tym tematem , mieszkańcy winni dokonać dezynsekcji na własny koszt.

Rada Nadzorcza ustaliła,że Pan Przewodniczący Mirosław Walec będzie reprezentował Radę Nadzorczą SBM w kontaktach z mediami.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska zaprosiła Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mirosława Walec na spotkanie z Lustratorem przeprowadzającym w SBM lustrację pełną z Panem Ryszardem Trelskim .Lustracja obejmuje 3 pełne lata tj: 2017r do 2019r i odbędzie się w terminie od 15.09.2020r do 31.10.2020r.

Rada Nadzorcza prosiła o przygotowanie informacji o tym jak należy eksploatować mieszkania w okresie grzewczym, żeby zmniejszać utratę ciepła – dotyczy to budynku Wańkowicza 69 w Stalowej Woli,który będzie rozliczany wg kryterium powierzchni użytkowej , a nie z odczytu podzielników ( na wniosek mieszkańców).

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 08.10.2020 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 22.10.2020 r. godz 1700.


W dniu 20.08.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara –           Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Pracoń Władysław –           Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Walec Mirosław –           Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Kolba Patryk             –          Członek Rady Nadzorczej
 5. Kądziołka Ryszard –           Członek Rady Nadzorczej
 6. Wolak Tadeusz –           Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata      –         Prezes Zarządu
 2. Szklener Artur                       –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia .

1.Wyniki ogółem SBM na dzień 30.06.2020 rok.

2.Analiza zadłużenia  i windykacji członków Spółdzielni wobec SBM.

3.Sprawy organizacyjne WZC SBM.

4.Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informację dotyczącą wyniku ogółem  SBM na dzień 30.06.2020 r przygotowaną przez dział księgowości , a szczegółowo omówioną przez Panią Prezes Małgorzatę Stańkowską. Wynik ogółem składa się z dwóch części:

1)koszty i przychody nieruchomości podstawowych – gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

2)przychody i koszty pozostałej działalności SBM.

Wynik księgowy na dzień 30.06.2020 r wynosi 82 081,79 zł.

Szczegóły zawiera załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do powyższego punktu .

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia  mieszkańców w spółdzielni za okres VI.2019r -VI 2020r. Szczegóły zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

Zadłużenie ogółem utrzymuje się na poziomie zadłużenia na koniec ubiegłego roku.

Zmniejszyło się zadłużenie lokali mieszkalnych, a wzrosło dla lokali użytkowych.

Zmniejszyła się liczba stałych dłużników i średnia zaległość w miesiącach.

Szczegółowo przedstawiono zadłużenie jednej z rodzin.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje pomocy w spłacie zadłużenia przez odstąpienie od naliczenia  części odsetek przy jednorazowej zapłacie pozostałego  zadłużenia dla tej rodziny.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

Kolejny temat poruszony przez Zarząd dotyczył organizacji Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zmniejszeniem  obostrzeń dotyczących pandemii Zarząd zaplanował organizację WZC na dzień 28.08.2020r z zachowaniem  dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.

Firma licząca głosy potwierdziła gotowość pracy w proponowanym terminie  oraz wskazała  możliwość przeprowadzenia głosowania nie za pomocą kart lecz pilotem  bez opuszczania miejsca ,co pozwoliłoby na przestrzeganie dystansu społecznego .

Ogłoszenie o WZC pojawiło się w lokalnej gazecie Sztafeta i na klatkach osiedlowych oraz tablicach ogłoszeń.

Zarząd przygotował oświadczenie dla uczestników WZC w którym muszą wskazać czy nie przebywają na kwarantannie i czy nie mają objawów koronawirusa.

Na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia nie wpłynął żaden wniosek ze strony mieszkańców zgłaszający projekt uchwał i zamieszczenie go w porządku obrad   WZC.

Przygotowano również wzór pełnomocnictwa i opublikowano go na stronie internetowej wraz z innymi dokumentami.

Poinformowano również Państwowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli o planie organizacji WZC. Państwowy Inspektor Sanitarny nie widzi przeciwwskazań do organizacji WZC pod warunkiem zastosowania obowiązujących regulacji związanych z epidemia COVID-19.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.4.

Rada Nadzorcza  w głosowaniu : 3 głosy -za,2 głosy – przeciw ,1 głos wstrzymujący się podjęła   uchwałę w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z.o.o  z siedzibą w Tarnowie.

W sprawach różnych Zarząd podziękował Członkom Rady Nadzorczej za współpracę podczas trwania trzyletniej kadencji Rady.


W dniu 25.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara –           Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Pracoń Władysław –           Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Walec Mirosław –           Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Kolba Patryk             –          Członek Rady Nadzorczej
 5. Kądziołka Ryszard –           Członek Rady Nadzorczej
 6. Wolak Tadeusz –           Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1.  Stańkowska Małgorzata      –         Prezes Zarządu
 2. Szklener Artur                       –           Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia.

1.Korekta planu remontów na  2020 rok.

2.Korekta planu inwestycyjnego na 2020 rok.

3.Informacja na temat głosowania mieszkańców w sprawie rozliczania centralnego ogrzewania w/g kryterium powierzchni użytkowej.

4.Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej z propozycją korekty do planu remontów na 2020 rok w związku ze zmianą zakresu robót koniecznych do wykonania w bieżącym roku w nieruchomościach Koper nr 1 i nr 3 ,Ofiar Katynia 35, Dąbka 10A, KEN 8  w Stalowej Woli oraz Tysiąclecia 8A w Nisku .

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do powyższych propozycji i podjęła jednogłośnie stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła jednogłośnie uchwałę dotyczącą przyjęcia korekty planu inwestycyjnego na 2020r.

Ad.3.

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej wraz z Zarządem Spółdzielni  przedłożyła Protokół z wyników głosowania  dotyczącego wprowadzenia rozliczania centralnego ogrzewania wg kryterium powierzchni użytkowej ( usunięcie podzielników kosztów ciepła ).

Protokół stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z odmiennym zdaniem ,co do sposobu liczenia wyników głosowania jednego z członków SBM przedstawionego przez członka rady nadzorczej.

Ostatecznie ustalono,że właściciele mieszkań w zasobach SBM nie wyrażają zgody na wprowadzenie rozliczania centralnego ogrzewania wg kryterium powierzchni użytkowej – liczba głosów za usunięciem podzielników  kosztów ciepła w żadnej nieruchomości nie przekroczyła 50% udziałów nieruchomości.

Ad.4.

W punkcie tym Rada Nadzorcza podjęła trzy uchwały w sprawie:

– zmiany załącznika do uchwały Rady Nadzorczej Nr 3/20 z dnia 27.02.2020r.

– przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości  30 tys. zł na dofinansowanie nieruchomości podstawowych uczestniczących w projekcie „Ekomiasto” Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła

powyższe dotyczy następujących nieruchomości: Koper 5, Poniatowskiego 17 ;82 ;84 ;78 i 78A

–  przeznaczenia środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł  z  funduszu remontowego SBM a uzyskanych z tyt. kar umownych od wykonawcy robót dociepleniowych na nieruchomości ul. Staszica 2C  w  Stalowej Woli.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej  informacje w temacie toczących się spraw sądowych dotyczących działalności deweloperskiej w latach 2000-2005.Informacja jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Zarząd przedłożył członkom Rady Nadzorczej również opinię prawną dotyczącą funkcjonowania  spółdzielni przy braku możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Kolejny temat poruszony przez Zarząd dotyczył organizacji Walnego Zgromadzenia.

W związku ze zmniejszeniem  obostrzeń dotyczących pandemii Zarząd planuje organizację WZC na dzień 28.08.2020r z zachowaniem  dystansu społecznego i reżimu sanitarnego.

Firma licząca głosy potwierdziła gotowość pracy w proponowanym terminie  oraz wskazała  możliwość przeprowadzenia głosowania nie za pomocą kart lecz pilotem  bez opuszczania miejsca ,co pozwoliłoby na przestrzeganie dystansu społecznego .

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do niniejszego punktu posiedzenia.

Ustalono termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 20.08.2020r.


W dniu 25.05.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 6. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia korespondencyjnego w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa.

1.Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia Członków.

2.Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawami organizacyjnymi WZC w 2020 roku.

Zarząd poinformował , że obsługę informatyczną obrad poprowadzi firma UNICOMP WZA Warszawa z którą SBM współpracuje przez ostanie lata .

Obsługę prawną Zarząd powierzy : kancelarii prawnej Pani Czwarno- Sieroń Małgorzaty oraz kancelarii prawnej Pani Grechuty Marzeny .

Pozostałą obsługę zapewnią pracownicy spółdzielni tj: wydawanie mandatów,pisanie protokołów i obsługę socjalną.

WZC nie odbędzie się w miesiącu czerwcu br. ze względu na epidemię COVID – 19.

Termin WZC zostanie ustalony przez Zarząd po wejściu przepisów odnośnie możliwości odbywania zgromadzeń.

Zarząd przesłał do wglądu następujące materiały:

 • program obrad WZC,

 • regulamin obrad WZC,

 • upoważnienie do przetwarzania danych,

 • oświadczenie osoby upoważnionej do zachowania tajemnicy danych osobowych,

 • pełnomocnictwo do udziału w WZC,

– wzór zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.2.

Zarząd zapoznał Radę Nadzorczą z opinią Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie kadencji rady nadzorczej w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa oraz informacją Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju dotyczącą zwołania walnych zgromadzeń.

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do niniejszego punktu posiedzenia.


W dniu 28.04.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 6. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia korespondencyjnego w związku z ogłoszoną epidemią koronawirusa.

1.Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok.

2.Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2019 rok.

3.Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego ( nadwyżki bilansowej) za 2019 rok.

4.Sprawozdanie Rady Nadzorczej SBM za 2019 rok.

5.Analiza realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków w 2019 roku.

6.Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2019 rok. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.2.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2019 na podstawie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta oraz na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 26.03.2020r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2020 roku.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2019.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu odnośnie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) SBM w Stalowej Woli za 2019 rok i przeznaczenie kwoty w wysokości 452.973,92 zł na:

230.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych,w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2019 r,

200.000,00 zł – zwiększenie funduszu remontowego spółdzielni,

22.973,92 zł – zwiększenie funduszu zasobowego .

Zarząd przedłoży powyższą propozycję na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Ad.4.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z treścią projektu sprawozdania z pracy Rady za okres sprawozdawczy.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.5.

Analizę realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia w 2019 roku przedstawił Zarząd SBM.

Zgłoszono 14 wniosków z czego 5 przyjęto do realizacji tj:

Wniosek Nr 1 zgłosił Pan Kowal Stanisław zam. Nisko ul.1000-lecia 8B/58:

„Odzyskane z wymiany przy bloku 1000-lecia 8A i B w Nisku płyty chodnikowe przeznaczyć nieodpłatnie dla chętnych właścicieli garaży na Osiedlu 1000-lecia celem utwardzenia i wyrównania powierzchni pomiędzy garażami członków naszej Spółdzielni.

Wniosek Nr 1 przyjęty i zrealizowany.

Wniosek Nr 2 zgłosił Pan Wolak Tadeusz zam. Nisko ul.1000-lecia 8A /50:

„Wymienić chodniki mocno wyeksploatowane ( powierzchnie nierówne , wyszczerbane ,wykruszone,stanowiące niebezpieczeństwo wypadków) pomiędzy blokami 8D,i 8C w Nisku na nowe.”

Wniosek Nr 2 przyjęty i będzie realizowany w miarę posiadanych środków finansowych w roku 2020 i latach następnych.

Wniosek Nr 4 zgłosił Pan Wituń Sławomir zam. Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 82 :

„ Zamontować próg zwalniający na drodze osiedlowej wzdłuż śmietnika pomiędzy budynkami Poniatowskiego 82 i Poniatowskiego 80 – sprawa pilna.”

Wniosek Nr 4 przyjęty i zrealizowany.

Wniosek Nr 13 zgłosił Pan Wituń Sławomir zam. Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 82 .

Zobowiązać Zarząd SBM do wystąpienia do władz miasta o nadzór, monitoring,kontroli dot. eksploatacji terenu tzw” zrewitalizowanej skarpy” położonego poniżej Osiedla Skarpa ,za blokami Poniatowskiego 82,72 itd. obecnie zbierają się tam liczne grupy osób ( w tym nieletni) głównie w celu spożywania alkoholu. Towarzyszy temu głośna muzyka,wrzaski do późnych godzin nocnych. Stanowi to zakłócenie ciszy nocnej mieszkańcom okolicznych budynków.

Wniosek Nr 13 przyjęty i zrealizowany.

Wniosek Nr 14 zgłosił Pan Pracoń Władysław zam. Nisko ul. Wojska Polskiego 7/97.

Zarząd SBM zorganizuje zebrania z mieszkańcami budynków na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

Wniosek Nr 14 przyjęty ,jednak niezrealizowany -ze względu na ogłoszony stan epidemii koronawirusa w Polsce.

Ad.6.

Zarząd zapoznał Radę Nadzorczą z pismami mieszkańców nieruchomości Poniatowskiego 35 A i B w Stalowej Woli dotyczącym dokończenia termomodernizacji z dnia 03.03.2020r oraz odpowiedzią na nie udzieloną mieszkańcom.


W dniu 27.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1.Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.

2.Informacja o zużyciu ciepła.

3.Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza 7 głosami – za, głosów -przeciw,0 głosów- wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 300 tys zł na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.

Wykaz prac finansowanych z tej uchwały jest następujący:

1.Remont drogi w okolicy Poniatowskiego 94 – 45000 zł

2.Chodniki Nisko – 40000 zł

3.Likwidacja barier arch (windy Poniatowskiego17) – 50000 zł

4.Prace związane z odwodnieniem drogi SKARPA II – 40000 zł

5.Organizacja miejsc postojowych Hutnik,KEN 8 – 45000 zł

6.Remont placu zabaw Poniatowskiego 35A/B – 5000 zł

7.Odwodnienie garaży Dąbka 10A – 20000 zł

8.Remont insta.elektr fotowoltaika Ofiar Katynia 35 – 25000 zł

9 Różne – 30000 zł.

RAZEM 300000 zł

Ad.2.

V-ce Prezes Zarządu Pan Artur Szklener przedstawił informacje o zużyciu ciepła w 2019 roku w poszczególnych budynkach.

Szczegóły zawiera załącznik do niniejszego protokołu.

Rada Nadzorcza otrzymała załączniki w materiałach i przyjęła powyższe informacje.

Ad.3.

W bieżącym roku mija dziesięcioletni okres obowiązywania umowy rozliczeniowej zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania zawartej pomiędzy SBM a Techem-Techniki pomiarowe .

Stosowanie metody rozliczeniowej za pomocą podzielników,przeprowadzona termomodernizacja zasobów oraz łagodne zimy dały wymierne korzyści dla mieszkańców. Jednak zastrzeżenia części mieszkańców wnioskujących wprowadzenie rozliczania wg powierzchni spowodowały,że Zarząd SBM postanowił przeprowadzić sondaż wśród mieszkańców żeby wypowiedzieli się czy są za wprowadzeniem rozliczania centralnego ogrzewania wg kryterium powierzchni użytkowej tj: usunięciem podzielników ciepła czy tez nie.

Rada Nadzorcza zaakceptowała działania Zarządu SBM.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 12.03.2020 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 26.03.2020 r. godz 1700.


W dniu 30.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 3. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 4. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 6. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok – uchwała.

2. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM za 2018 rok.

3. Informacja dotycząca zaległości mieszkańców zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej w ubiegłym roku.

4. Regulamin określający zasady rozliczeń przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie GZM oraz zasad ustalania opłat za lokale w SBM w Stalowej Woli- uchwała.

5. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie plan pracy na 2020 rok.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i metod windykacji w spółdzielni za 2019 rok. Analiza wykazuje obniżkę zadłużenia ogółem ( na lokalach mieszkalnych zmniejszenie i utrzymanie zadłużenia na lokalach użytkowych) . Licząc średnie zadłużenie można powiedzieć, że 70 osób posiada zadłużenie w wysokości 34 tys zł ( stali dłużnicy często po eksmisji).

Analizując działania windykacyjne należy powiedzieć ,że w 2019 roku kierowano spraw do Sądów Rejonowych ,uzyskano odszkodowanie od Gminy Stalowa Wola za brak lokali socjalnych i tymczasowych w wysokości 101370,15 zł , narastająco posiadamy kwotę 729 646,56 zł z tytułu odszkodowań, wysłano 279 wezwań do zapłaty,602 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym do skrzynek pocztowych ,2500 szt informacji o rozliczeniu ciepła ,155 informacji o stanie zadłużenia kredytów, podpisano 43 ugód ,oddano19 spraw do sadu,wpisano 19 osób do BIG-u,skierowano do egzekucji komorniczej 25 spraw ,wykonano 1 eksmisje z lokalu mieszkalnego .

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje. Rada Nadzorcza oferuje włączenie się do procesu windykowania poprzez wzywanie dłużników na swoje posiedzenia celem wysłuchania i pomocy przy wskazaniu ewentualnego wyjścia z sytuacji zadłużenia również w roku bieżącym.

Ad.3.

Informację dotyczącą zaległości mieszkańców zapraszanych na posiedzenia Rady Nadzorczej w ubiegłym roku przedstawiła Pani Prezes Małgorzata Stańkowska.

Szczegóły zawiera załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.4.

Rada Nadzorcza 6 głosami – za, głosów -przeciw,0 głosów- wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.”

Ad.5.

Ustalono termin Walnego Zgromadzenia na dzień 19.06.2020r godz.1700

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 27.02.2020 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 13.02.2020 r. godz 1700.


W dniu 28.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Plan remontów na 2020 rok – uchwała.

2. Plan finansowy na 2020 rok – uchwała.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu remontów na 2020 rok.

Plan remontów został zaopiniowany przez Komisję ds. GZM wraz z przedstawicielami poszczególnych nieruchomości Stalowej Woli i Niska. Rada Nadzorcza po wyjaśnieniach Zarządu zaakceptowała przedstawiony plan remontów na 2020 rok.

Rada Nadzorcza 7 głosami za,0 głosów przeciw,0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu finansowego na 2020 rok.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się przyjęła w/w plan podejmując stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

-zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości ul. Poniatowskiego 35A i B w Stalowej Woli w wysokości 1,70 zł/m 2 /m-c ,

-zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości ul. Tysiąclecia 8B w Nisku w wysokości 1,50 zł/m2 /m-c.

W punkcie tym Zarząd zapoznał członków Rady z wnioskiem mieszkańców nieruchomości Wojska Polskiego 2 w Stalowej Woli dotyczącym zmiany sposobu rozliczania kosztów ogrzewania z zastosowaniem powierzchni użytkowej rezygnując z podziału kosztów za pomocą podzielników. Zarząd uważa ,że wniosek ten nie może być zrealizowany , gdyż nie zawiera większości liczonej wg udziałów w nieruchomości. Rada Nadzorcza przychyliła się do niniejszej decyzji i zobowiązała Zarząd do poinformowania o powyższym wszystkich mieszkańców składających wniosek.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 28.11.2019 r godz. 2030

i termin Rady Nadzorczej na dzień 11.12.2019 r. godz 1700.


W dniu 24.10.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1.Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe za 2019 rok- uchwała.

2.Struktura organizacyjna SBM – uchwała.

3.Przyjęcie planu kosztów ogólnego zarządu na 2020 rok – uchwała.

4.Sprawy różne.

Ad.1

Rada Nadzorcza wybrała firmę badającej roczne sprawozdanie finansowe SBM za 2019 rok.

Jest to firma FK EKSPERT z Tarnobrzega. Podjęto jednogłośnie stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM w Stalowej Woli obejmująca 37,5 etatów i obowiązującą od 01.01.2020r.

Ad.3.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu kosztów ogólnego zarządu na 2020 rok zamykajacy się kwotą 1.825 978,00zł.

Rada Nadzorcza po analizie i wyjaśnieniach członków Zarządu podjęła decyzję o zmniejszeniu planowanych kosztów ogólnych w tym kosztów wypłaty dla Rady Nadzorczej poprzez zmniejszenie ilości posiedzeń z zaplanowanych przez Zarząd z 12 do 10 w ciągu roku tj: zmniejszenie kosztów z kwoty 137328,00 zł do kwoty .Szczegóły w załączniku do uchwały.

Decyzje tą podjęto w głosowaniu tj;3 głosy za obniżeniem;2 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymujące się.

Rada Nadzorcza zaakceptowała pozostałe propozycje kosztów ogólnego zarządzania i podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu kosztów ogólnego zarządu na 2020 rok w wys. 1803 090,00 zł.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę:

Ponadto Pan Pracoń Władysław złożył wniosek w sprawie przygotowania zmian statutowych na kolejne Walne Zgromadzenie uwzgledniające zmiany § 79 i § 80 Statutu poprzez zmniejszenie ilości osób- Członków w Radzie oraz urealnienie miesięcznego ryczałtu- wypłat dla tego organu( zmniejszenie kosztów) .

Ad.4.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą , że prowadził spotkania z mieszkańcami budynku Poniatowskiego 17 w Stalowej Woli w sprawie remontu kapitalnego dwóch wind .

Zapoznał mieszkańców z zasadami finansowania tego przedsiewzięcia oraz jego rozliczenia tj: funduszu remontowego -dźwigi.

W związku z małą kwotą uzbieranych środków na ten cel mieszkańcy tej nieruchomości proszą SBM o udzielenie pożyczki z funduszu ogólnego w kwocie 70000,00 zł do spłaty w trzech latach 2021 do 2023r. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 41 z 58 mieszkanców tej nieruchomości Wobec powyższego Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o podjęcie dwóch uchwał:

– w sprawie udzielenia pożyczki dla nieruchomości Poniatowskiego 17 w Stalowej Woli na dofinansowanie prac remontowych – remont kapitalny wind,

– w sprawie ustalenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy wind w nieruchomości Poniatowskiego 17 w Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Ad.4.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 14.11.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.11.2019 r. godz 1700.


W dniu 26.09.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

  Program posiedzenia

1.Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami SBM posiadającymi zaległości w opłatach.

2.Wyniki ogółem SBM na dzień 30.07.2019r.

3.Przeglad infrastruktury osiedlowej w Stalowej Woli i Nisku -Protokół Komisji ds. GZM.

4.Sprawy różne.

Ad.1.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu SBM zaprosili na posiedzenie Rady 4 mieszkańców posiadających zaległości w opłatach czynszowych celem omówienia zadłużenia i wypracowania sposobu wyjścia z tej sytuacji. Żadna z zaproszonych osób nie przyszła na spotkanie.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przedstawiła sytuację zadłużonych mieszkanców.

Rada Nadzorcza wysłuchała powyższych informacji.

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła informację dotyczącą wyniku ogółem SBM na dzień 30.07.2019 r przygotowaną przez dział księgowości , a szczegółowo omówioną przez Panią Prezes Małgorzatę Stańkowską. Wynik ogółem składa się z dwóch części:

1)koszty i przychody nieruchomości podstawowych – gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

2)przychody i koszty pozostałej działalności SBM.

Wynik ksiegowy na dzień 30.07.2019 r wynosi 442 574,13 zł.

Ad.3.

Protokół z przeglądu osiedli mieszkaniowych przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. GZM Pani Danuta Konieczko.

Protokół stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.4.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.10.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.10.2019 r. godz 1700.


W dniu 22.08.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

  Program posiedzenia

1.Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami SBM posiadającymi zaległości w opłatach.

2.Plan inwestycyjny na 2019 rok- uchwała.

3.Aneks do Regulaminu funduszu remontowego – uchwała.

4.Korekta planu remontowego na 2019 rok – uchwała.

5.Sprawy różne:

-Uchwała w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy nieruchomości Nisko ul.Wojska Polskiego 5 ,

-Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla nieruchomości w Nisku ul.Wojska Polskiego 5 na prace termomodernizacyjne,

-Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki dla nieruchomości w Stalowej Woli Al.J.Pawła II 13 na remont parkingu,

-Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 60000,00 zł na prace remontowe w nieruchomości podstawowej przy Al.J.Pawła II 13 w Stalowej Woli,

-Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM na prace remontowe w nieruchomości 1000-lecia 8b.

Ad.1.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu SBM zaprosili na posiedzenie Rady 4 mieszkańców posiadających zaległości w opłatach czynszowych celem omówienia zadłużenia i wypracowania sposobu wyjścia z tej sytuacji. Jedna z zaproszonych osób przyszła na spotkanie i poinformowała ,że spłaciła całe zadłużenie a jedna z osób usprawiedliwiła swoją nieobecność.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z propozycją planu inwestycyjnego na 2019 rok ,zaakceptowała ją i podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3.

Zarzad zgłosił do Rady Nadzorczej wniosek o przyjęcie Aneksu nr1N/2019 do Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego SBM w Stalowej Woli.

Aneks likwiduje poprzednie aneksy ,dodając nowe załączniki uaktualniająco-porzadkujące stan zasobów mieszkaniowych .Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.4.

W związku ze zmianą zakresu robót koniecznych do wykonania w 2019 roku w nieruchomości Poniatowskiego 17 oraz KEN 8 w Stalowej Woli Zarząd zgłosił do Rady Nadorczej o wprowadzenie korekty do planu remontowego na 2019 rok .

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie korekty planu remontowego na 2019 rok.

Ad.5.

Zarząd SBM przeprowadził głosowanie wśród mieszkańców budynku Wojska Polskiego Nr 5 w Nisku za kompleksowym dociepleniem nieruchomości i za podniesieniem w związku z powyższym stawki opłat na fundusz remontowy nieruchomości na okres 4 lat oraz na udzielenie bezprocentowej pożyczki w wys 270 000,00 zł do spłaty w latach 2021 do 2023.

Wynik głosowania na dzień 22.08.2019 r przedstawia się następująco : 50,0 % wszystkich głosów na tak .

Zarząd przygotował uchwały,które w części podwyższą wymaganą opłatę do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji oraz na udzielenie pożyczki na ten cel.

W związku ze zwiększonym zakresem robót na nieruchomości Al.J.Pawła II 13 Rada Nadzorcza podjeła dwie uchwały dotyczace : udzielenia pożyczki w wysokości 210000,00 zł i przeznaczenia srodków z funduszu remontowego w wysokości 60000,00 zł na wykonanie prac remontowych.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przeznaczeniu środków finansowych uzyskanych z tytułu sprzedaży białych certyfikatów ,uzyskanych w wyniku działań termomodernizacyjnych nieruchomości Tysiąclecia 8B na zwiekszenie funduszu remontowego tej nieruchomości.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkanców przy ulicy Tysiąclecia 8A o zakłócaniu spokoju przez lokatora tego budynku i prośbą o interwencje w tej sprawie.

Administracja Osiedla w Nisku zwróciła się z prośbą do Policji o podjęcie działań przywracających spokój i ład na osiedlu.

Kolejne pismo skierowane do Rady Nadzorczej dotyczyło wycinki drzewa na Osiedlu Skarpa przy budynku Poniatowskiego 72 w Stalowej Woli.

Zarząd poinformował Członków Rady o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do wycinki drzewa gatunek świerk.Rada przyjeła powyższe informacje.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem i udzieloną odpowiedzią do mieszkańców budynku J.Pawła II 13 dotyczacą kłopotów ze sprzedażą mieszkania z kredytem w związku z nowymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Pismo wraz z udzieloną odpowiedzią stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 12.09.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 26.09.2019 r. godz 1700.

Ponadto ustalono termin przeglądu infrastruktury na dzień 07.09.2019r godz.800 .


W dniu 06.06.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

  Program posiedzenia

  1.Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami SBM posiadającymi zaległości w opłatach.

  2.Informacja dotyczaca wind w zasobach SBM.

  3.Premia dla członków Zarządu SBM.

  4.Sprawy różne.

  Ad.1.

  Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu SBM zaprosili na posiedzenie Rady 4 mieszkańców posiadających zaległości w opłatach czynszowych celem omówienia zadłużenia i wypracowania sposobu wyjścia z tej sytuacji. Dwie z zaproszonych osób przyszły na spotkanie i deklarowały spłatę długu w ratach.

  Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować ten temat na kolejnych posiedzeniach.

  Ad.2.

  Rada Nadzorcza zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący programu wymiany wind w zasobach spółdzielni planowany na lata 2019 – 2034.

  Zródłem finansowania tego przedsiewzięcia będą:

  -odpisy na fundusz remontowy nieruchomości podstawowej „windy” – maksimum 50%,

  -odpisy na fundusz remontowy nieruchomości podstawowej – minimum 50%,

  -pożyczki i dofinansowania z funduszu remontowego ogólnego SBM.

  W związku z tym należy zwiększyć odpis na fundusz remontowy „windy” do kwoty 0,30 zł/m2/mc z obecnych 0,10 zł/m2/mc , uzupełnić zapisy regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego i ustalić zasady kolejności wymiany wind w zasobach.

  Ad.3.

  W punkcie tym Rada Nadzorcza dokonała oceny pracy Zarzadu za 2018 rok i przyznała premię dla członków Zarządu.Podjęto stosowne uchwały.

  Ad.4.

  Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka SBM dotyczacym zamiany zasilania piwnic z 230 V na 24 V w budynku Koper 3 w Stalowej Woli i podjęła decyzję o pisemnym udzieleniu stosownych wyjasnień w tej sprawie.

  Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 08.08.2019 r godz.1530

  i termin Rady Nadzorczej na dzień 22.06.2019 r. godz 1700.


W dniu 23.05.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1.Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami SBM posiadającymi zaległości w opłatach.

2.Aneks Nr 2 do „Regulaminu rozliczania różnic wody i odproadzania ścieków”.

3.Sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.

4.Sprawy różne.

Ad.1.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu SBM zaprosili na posiedzenie Rady 4 mieszkańców posiadających zaległości w opłatach czynszowych celem omówienia zadłużenia i wypracowania sposobu wyjścia z tej sytuacji. Niestety żadna z zaproszonych osób nie przyszła na spotkanie.

Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować ten temat na kolejnych posiedzeniach.

Ad.2.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu , podjęła uchwałę w sprawie przyjecia aneksu nr 2 do Regulaminu rozliczania różnic wody i odprowadzania ścieków.

Głosowanie: 7 głosów -za,0 głosów – przeciw ; 0 głosów wstrzymujących.

Ad.3.

W punkcie tym omówiono sprawy organizacyjne Walnego Zgromadzenia.

Poinformowano Radę o obsłudze informatycznej obrad przez firmę UNICOMP WZA Warszawa z którą SBM współpracuje przez ostanie lata oraz obsłudze prawnej tj: kancelarii prawnych Pani Czwarno- Sieroń Małgorzaty i Pani Grechuty Marzeny .

Pozostałą obsługę zapewnią pracownicy spółdzielni tj: wydawanie mandatów,pisanie protokołów i obsługę socjalną.

Ad.4.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych Artur Szklener omówił koszty oświetlenia cześci wspólnych budynku Koper 1 ( piwnice) .

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 23.05.2019 r godz.2030

i termin Rady Nadzorczej na dzień 06.06.2019 r. godz 1700.


W dniu 25.04.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1.Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami SBM posiadającymi zaległości w opłatach.

2.Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego ( nadwyżki bilansowej ) za 2018 rok.

3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

4.Analiza realizacji wniosków z WZ w 2018 roku.

5.Przyjęcie propozycji Porzadku obrad i Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

6.Sprawy różne.

Ad.1.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu SBM zaprosili na posiedzenie Rady 7 mieszkańców posiadających zaległości w opłatach czynszowych celem omówienia zadłużenia i wypracowania sposobu wyjścia z tej sytuacji. Niestety żadna z zaproszonych osób nie przyszła na spotkanie.

Rada Nadzorcza postanowiła kontynuować ten temat na kolejnych posiedzeniach.

Ad.2.

Rada Nadzorcza, na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 27.03.2019 r pozytywnie zaopiniowała proponowany przez Zarząd podział wyniku finansowego za 2018 rok i podjęła jednogłośnie stosowną uchwałę.

Ad.3.

Prezydium Rady Nadzorczej zapoznało obecnych ze sprawozdaniem ze swojej działaności za okres sprawozdawczy.Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załacznikiem do niniejszego punktu posiedzenia .

Ad.4.

Zarzad przedstawił realizacje wniosków z Walnego Zgromadzenia z dnia 18.05.2018r.

Zgłoszono 4 wnioski ,przy czym 3 wnioski zostały przegłosowane przez Walne Zgromadzenie i przyjęte do realizacji. I tak:

Wniosek nr 1 o treści:

„ Na zawiadomieniu o organizacji Walnego Zgromadzenia należy umieszczać datę napisania i wywieszania na tablicach ogłoszeń”.

Wniosek przyjęty i zrealizowany.

Wniosek Nr 2 o treści:

„Wymienić chodniki mocno wyeksploatowane ( powierzchnie nierówne,wyszczerbane,wykruszone, stanowiące niebezpieczeństwo wypadków) pomiędzy blokami 8A,8B,8C w Nisku na nowe”.

Wniosek przyjety i będzie realizowany w roku bieżącym i latach następnych.

Wniosek Nr 3 o treści:

„Odzyskane z wymiany przy bloku 1000-lecia 8D w Nisku płyty chodnikowe przeznaczyć nieodpłatnie dla chętnych właścicieli garaży na Osiedlu 1000-lecia celem utwardzenia i wyrównania powierzchni pomiędzy garażami członków naszej Spółdzielni”.

Wniosek przyjęty i zrealizowany .

Wniosek 4 o treści :

„Wnioskuje o zmiejszenie składu Rady Nadzorczej do 4-5 osób”.

Wniosek nie przyjęty .

Ad.5.

Rada Nadzorcza przyjęła propozycję Zarządu dotyczącą porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 31.05.2019 r oraz Regulaminu obrad .

Ad.6.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła pismo w sprawie przyznania indywidualnego miejsca parkingowego w zasobach SBM dla osoby niepełnosprawnej .Rada Nadzorcza podjęła decyzję o oznakowaniu dodatkowego miejsca dla osob niepełnosprawnych na parkingu wewnetrznym przy budynku Al.J.Pawła II 13.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 09.05.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 23.05.2019 r. godz 1700.


W dniu 28.03.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1.Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami SBM posiadającymi zaległości w opłatach.

2.Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.

3.Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2018 rok.

4.Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.

5.Informacja Zarządu dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w SBM.

6.Sprawy różne.

Ad.1.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu SBM zaprosili na posiedzenie Rady 7 mieszkańców posiadających zaległości w opłatach czynszowych celem omówienia zadłużenia i wypracowania sposobu wyjścia z tej sytuacji. Dwie osoby złożyło pisma przed posiedzeniem usprawiedliwiające swoją nieobecność na Radzie Nadzorczej i zawierające jednocześnie deklaracje spłaty zaległości.Jedna osoba zareagowała na zaproszenie i przybyła na posiedzenie składajac stosowne deklaracje spłaty zadłużenia w ratach.Rada Nadzorcza przyjęła powyższe deklaracje i poinformowała stronę o konsekwencjach z tytułu niedotrzymania złożonych zobowiazań.

Ad.2

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2018 rok. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.3.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2018 na podstawie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta oraz na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 27.03.2019 r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2019 roku.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2018.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie stosowną uchwałę.

Ad.4.

Na wniosek Zarzadu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 400 tys zł na remonty mienia wspólnego,ogólnego oraz prace remontowe w nieruchomościach podstawowych będących w zasobach SBM.

Ad.5.

W związku z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnosci tych gruntów, Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej analię kosztów i ryzyka przekroczenia dozwolonej pomocy publicznej.

Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na podjęcie działań przekształceniowych i tak:

 1. dla 23 nieruchomości w Stalowej Woli wystąpienie z wnioskiem o spłatę jednorazową opłaty i skorzystanie z bonifikaty 99%;
 2. dla 2 nieruchomości w Stalowej Woli( lokale użytkowe – przekroczenie pomocy deminimis) rozłożenie opłaty na 99 lat;
 3. dla 4 nieruchomości w Nisku wystąpienie z wnioskiem na wnoszenie opłaty przez okres 20 lat ( brak bonifikaty).

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na powyższe i podjęła stosowną uchwałę.

Ad.6.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 14.03.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.03.2019 r. godz 1700.


W dniu 21.02.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Spotkanie z zaproszonymi mieszkańcami SBM posiadającymi zaległości w opłatach.

2. Informacja dotycząca zaległości mieszkańców w opłatch eksploatacyjnych powyżej 1 roku.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu SBM zaprosili na posiedzenie Rady 6 mieszkańców posiadających zaległości w opłatach czynszowych celem omówienia zadłużenia i wypracowania sposobu wyjścia z tej sytuacji.Na spotkanie przybyło 2 mieszkańców ,ktorzy złożyli deklaracje spłaty zaległości.Rada Nadzorcza przyjęła powyższe deklaracje i poinformowała strony o konsekwencjach z tytułu niedotrzymania złożonych zobowiazań.

Wobec osób,które nie stawiły się na posiedzenie, Zarząd ponowi wezwania do siedziby Spółdzielni na rozmowę i zadeklarowanie sposobu spłaty zadłużenia.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przedstawiła Członkom Rady Nadzorczej informację dotyczacą osób , których zadłużenie przekracza okres 1 roku wg stanu na 31.12.2018 rok.

Informacja ta dotyczyła 85 osób a jej szczegóły stanowią załącznik do niejszego punktu posiedzenia.

Ad.3.

Zraząd SBM zawnioskował do Rady Nadzorczej o podniesienie opłaty na fundusz remontowy nieruchomości Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli do kwoty 2,00 zł /m2 na okres dwóch lat tj: od 01.03.2019 r do 28.02.2021r, w związku z potrzebą przeprowadzenia kolejnych remontówna w/w nieruchomości zgłaszanych przez jej mieszkańców.Podjęto stosowną uchwałę.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 14.03.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.03.2019 r. godz 1700


W dniu 24.01.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok – uchwała.

2. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM za 2018 rok.

3. Analiza kosztów energii elektrycznej w zasobach SBM .

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie plan pracy na 2019 rok.

Ad.2.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i metod windykacji w spółdzielni za 2018 rok. Analiza wykazuje obniżkę zadłużenia ogółem ( na lokalach mieszkalnych zmniejszenie i wzrost zadłużenia na lokalach użytkowych) . Licząc średnie zadłużenie można powiedzieć, że 85 osób posiada zadłużenie w wysokości 30 tys zł ( stali dłużnicy często po eksmisji).

Analizując działania windykacyjne należy powiedzieć ,że w 2018 roku kontynuowano kierowanie spraw do e- sądu ,uzyskano odszkodowanie od Gminy Stalowa Wola za brak lokali socjalnych i tymczasowych w wysokości 656418,94 zł, wysłano 366 wezwań do zapłaty,657 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym do skrzynek pocztowych ,2500 szt informacji o rozliczeniu ciepła ,237 informacji o stanie zadłużenia kredytów, podpisano 50 ugód , oddano 35 spraw do sadu,wpisano 24 osoby do BIG-u,skierowano do egzekucji komorniczej 35 spraw ,wykonano 3 eksmisje z lokali mieszkalnych i 1 mieszkanie zdane zostało do spółdzielni na skutek zgonu lokatora.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje, zlecając jednocześnie Zarządowi większe zaangażowanie w tym temacie. Rada Nadzorcza oferuje włączenie się do procesu windykowania poprzez wzywanie dłużników na swoje posiedzenia celem wysłuchania i pomocy przy wskazaniu ewentualnego wyjścia z sytuacji zadłużenia.

Ad.3.

Pan Artur Szklener -Zastępca Prezesa ds. technicznych dokonał analizy zużycia energii elektrycznej oraz energii elektrycznej dzwigów w latach 2014 -2017.Analizie poddano zużycie kosztów energii elektrycznej. Obserwując trzy ostatnie lata stwierdzamy zmniejszenie się tych kosztów o 54 tys zł. Oznacza to ,że nasi członkowie płacą mniej,a wynika to z dobrze podpisanych przez zarząd umów(zmiana dostawców i uzyskanie dobrych cen energii elektrycznej,działania modernizacyjne oraz mniejsza ilość osób eksploatujących windy).

W przyszłym roku zgodnie z prognozami za energię elektryczną możemy płacić więcej – (wzrost około 20% ) co może być ogólnie odczuwalne zwłaszcza w blokach z wentylacją mechaniczną.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższą informację.

Ad.4.

Rada Nadzorcza podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla nieruchomości ul.Poniatowskiego 72 na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w wysokości 12000 zł.

Ustalono termin Walnego Zgromadzenia na dzień 31.05.2019 r godz.1700

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 07.02.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 21.02.2019 r. godz 1700.


W dniu 12.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych na 2019 rok – uchwała.

2. Sprawy różne.

Ad.1.

Na podstawie art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych od miesiąca kwietnia 2019 roku.

Proponowane wysokości opłat są różne dla poszczególnych nieruchomości i uzależnione od planowanych kosztów na 2019 rok,prognozowanych pożytków oraz powstałej nadwyżki przychodów lub kosztów za rok ubiegły zgodnie z art 4,5,6 obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję stawek opłat eksploatacyjnych na 2019 rok.

Rada Nadzorcza 7 głosami za,0 głosów przeciw,0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

 • zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości Ofiar Katynia 31 i 33 oraz Poniatowskiego 80 i Poniatowskiego 78 i78 A w Stalowej Woli,

 • opłaty za użytkowanie parkingu przyległego do budynku Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.01.2019 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.01.2019 r. godz 1700.


W dniu 22.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Mierzwa Zbigniew – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Plan remontów na 2019 rok – uchwała.

2. Plan finansowy na 2019 rok – uchwała.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu remontów na 2019 rok.

Plan remontów został zaopiniowany przez Komisję ds. GZM wraz z przedstawicielami Rad Osiedli Stalowej Woli i Niska. Rada Nadzorcza 7 głosami za,0 głosów przeciw,0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu finansowego na 2019 rok.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się przyjęła w/w plan podejmując stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

– prolongaty pożyczki dla nieruchomości ul. Tysiąclecia 8D w Nisku na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych .

– zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości ul. KEN 6 w Stalowej Woli

– zatwierdzenia nowej stawki opłaty eksploatacyjnej za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie w nieruchomości KEN 6 w Stalowej Woli.

W punkcie tym Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami mieszkańców nieruchomości Poniatowskiego 35 B w Stalowej Woli dotyczących anulowania decyzji o indywidualnych miejscach postojowych.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 22.11.2018 r godz.2030

i termin Rady Nadzorczej na dzień 12.12.2018 r. godz 1700.


W dniu 15.10.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Mierzwa Zbigniew – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Struktura organizacyjna SBM – uchwała.

2. Przyjęcie planu kosztów ogólnego zarządu na 2019 rok – uchwała.

3. Prace nad planem remontów na 2019 rok.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM w Stalowej Woli obejmującą 36,5 etatów i obowiązującą od 01.01.2019r.

Rada Nadzorcza 7 głosami za, 0 głosów przeciw podjęła stosowną uchwałę .

Ad.2.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu kosztów ogólnego zarządu na 2019 rok.

Rada Nadzorcza po analizie i wyjaśnieniach członków zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu kosztów ogólnego zarządu na 2018 rok w kwocie 1690 500,00 zł.

Ad.3.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu remontów na 2019 rok, który powstawał na podstawie wniosków złożonych przez członków zarządu, administrację osiedli , uwag inspektora nadzoru oraz mieszkańców .

Propozycja planu remontów została skierowana celem zaopiniowania przez Komisję ds. GZM .

Po zaopiniowaniu plan zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą .

Ad.4.

W punkcie tym Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców klatki III nieruchomości przy Al. Jana Pawła II 13 w którym mieszkańcy wnioskują o wykonanie i realizację prac oraz ujęcie ich w przyszłych planach remontowych. Niektóre z nich zostały już ujęte w propozycji planu remontów na 2019 rok – dotyczy to monitoringu budynku ( 4 kamery).

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 08.11.2018 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 22.11.2018 r. godz 1700.


W dniu 27.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Mierzwa Zbigniew – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe SBM za 2018 rok – uchwała.

2. Przegląd infrastruktury osiedlowej w Stalowej Woli i Nisku – Protokół Komisji ds. GZM.

3. Przegląd umów pomiędzy SBM a firmami zewnętrznymi.

4. Sprawy różne:

– zaliczka na c.c.w Poniatowskiego 68 i 68a – uchwała.

Ad.1.

SBM otrzymało 2 oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok:

 1. Sp.p. „FK EKSPERT” z Tarnobrzega ;

 2. Małopolski Związek Rewizyjny SM w Tarnowie.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze firmy „ FK EKSPERT ” sp.p. z Tarnobrzega na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Ad.2.

Protokół z przeglądu osiedli mieszkaniowych przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. GZM Pani Danuta Konieczko.

Protokół stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.3.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje zarządu dotyczące współpracy z firmami zewnętrznymi.

Ad.4.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia stawki opłaty eksploatacyjnej za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczki na ciepłą wodę użytkową w nieruchomości Poniatowskiego 68 i 68A w Stalowej Woli w wysokości :

– opłata stała 0,35 zł/m2/m-c,

– opłata zmienna 16,80 zł/m2/m-c.

Opłaty obowiązują od dnia 01.10.2018 r.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 01.10.2018 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 15.10.2018 r. godz 1700.


W dniu 23.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Mierzwa Zbigniew – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Wyniki ogółem SBM na dzień 30.06.2018 r.

2. Regulamin przydzielania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

3. Sprawy różne:

-oddłużenia kredytowe – informacja,

-projekt „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła „– informacja.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje dotyczącą wyniku ogółem SBM na dzień 30.06.2018 r przygotowaną przez dział księgowości , a szczegółowo omówioną przez Panią Prezes Małgorzatę Stańkowską. Wynik ogółem składa się z dwóch części:

1) koszty i przychody nieruchomości podstawowych – gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

2) przychody i koszty pozostałej działalności SBM.

Wynik na dzień 30.06.2018 r wynosi 63.165,96 zł.

Ad.2.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się przyjęła „ Regulamin przydzielania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w SBM.”

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska poinformowała Radę Nadzorczą o złożeniu 78 wniosków przez mieszkańców spółdzielni zamieszkujących w budynkach z zadłużeniem kredytowym ( kredyty starego portfela) na dzień 31.12.2017 r o umorzenie na podstawie art.10a ust 1 o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych ustawy z dnia 30 listopada 1995 roku z późniejszymi zmianami .

Na podstawie powyższych wniosków bank dokonał umorzenia zadłużenia z tytułu odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa,zmniejszył zadłużenie z tytułu odsetek skapitalizowanych wobec banku i anulował oprocentowanie odsetek przejściowo wykupionych za 2018 rok. Tym samym mieszkania wnioskodawców zostały oddłużone.

W rozliczeniu pozostaje jeszcze 153 mieszkania,które będą sukcesywnie oddłużane.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Artur Szklener poinformował Radę Nadzorczą o wspólnym projekcie Spółdzielni z Prezydentem Miasta Stalowa Wola pod nazwą Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła.

Jest to regionalny program operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -20120

Do niniejszego projektu SBM zgłosiło 9 budynków w których zlikwidowanoby

piecyki gazowe a mieszkańcy otrzymaliby dofinansowanie do kosztów budowy instalacji ccw oraz likwidacji piecyków gazowych.

Skutkowałoby to :

-czystą energią,

-poprawą jakości powietrza,

-realizacją planów niskoemisyjnych,

-niska emisja smogu ,

– i przede wszystkim zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 13.09.2018 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 27.09.2018 r. godz 1700.

Ponadto ustalono termin posiedzenia Komisji ds. GZM na dzień 15.09.2018 r

godz. 0900 Nisko i godz. 1100 Stalowa Wola.


W dniu 17.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.
 2. Analiza realizacji wniosków z WZ w 2017 roku.
 3. Przyjęcie propozycji Porządku obrad i Regulaminu obrad WZ.
 4. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM na fundusze remontowe mienia wspólnego,ogólnego i podstawowego będących w zasobach spółdzielni.
 5. Sprawy różne.

Ad.1.

Prezydium Rady Nadzorczej zapoznało obecnych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres sprawozdawczy. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.2.

Z tematem realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia w 2017 roku zapoznała zebranych Pani Prezes Zarządu Małgorzata Stańkowska.

Walne Zgromadzenie z 10 zgłoszonych, przyjęło do realizacji 2 wnioski:

1.Wniosek nr 9 – „o zamontowanie ławek w okolicy budynku Jana Pawła II 13” wniosek zrealizowany.

2.Wniosek nr 10 -” o dokończenie ułożenia chodnika przy budynku 1000-lecia 8d w Nisku ” wniosek ujęty w planie remontowym na 2018 rok , realizowany będzie w III kwartale br.

Ad.3

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycje Zarządu odnośnie programu obrad Walnego Zgromadzenia oraz propozycje regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia .

Ad.4

W związku z potrzebą wykonania niezbędnych remontów na mieniach wspólnych ,mieniu ogólnym SBM oraz na nieruchomościach podstawowych w Stalowej Woli i Nisku , Rada Nadzorcza postanowiła przeznaczyć kwotę 350.000,00zł z funduszu remontowego SBM na ich realizację w 2018 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza postanowiła przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł z funduszu remontowego na dofinansowanie termomodernizacji nieruchomości ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli w części przypadającej na udział siedziby Spółdzielni.

Podjęto stosowne uchwały.

Ad.5.

W sprawach różnych podjęto następujące uchwały:

 • korekty planu remontowego na 2018 rok,

 • zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości Poniatowskiego 68 i 68A w Stalowej Woli,

 • udzielenia pożyczki dla nieruchomości ul. Poniatowskiego 68 i 68A w Stalowej Woli na prace termomodernizacyjne,

 • udzielenia pożyczki dla nieruchomości ul. Koper 5 w Stalowej Woli na prace termomodernizacyjne,

 • zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości ul. Koper 5 w Stalowej Woli

Rozpatrzono podanie mieszkańca budynku Wojska Polskiego 5 w Nisku w sprawie monitoringu parkingu. Rada Nadzorcza poleciła Zarządowi ugodowe załatwienie tematu.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.05.2018 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.05.2018 r. godz 1700.


W dniu 25.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

 1. Plan inwestycyjny na 2018 rok – uchwała.
 2. Analiza zużycia nośników energetycznych w latach 2015-2017r.
 3. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM za 2017 rok.
 4. Sprawy różne:

-uchwała w sprawie zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości Poniatowskiego 72 w Stalowej Woli,

-ustalenie terminu WZC,

– informacja w sprawie podjętych przez MF prac nad nie opodatkowaniem umorzonych odsetek od kredytów starego portfela.

Ad.1.

Zarząd SBM zapoznał członków Rady Nadzorczej z propozycją planu inwestycyjnego na rok bieżący .

Plan ten zamyka się kwotą 273 000 zł i obejmuje następujące pozycje:

zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

adaptacje pomieszczeń SBM na mieszkanie w Nisku ul.1000-lecia 8D,

wykonanie przyłączy wodociągowych zimnej wody na os. Skarpa II w Stalowej Woli,

wykonanie parkingu na os. Skarpa II w Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Pan Artur Szklener -Zastępca Prezesa ds. technicznych dokonał analizy zużycia nośników energetycznych w latach 2015 -2017.Analizie poddano zużycie kosztów co, ccw, gazu oraz energii elektrycznej. Obserwując trzy ostatnie lata stwierdzamy zmniejszenie tych kosztów o 500 tys zł. Oznacza to ,że nasi członkowie płacą mniej,a wynika to z dobrze podpisanych przez zarząd umów(zmiana dostawców i uzyskanie dobrych cen gazu,energii elektrycznej) przeprowadzonych termomodernizacji ( małe zyski ze względu na wzrost taryf).

Rada Nadzorcza przyjęła powyższa informację.

Ad.3.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i windykacji w spółdzielni za 2017 rok. Analiza wykazuje obniżkę zadłużenia ogółem ( na lokalach mieszkalnych zmniejszenie i wzrost zadłużenia na lokalach użytkowych) . Licząc średnie zadłużenie można powiedzieć,że 90 osób posiada zadłużenie w wysokości 25 tys zł ( stali dłużnicy).

Analizując działania windykacyjne należy powiedzieć ,że w 2017 roku kontynuowano kierowanie spraw do e- sądu ,uzyskano odszkodowanie od Gminy Stalowa Wola za brak lokali socjalnych i tymczasowych., wysłano 350 wezwań do zapłaty,589 zawiadomień o zaległościach z saldem czynszowym do skrzynek pocztowych ,2500 szt informacji o rozliczeniu ciepła ,237 informacji o stanie zadłużenia kredytów, podpisano 52 ugody , oddano 35 spraw do sadu,wpisano 16 osób do BIG-u,skierowano do egzekucji komorniczej 21 spraw ,wykonano 3 eksmisje z lokali mieszkalnych.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.4

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę o zatwierdzeniu wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości Poniatowskiego 72 w Stalowej Woli w wysokości 1,90 zł/m2 /m-c na wniosek mieszkańców celem wykonania termomodernizacji budynku.

Rada Nadzorcza wraz z Zarządem ustaliła termin WZC na dzień 18.05.2018 r celem rezerwacji auli oraz firmy liczącej głosy.

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej z pismem członka spółdzielni z dnia 24.01.2018 r dotyczącym spłaty kredytu i wykupu mieszkania na własność i dokonał wyjaśnień w tym temacie.

Ponadto Zarząd zapoznał Radę z wnioskiem mieszkańców nieruchomości Poniatowskiego 35A w Stalowej Woli o dezynsekcję całego budynku.

W związku z poniesieniem dużej kwoty na deratyzacje i dezynsekcje budynku obciążającej koszty eksploatacji , Rada Nadzorcza zaleciła utworzenie funduszu celowego na realizację wniosku mieszkańców.

Zarząd dokona wyceny kosztów dezynsekcji na w/w budynku i złoży wniosek do RN o podniesienie stawek eksploatacyjnych na budynku Poniatowskiego 35A.

Rada Nadzorcza poleciła Zarządowi udzielenie odpowiedzi na powyższe pisma.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 25.01.2018 r godz.2030

i termin Rady Nadzorczej na dzień 22.02.2018 r. godz 1700.


W dniu 14.12.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Stawki opłat eksploatacyjnych na 2018 rok – uchwała.

2. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2018 rok – uchwała.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Na podstawie art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych od miesiąca kwietnia 2018 roku.

Proponowane wysokości opłat są różne dla poszczególnych nieruchomości i uzależnione od planowanych kosztów na 2018 rok,prognozowanych pożytków oraz powstałej nadwyżki przychodów lub kosztów za rok ubiegły zgodnie z art 4,5,6 obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza 6 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza 6 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę o przyjęciu planu pracy na rok następny – 2018 .

Ad.3.

Rada Nadzorcza 6 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości ul. Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza powołała Komisję Statutową celem opracowania projektu zmian statutowych i dostosowania regulaminów do zmienionego statutu. .

Rada Nadzorcza 6 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska zapoznała członków Rady z informacją dotyczącą transakcji i zdarzeń gospodarczych pomiędzy podmiotami powiązanymi i opinią Radcy Prawnego w tym temacie.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka SBM dotyczącym przebywania gołębi na balkonie sąsiada i sposobu ich zwalczania przez zamontowanie tam siatki ochronnej.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 11.01.2018 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 25.01.2018 r. godz 1700.


W dniu 30.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Przyjęcie planu kosztów ogólnego zarządu – uchwała.

2. Plan remontów na 2018 rok – uchwała.

3. Plan finansowy na 2018 rok – uchwała.

4. Korekta planu inwestycyjnego na 2018 rok – uchwała.

4. Sprawy różne:

deklaracja członkowska,kwestionariusz osobowy,zmiany w regulaminach po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ad.1.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu kosztów ogólnego zarządu na 2018 rok.

Rada Nadzorcza po analizie i wyjaśnieniach członków zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu kosztów ogólnego zarządu na 2018 rok w kwocie 1622000,00 zł.

Ad.2.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu remontów na 2018 rok.

Plan remontów został zaopiniowany przez Komisję ds. GZM wraz z przedstawicielami Rad Osiedli Stalowej Woli i Niska. Komisja po wyjaśnieniach Zarządu zaakceptowała przedstawiony plan remontów na 2018 rok. Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2018 rok.

Ad.4.

Rada Nadzorcza zaakceptowała korektę planu inwestycyjnego na 2017 rok. Korekta dotyczy zakupu samochodu na potrzeby służb technicznych . Podjęto uchwałę.

Rada Nadzorcza przyjęła aneks nr 3 do Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego SBM w Stalowej Woli. W ramach odpisów na fundusz remontowy poszczególnych  nieruchomości podstawowych Zarząd i Rada Nadzorcza określa stawki odpisów na fundusz  remontowy dźwigów. Ze środków gromadzonych na tym funduszu mogą być finansowane wyłącznie prace związane z remontami wind mające na celu dostosowanie ich do obecnych standardów ( dyrektywy unijne).

Rada Nadzorcza zatwierdziła Regulamin przetargu na zbycie nieruchomości oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności w SBM w Stalowej Woli. Ponadto Rada zatwierdziła aneks Nr 2 do Regulaminu rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w SBM w Stalowej Woli. Zmiany te są podyktowane zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych w 2017 roku ( zmiany techniczne).

Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do zaakceptowanych przez Zarząd SBM deklaracji przystąpienia do Spółdzielni oraz kwestionariusza osobowego członka  po zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 2017 r.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 30.11.2017 r godz.2030

i termin Rady Nadzorczej na dzień 14.12.2017 r. godz 1700.


W dniu 25.10.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Przegląd infrastruktury osiedlowej.

3. Struktura organizacyjna SBM- uchwała.

4. Sprawy różne:

– stawka funduszu remontowego Staszica 2B i Tysiąclecia 8C – uchwały.

Ad.1.

Punkt dotyczący zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych został zreferowany przez Radcę Prawnego SBM Panią Marzenę Grechuta .

Ad.2.

Protokół z przeglądu osiedli mieszkaniowych w Stalowej Woli i Nisku przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. GZM Pani Danuta Konieczko.

Protokół stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.3.

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjna SBM w Stalowej Woli obowiązującą od dnia 01.01.2018 r obejmującą 37,5 etatów.

Rada Nadzorcza 7 głosami za; 0 głosów przeciw; 0 głosów wstrzymujących się podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza zwiększyła opłatę na fundusz remontowy dla dwóch nieruchomości zgodnie z wnioskiem mieszkańców celem termomodernizacji:

– ul. Staszica 2B w Stalowej Woli . Stawka1,75 zł/ m2/miesiąc obowiązuje od dnia 01.12.2017r.

– ul. Tysiąclecia 8C w Nisku .Stawka 1,50 zł/ m2/miesiąc obowiązuje od dnia 01.12.2017r

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 16.11.2017 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 30.11.2017 r. godz 1700.


W dniu 28.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kądziołka Ryszard – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.

2. Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe za rok 2017 – uchwała.

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli.

4. Uchwała w sprawie zmiany opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy mienia wspólnego Staszica w Stalowej Woli.

5. Przegląd infrastruktury osiedlowej.

6. Sprawy różne:

– aneks do planu remontów na 2017 rok – uchwała.

Ad.1.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Barbara Szewczyk poinformowała zebranych o zgonie członka Rady Pana Kułak Krzysztof. W związku z powyższym wygasł mandat tego członka Rady Nadzorczej SBM w Stalowej Woli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani Przewodnicząca zawiadomiła Pana Kądziołka Ryszard zam. Stalowa Wola ul. Popiełuszki 6/75 ,który w wyborach do Rady Nadzorczej został wybrany Zastępcą członka Rady z największą ilością głosów po Panu Kułak Krzysztofie .

W odpowiedzi Pan Kądziołka Ryszard potwierdził chęć pracy w Radzie Nadzorczej i wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kadencji 2017 do 2020.

Podjęto dwie uchwały dotyczące ustalenia składów Komisji Rady Nadzorczej.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zdecydowała o wyborze firmy badającej sprawozdanie finansowe za 2017 rok .

Z przedłożonych 3 ofert wybrano firmę FK EKSPERT sp.p w Tarnobrzegu.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza zwiększyła opłatę na fundusz remontowy dla nieruchomości Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli w celu termomodernizacji budynku. Stawka 1,70 zł/ m2/miesiąc obowiązuje od dnia 01.01.2018 r.

Ad.4.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy mienia wspólnego Staszica w Stalowej Woli. Z dniem 01.01.2018 wysokość opłaty ustala się w kwocie – 0,05 zł/m 2/miesiąc, natomiast pozostała część aktualnej stawki tj:0,07 zł/m 2/miesiąc będzie naliczana na fundusz remontowy nieruchomości: Staszica 2A,Staszica 2B,Staszica 2C wg ich powierzchni użytkowej.

Ad.5.

Temat przeglądu infrastruktury osiedlowej Rada Nadzorcza przeniosła na kolejne posiedzenie.

Ad.6.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia korekty w planie remontów na 2017 rok .

Powyższa korekta jest związana z potrzebą wykonania niezbędnych remontów tj: docieplenia uskoku ściany szczytowej budynku Poniatowskiego 78A oraz docieplenia stropodachu wentylowanego, montażu lamp z detektorem oraz remontu wind w budynku KEN6.

Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała pismo w sprawie roszczeń Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 84 A w Stalowej Woli w kwocie 35000 zł, w zamian za przyłączenie do ich nieruchomości dwóch działek od Spółdzielni.

Rada Nadzorcza podtrzymuje swoje stanowisko z poprzedniego posiedzenia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Członka spółdzielni zamieszkałym Stalowa Wola Al. J. Pawła II 13 dotyczącym braku miejsc postojowych na w/w nieruchomości i jednocześnie Jego wnioskiem o rozbudowę istniejącego parkingu.

Rada Nadzorcza po uzyskaniu informacji od Zarządu uważa iż priorytetem dla nieruchomości J. Pawła II 13 jest dokończenie termomodernizacji . Jednakże,rozumiejąc potrzeby w zakresie miejsc parkingowych oraz monitoringu , zobowiązała Zarząd do konsultacji powyższego z mieszkańcami.

Rada Nadzorcza ustaliła termin posiedzenia komisji GZM celem dokonania przeglądów osiedli mieszkaniowych w następującym terminie :

Stalowa Wola 14.10.2017 r godz. 09.00

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 11.10.2017 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 25.10.2017 r. godz 1700.


W dniu 24.08.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Kułak Krzysztof – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej.

2. Ustalenie rocznej opłaty członkowskiej na 2017 rok-uchwała.

3. Podział na nieruchomości podstawowe dochodu z tytułu białych certyfikatów za 2016 rok.

4. Wynik ogółem SBM na dzień 30.06.2017 r.

5. Sprawy różne:

– aneks do planu remontów na 2017 rok -uchwała.

Ad.1.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Barbara Szewczyk zapoznała członków Rady z pisemną rezygnacją Pana Zbigniewa Mierzwy z udziału w pracach Rady Nadzorczej z dnia 14.07.2017 r, co jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Pani Przewodnicząca zawiadomiła Pana Krzysztofa Kułaka zam. Nisko ul.1000-lecia 8A/26 ,który w wyborach do Rady Nadzorczej został wybrany Zastępcą członka Rady z największą ilością głosów,    o złożonej rezygnacji Pana Mierzwy Zbigniewa .

W odpowiedzi Pan Kułak Krzysztof potwierdził chęć pracy w Radzie Nadzorczej i wyraził zgodę na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej kadencji 2017 do 2020.

W związku z wpisaniem nowego składu Rady Nadzorczej wybranej w dniu 09.06.2017 r do Krajowego Rejestru Sądowego – sygnatura RZ.XII NS _REJ.KRS /014887/17/496 zlecono Zarządowi SBM uzupełnienie wpisu o dokonane zmiany.

Ad.2.

W związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na wniosek Zarządu , Rada Nadzorcza nie ustaliła opłaty członkowskiej na 2017 rok , gdyż po zmianie przepisów opłata jest bezprzedmiotowa.

Ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 172 366,83 zł na prace remontowe w nieruchomościach podstawowych wymienionych w uchwale będących w zasobach SBM. Środki finansowe uzyskano z tytułu sprzedaży białych certyfikatów pochodzących z prowadzonych w SBM działań termomodernizacyjnych w tych nieruchomościach.

Ad.4.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przedstawiła wynik ogółem SBM na dzień 30.06.2017r.

Wynik ogółem SBM składa się z dwóch części :

1) koszty i przychody nieruchomości podstawowych- gospodarka zasobami mieszkaniowymi

2) przychody i koszty pozostałej działalności SBM.

Wynik na dzień 30.06.2017 r wynosi 692 214,46 zł.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.5.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia korekty w planie remontów na 2017 rok .

Powyższa korekta jest związana z potrzebą wykonania niezbędnych remontów w układach sterowania windami w budynkach Staszica 2C; Al. J.Pawła II 13 i 14 .

W związku z ogłoszeniem przetargu ustnego nieograniczonego przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli na sprzedaż działki na Osiedlu Skarpa III, której zakup był ujęty w planie inwestycyjnym na 2017 rok ,Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o propozycji złożonej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Poniatowskiego 84 odnośnie polubownego rozliczenia roszczeń wynikających z pism złożonych do SBM. Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała tę propozycję.

Zarząd poinformował o negatywnej odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa -Departamentu Mieszkalnictwa, na pismo SBM dotyczące sposobu zaliczenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod budowę drogi i potwierdził stanowisko banku o zaliczeniu go na spłatę odsetek i kapitału kredytowego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ustosunkowała się do pisma jednego z dłużników chcącego zawrzeć ugodę o zwolnieniu z części długu ( odsetkowego) pod warunkiem spłaty należności głównej i odsetek dotyczących pozostałej kwoty zadłużenia.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o spotkaniu z właścicielem działki leżącej w pobliżu budynku w Nisku ul. Wojska Polskiego 5,którą to działkę SBM chciała nabyć w celu remontu drogi dla mieszkańców tej nieruchomości.

Rada Nadzorcza ustaliła termin posiedzenia komisji GZM celem dokonania przeglądów osiedli mieszkaniowych w następujących terminach terminach:

Nisko 29.08.2017 r godz.17.00

Stalowa Wola 23.09.2017 r godz.09.00

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 14.09.2017 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 28.09.2017 r. godz 1700.


W dniu 22.06.2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Walec Mirosław – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kolba Patryk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 6. Mierzwa Zbigniew – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

 

Program posiedzenia

1. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

2. Wybór Komisji GZM Rady Nadzorczej.

3. Koszty ogólnego zarządzania za 4 miesiące 2017 r .

4. Premia dla Członków Zarządu.

5. Sprawy różne:

– podwyższenie opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości Koper 5.

Ad.1.

Rada Nadzorcza powołała ze swego grona Komisje Rewizyjną w skład której weszli:

Pracoń Władysław,

Walec Mirosław,

Kolba Patryk.

Ad.2.

Rada Nadzorcza powołała ze swego grona Komisje ds. GZM w skład której weszli:

Konieczko Danuta ,

Mierzwa Zbigniew,

Wolak Tadeusz.

Ad.3.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przedstawiła wykonanie kosztów ogólnego zarządzania za 4 miesiące 2017 roku. Plan roczny zakłada wykonanie tych kosztów w wysokości 1.599 836,00 zł. a obecne wykonanie wynosi 483 914,85 zł co stanowi 30,25% przyjętego planu.

Koszty ogólnego zarządzania nie zostały przekroczone ,są prawidłowe w stosunku do upływu czasu.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.4.

Rada Nadzorcza zgodnie z regulaminem wynagradzania dokonała oceny pracy Zarządu za 2016 rok i przyznała premię dla członków Zarządu. Podjęto stosowne uchwały.

Ad.5.

Rada Nadzorcza zwiększyła opłatę na fundusz remontowy dla nieruchomości Koper 5 w Stalowej Woli zgodnie z wnioskiem mieszkańców tej nieruchomości dotyczącym termomodernizacji budynku. Stawka 1,90 zł/m2/mc obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.

Zarząd poinformował członków Rady Nadzorczej o podpisaniu ugody z Firmą SANBUD oznacza to zakończenie prac dociepleniowych przez w/w firmę na budynku Poniatowskiego 80.

Zarząd zdecydował o wprowadzeniu nowego wykonawcy tj:firmy A & B Pelic.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.08.2017 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.08.2017 r. godz 1700.


W dniu 27.04.2017 r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni.

2. Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2016 rok.

3. Uchwała w sprawie opinii RN odnośnie podziału wyniku finansowego ( nadwyżki bilansowej) za 2016 rok.

4. Analiza realizacji wniosków z WZC w 2016 roku.

5. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu dotyczący wykreślenia z rejestru członków osób, które straciły prawo do mieszkania zgodnie z postanowieniem Sądu oraz osób , które nie spełniły wymogów statutowych Spółdzielni.

Osoby te zostały zaproszone na Radę Nadzorczą zgodnie z wymogami statutu lecz nie przybyły na posiedzenie. Podjęto trzy uchwały o wykreśleniu z rejestru członków.

Ad.2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok  obrachunkowy 2016 na podstawie Raportu z  badania biegłego rewidenta oraz na podstawie  protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 20.04.2017 r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa,statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz , że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2017 roku.

Rada Nadzorcza zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2016 .

Ad.3.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu odnośnie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) SBM w Stalowej Woli za 2016 rok i tak kwotę w wysokości 667.194,55 zł przeznaczyć na:

71.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych,w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2016 r,

550.000,00 zł – zwiększenie funduszu remontowego spółdzielni,

46.194,55 zł – zwiększenie funduszu zasobowego .

Ad.4.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przypomniała,że na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2016 roku nie została podjęta uchwała o przyjęciu wniosków ( brak wniosków).

Ad.5.

Rada Nadzorcza na wniosek mieszkańców nieruchomości Poniatowskiego 70 w Stalowej Woli oraz na wniosek mieszkańców nieruchomości 1000-lecia 8D w Nisku wyraziła zgodę na udzielenie pożyczek z funduszu remontowego SBM na prace termomodernizacyjne tych budynków i podjęła stosowne uchwały .

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady parkowania pojazdów na parkingu przy ulicy Popiełuszki 6 w Stalowej Woli.

Członkowie Rady , zapoznali się z odwołaniem skierowanym do Walnego Zgromadzenia osoby zadłużonej od decyzji Zarządu o braku umorzenia zadłużenia – podtrzymanej przez Radę Nadzorczą.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 27.04.2017 r godz.2030

i termin Rady Nadzorczej na dzień 11.05 .2017 r. godz 1700.


W dniu 23.02.2017 r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM za 2016 rok.

2. Plan inwestycyjny na 2017 rok.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i windykacji w spółdzielni za 2016 rok. Zadłużenie w stosunku do roku ubiegłego utrzymuje się na podobnym poziomie pomimo wykonywania wielu działań windykacyjnych. W 2016 roku kontynuowano kierowanie spraw do e–sądu.

Uzyskano odszkodowania od Gminy Stalowa Wola za brak lokali socjalnych i za brak lokali tymczasowych. Dział windykacji wysłał 750 wezwań do zapłaty w tym 689 do lokali mieszkalnych i 61 do lokali użytkowych; podpisał 136 ugód ; założył 41 spraw sądowych i 40 spraw oddano do komornika sądowego,wykonano 4 eksmisje.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.2

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego na 2017 rok.

Ad.3.

Rada Nadzorcza na wniosek mieszkańców nieruchomości Poniatowskiego 74 w Stalowej Woli wyraziła zgodę na udzielenie pożyczki z funduszu remontowego SBM na prace termomodernizacyjne tego budynku i podjęła stosowną uchwałę.

Rada Nadzorcza rozważała problem parkowania samochodów na terenie zasobów SBM, a zwłaszcza przy budynku Popiełuszki 6.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem jednego z mieszkańców budynku Al. Jana Pawła II 13 w temacie umorzenia zadłużenia.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 9.03.2017 r godz.15 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 23.03 .2017 r. godz 1700.


W dniu 26.01.2017 r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2017 rok – uchwała.

2. Ustalenie terminu WZC

3. Wykluczenie z rejestru członków – uchwała.

4. Sprawy różne.

Ad.1

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na 2017 rok.

Ad.2.

Zarząd zaproponował miejsce i termin Walnego Zgromadzenia Członków SBM w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stalowej Woli ul. Hutnicza 17 na dzień 09.06.2017 r (piątek) godz.17 .

Rada Nadzorcza zaakceptowała powyższe propozycje .

Zarząd zarezerwuje dużą aulę na to posiedzenie oraz firmę liczącą głosy.

Ad.3.

Rada Nadzorcza wykluczyła z rejestru członków SBM członka łamiącego regulamin porządku domowego oraz zalegającego z opłatami czynszowymi.

Ad.4.

W sprawach różnych poruszono następujące tematy:

 • odśnieżania osiedli mieszkaniowych,
 • termomodernizacji budynków,
 • ostatecznego rozliczenia inwestycji Poniatowskiego 84.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 09.02.2017 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 23.02 .2017 r. godz 1700.


W dniu 14.12.2016 r odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Plan remontów na 2017 rok.

2. Stawki opłat eksploatacyjnych na 2017 rok -uchwała.

3. Sprawy różne.

Ad.1

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu remontów na 2017 rok.

Plan remontów zaopiniowała Komisja ds. GZM wraz z przedstawicielami Rad Osiedli Stalowej Woli i Niska. Komisja odczytała protokół z odbytych spotkań.

Rada Nadzorcza po analizie i wyjaśnieniach Zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu remontów na 2017 rok.

Ad.2.

Na podstawie art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Zarząd zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych od miesiąca kwietnia 2017 roku.

Proponowane wysokości opłat są różne dla poszczególnych nieruchomości i uzależnione od planowanych kosztów na 2017 rok,prognozowanych pożytków oraz powstałej nadwyżki przychodów lub kosztów za rok ubiegły zgodnie z art 4,5,6 obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu i podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały w sprawie:

– zatwierdzenia nowych stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczek na c.o. i c.c.w,

– aneksu do regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej,

– wykreślenia z rejestru członków ( 3 uchwały) ,którzy zbyli prawa do lokali mieszkalnych i nie złożyli rezygnacji z członkostwa.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 12.01.2017 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 26.01 .2017 r. godz 1700.


W dniu 24.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

 

Program posiedzenia

 1. Uchylenie uchwały o wykluczeniu i wykreślenie ze Spółdzielni.
 2. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej SBM.
 3. Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej SBM w Stalowej Woli.
 4. Przegląd umów pomiędzy SBM a firmami zewnętrznymi i ocena ich jakości ( Hydrosan, EL-Instal).
 5. Plan finansowy na 2017 rok – uchwała.
 6. Sprawy różne.

Ad.1

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

– uchyliła uchwałę w sprawie wykluczenia ze spółdzielni członka,który spłacił zadłużenie,

– wykreśliła z rejestru członków SBM osobę,która straciła prawo odrębnej własności do lokalu użytkowego.

Ad.2.

Rada Nadzorcza 7 głosami za,0 głosów przeciw , zatwierdziła strukturę organizacyjną SBM w Stalowej Woli.

Ad.3.

Pan Tadeusz Wolak wystąpił z wnioskiem o przekazanie propozycji aneksu do regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami  lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej do Komisji GZM celem wypracowania opinii .

Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała powyższy wniosek i ustaliła termin spotkania Komisji na dzień 05.12.2016 r godz 17.00 .

Ad.4.

Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Szklener Artur przedstawił Radzie Nadzorczej analizę kosztów firm zewnętrznych tj: Hydrosan i EL- Instal za okres od 01.01.2016r do 30.09.2016 r. Ocenił bieżącą współpracę z w/w firmami pozytywnie.

Podał plany i zamierzenia na przyszłą współpracę.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje, zobowiązując Zarząd do utrzymania kontroli nad jakością i szybkością działania w/w firm.

Ad.5.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2017 r.

Ad.6.

W sprawach różnych Rada Nadzorcza dyskutowała nad propozycją planu remontów na 2017 rok. W punkcie tym ustalono również spotkania w Administracjach Osiedli dotyczące planu remontów na 2017 rok. I tak :

29.11.2016 r – AO2 godz.17.00,

30.11.2016 r – AO1 godz.17 .00,

01.12.2016 r – AO1 Osiedle Hutnik godz 16.00 .

W spotkaniach winni wziąć udział: Zastępca Prezesa ds. Technicznych, Kierownicy Administracji, Specjalista ds. remontów,Przedstawiciele budynków oraz Osoby zainteresowane.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 24.11.2016 r godz. 20.30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 14.12.2016 r. godz 17.00.


W dniu 20.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

 1. Analiza zadłużenia i windykacji za 8 miesięcy 2016 roku.

 2. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.

 3. Korekta planu inwestycyjnego na 2016 rok.

 4. Sprawy różne.

Ad.1.

Analizę zadłużenia i windykacji członków spółdzielni wobec SBM za 8 miesięcy 2016 roku przedstawiła Pani Małgorzata Stańkowska. Omówiła strukturę zadłużenia za 8 miesięcy br zarówno na lokalach mieszkalnych jak i na lokalach użytkowych. Ponadto Pani Prezes Poinformowała o działaniach windykacyjnych podejmowanych przez Zarząd SBM (informacje o zadłużeniu z wezwaniem do zapłaty, wezwania do zapłaty,ugody, sprawy sądowe założone oraz oddane do komornika,wykonanych eksmisjach i wpisach do Biura Informacji Gospodarczej ).

Szczegóły tych informacji znajdują się w załączniku do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje .

Ad.2.

Rada Nadzorcza 7 głosami za,0 głosów przeciw , podjęła uchwałę o przyjęciu Regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w zasobach SBM w Stalowej Woli.

Ad.3.

-budowa zespołu garaży na działce nr 1369/3 przy ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli na kwotę 300.000 zł = Zarząd odstąpił od realizacji planowanego zadania w związku z protestami mieszkańców ,

– przygotowanie inwestycji budynek wielorodzinny z garażem podziemnym SKARPA II/III w Stalowej Woli = Zarząd przesunął planowane zadanie na następny 2017 rok,

– wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Hutnik w Stalowej Woli = brak środków w budżecie Urzędu Miasta na 2016 rok,

– nabycie ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania i koszenia = zmniejszono wartość inwestycji z kwoty 65 000 zł na 60 500 zł.

Ad.4.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu kosztów ogólnego zarządu na 2017 r.

Rada Nadzorcza analizowała sprawę zadłużenia mieszkańców,którzy opuścili mieszkanie a wartość ich długu przekracza wartość wkładu budowlanego.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o przewidywanych kosztach remontu pokrycia dachowego garaży w Nisku ( 8 garaży).Obliczono ze koszt remontu dachu przypadający na 1 garaż wyniesie około 2500 zł ( Zarząd może rozłożyć wpłaty tych należności na 12 rat). Jeśli użytkownicy garaży w Nisku nie zgodzą się na planowany remont i wysokość proponowanych wpłat Zarząd podejmie decyzje o  wyłączeniu z użytkowania garaży ,aby nie dopuścić do katastrofy budowlanej.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.11.2016 r godz.15 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.10 .2016 r. godz 1700.


W dniu 29.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe za rok 2016-uchwała.

2. Uchylenie uchwał w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni.

3 . Regulamin wydawania pozwoleń na stawianie,wywieszanie i instalowanie szyldów i reklam na zasobach SBM w Stalowej Woli

4. Informacja z przeglądu zasobów mieszkaniowych.

5 . Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze firmy”FK Ekspert”sp.p z Tarnobrzega na badanie sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Ad.2.

Rada Nadzorcza uchyliła 2 uchwały o wykluczeniu z rejestru członków dla osób ,które uregulowały zobowiązania wobec SBM ( spłaciły zadłużenia).

Ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o przyjęciu Regulaminu wydawania pozwoleń na stawianie,wywieszanie i instalowanie szyldów i reklam na zasobach SBM w Stalowej Woli.

Ad.4.

Rada Nadzorcza wysłuchała Panią Danutę Konieczko- Przewodniczącą Komisji ds. GZM , która przedstawiła Protokół z przeglądu zasobów mieszkaniowych wraz z zaleceniami.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.5.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

– zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy nieruchomości ul. KEN 6 w Stalowej Woli,

– zatwierdzenia nowej stawki opłaty za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczki na centralne ogrzewanie w nieruchomości KEN 6 w Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym koniecznością przeprowadzenia remontu garaży w Nisku ,który byłby sfinansowany odpisem na fundusz remontowy w wysokości 1 zł/m2/miesiąc.

Rada Nadzorcza zapoznała się z tym tematem i nakazała poinformować użytkowników garaży o stanie technicznym i przeprowadzonym przeglądzie i jego wynikach .Nakazała również przeprowadzić konsultacje z użytkownikami garaży przedstawiając koszty remontu i zamierzenia -plan prac remontowych. Użytkownicy winni zgłaszać uwagi do Administracji Osiedla Nisko.

Po przeprowadzonych konsultacjach Rada Nadzorcza wróci do niniejszego tematu.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem mieszkańca Niska dotyczącym kosztów ponoszonych przez lokatorów na ogrzewanie mieszkań oraz udzieloną odpowiedzią przez Zarząd SBM w tej sprawie.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 06.10.2016 r godz.15 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 20.10 .2016 r. godz 1700.


W dniu 11.08.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Ustalenie rocznej opłaty członkowskiej na rok 2016-uchwała.

2. Przegląd realizacji prac remontowych SBM.

3 . Korekta planu remontów na 2016 rok.

4. Wynik ogółem SBM na dzień 30.06.2016 r.

5 . Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza , na wniosek Zarządu podjęła uchwałę o ustaleniu wysokości opłaty na pokrycie kosztów funkcjonowania organów Spółdzielni na rok 2016 dla członków nie posiadających lokali w zasobach Spółdzielni w wysokości 105,00 zł zgodnie z § 58 1 Statutu Spółdzielni.

Każdy członek obowiązany jest wnieść taka opłatę w terminie miesiąca od dnia powiadomienia go o jej wysokości na ostatnio wskazany przez członka adres dla doręczeń.

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Pana Artura Szklenera o zaawansowaniu robót dociepleniowych SBM na dzień 31.07.2016 r.

Ad.3

Rada Nadzorcza przyjęła korektę planu remontów na 2016 rok uwzględniającą potrzeby mieszkańców. Dla mieszkańców budynku Koper 1 i Dąbka 10A zwiększono zakres robót budowlanych polegający na wykonaniu zadaszenia balkonów oraz wymianę okna witrynowego.

W budynku Wańkowicza 71 planuje się wykonanie oświetlenia ruchowego klatek schodowych, a w budynku Ofiar Katynia 35 malowanie klatek schodowych i wymianę domofonów.

W budynku J.Pawła II 13rezygnuje się z prac hydraulicznych na konto ogólnobudowlanych

– docieplenie .

Budynek Popiełuszki 6 – docieplenie budynku (zwiększenie kwoty na termomodernizację).

Budynek Poniatowskiego 80 – docieplenie strony zachodniej budynku ,a budynek Wojska Polskiego nr 2 – zadaszenie balkonów oraz nadbudowa kominów wentylacyjnych ( deflektory).

W Nisku budynek 1000-lecia 8A – docieplenie budynku-pożyczka z funduszu remontowego.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.4.

Rada Nadzorcza wysłuchała Panią Prezes Zarządu Małgorzatę Stańkowską ,która przedstawiła wynik ogółem SBM na dzień 30.06.2016 r. Wynik ogółem SBM składa się z dwóch części :

 1. to koszty i przychody nieruchomości podstawowych -gospodarka zasobami mieszkaniowymi

 2. to przychody i koszty pozostałej działalności SBM .

Wynik na dzień 30.06.2016 r wynosi 284 099 zł.

Biorąc pod uwagę upływ czasu to koszty i przychody mieszczą się w planie i nie przekraczają 50%.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.5.

Rada Nadzorcza przyjęła Aneks Nr 1 do regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie GZM oraz zasad ustalenia opłat za lokale w SBM w Stalowej Woli.

W rozdziale II § 9 wykreślono ust 3,który otrzymał nowe brzmienie o treści:

„W przypadku braku osób zamieszkałych w lokalu lub wyrażenia zgody przez Spółdzielnię na rezygnacje z użytkowania instalacji gazowej, w celu pokrycia kosztów dostawy gazu do budynku,przyjmuje się do wyliczeń obciążenie tego lokalu kosztem gazu przypadającym na jedną osobę.”

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismem napisanym przez zadłużonych mieszkańców o zawieszenie egzekucji komorniczej. Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody na propozycje zawieszenia egzekucji komorniczej.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 15.09.2016 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 29.09 .2016 r. godz 1700.


W dniu 23.06.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

 

Program posiedzenia

1. Uchylenie uchwał w sprawie wykluczenia.

2. Przyjecie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej SBM w Stalowej Woli.

3 . Zatwierdzenie opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości Staszica 2C.

4. Premia dla członków Zarządu.

5 . Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza uchyliła dwie uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni osób ,które uregulowały zobowiązania wobec SBM ( spłaciły zadłużenia czynszowe i kredytowe).

Ad.2.

Rada Nadzorcza po dyskusji oraz opinii przedstawionej przez Radców Prawnych,a także mając na uwadze nowelizację Art 45a ust 9 Ustawy Prawo Energetyczne z 11 czerwca 2016 roku postanowiła przyjąć Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody użytkowej w SBM . Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2016 r.

Ad.3

Rada Nadzorcza zwiększyła opłatę na fundusz remontowy dla nieruchomości Staszica 2C w Stalowej Woli celem wykonania prac termomodernizacyjnych budynku. Stawka 1,79 zł/m2/miesiąc obowiązuje od 01.10.2016 r.

Ad.4.

Rada Nadzorcza zgodnie z regulaminem wynagradzania dokonała oceny pracy Zarządu za 2015 rok i przyznała premię dla członków Zarządu. Podjęto stosowne uchwały.

Ad.5.

Rada Nadzorcza udzieliła pożyczki dla nieruchomości 1000-lecia 8A w Nisku na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych tego budynku.

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z pismami skierowanymi do Rady:

 • dwa pisma dotyczyły rozliczania za ciepło i regulaminu z nim związanego,

 • kolejne pismo dotyczyło przedstawienia struktury zadłużenia z ostatnich 10 lat a także wyliczenia wkładu mieszkaniowego na dzień wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu dla osoby wykluczonej z członkostwa w SBM.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 28.07.2016 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 11.08 .2016 r. godz 1700.


W dniu 12.05.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

 

Program posiedzenia

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

2. Przyjecie propozycji „Porządku obrad i Regulaminu obrad WZC”.

3 Koszty ogólnego zarządzania za I kwartał 2016 r.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Prezydium Rady Nadzorczej zapoznało obecnych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres sprawozdawczy. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego punktu posiedzenia.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycje Zarządu odnośnie programu obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz propozycje regulaminu obrad WZC.

Ad.3.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przedstawiła wykonanie kosztów ogólnego zarządzania za I kwartał 2016 roku. Plan roczny zakłada wykonanie tych kosztów w wysokości 1.565 400,00 zł. a obecne wykonanie wynosi 362 655,14 zł co stanowi 23,17% przyjętego planu.

Koszty ogólnego zarządzania nie zostały przekroczone ,są prawidłowe w stosunku do upływu czasu.

Ad.4.

Rada Nadzorcza podjęła dwie uchwały:

 1. w sprawie wykreślenia członka z rejestru Spółdzielni w związku ze zbyciem spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania i nie złożeniem rezygnacji z członkostwa,

 2. w sprawie uchylenia uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni osoby ,która uregulowała zobowiązania wobec SBM.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismami członków w sprawie reklamacji za rozliczenie ciepła za 2015 rok oraz wnioskiem mieszkańców budynku Staszica 2A dotyczącego zmiany regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za co oraz podgrzanie wody użytkowej. Rada Nadzorcza ustaliła,że wróci do tego tematu po Walnym Zgromadzeniu Członków.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.06.2016 r godz.20 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 23.06 .2016 r. godz 1700.


W dniu 21.04.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

 2. Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

 

Program posiedzenia

1. Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2015 rok( Protokół Komisji Rewizyjnej).

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok.

3 Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego ( nadwyżki bilansowej ) za 2015 rok.

4. Analiza realizacji wniosków z WZC w 2015 roku ( brak wniosków).

5. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2015 na podstawie Raportu z badania biegłego rewidenta oraz na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 14.04.2016 r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2016 roku.

Protokół Komisji Rewizyjnej jest załącznikiem do niniejszego punktu posiedzenia.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2015.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Zarząd zapoznał Członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2015 rok. Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Sprawozdanie Zarządu jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Ad.3.

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu odnośnie podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok do Walnego Zgromadzenia i tak kwotę w wysokości 689.503,10 zł przeznaczyć na:

85.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych,w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali,w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2015 r,

485.000,00 zł – zwiększenie funduszu remontowego spółdzielni,

119.503,10 zł – zwiększenie funduszu zasobowego .

Ad.4.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przypomniała,ze na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2015 roku został złożony jeden wniosek o likwidację mienia wspólnego i włączenie go do mienia ogólnego SBM. Wniosek ten jednak nie przeszedł. W związku z powyższym uchwała dotycząca przyjęcia wniosków nie była głosowana i nie została podjęta( brak wniosków).

Ad.5.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła podania członków SBM w sprawie zaległości oraz w sprawie rozliczenia ciepła za 2015 rok.

Zarząd wraz z Radą Nadzorczą dyskutowali o opłatach za centralne ogrzewanie w zasobach SBM.

Zarząd po przeprowadzonych analizach opłat za centralne ogrzewanie uważa ,ze należy zmienić dotychczasowy regulamin rozliczania ciepła. Rada Nadzorcza ustaliła ,ze powróci do tego tematu po Walnym Zgromadzeniu Członków.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 21.04.2016 r.  godz. 2030

i termin Rady Nadzorczej na dzień 12.05.2016 r. godz 1700.


W dniu 31.03.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków – uchwały.

2. Informacja o przeprowadzonych przetargach na remonty.

3. Zatwierdzenie opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości Popiełuszki 17A.

4. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu

remontowego SBM w wysokości 200 tys. zł na fundusze remontowe mienia

wspólnego i ogólnego będącego w zasobach SBM.

5. Sprawy różne:

– informacja o garażach przy ul. Poniatowskiego 17 ( brak zgody mieszkańców).

-ustalenie terminu WZC celem rezerwacji firmy liczącej głosy i sali obrad .

Ad.1.

Rada Nadzorcza podjęła 3 uchwały o wykluczeniu z rejestru członków SBM dla osób z zadłużeniem czynszowym lub kredytowym oraz 1 uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków osoby ,która zbyła mieszkanie i nie złożyła rezygnacji z członkostwa.

Ad.2.

Informację o przeprowadzonych w spółdzielni przetargach na remonty budynków w 2016 roku przedstawił Zastępca Prezesa ds. Technicznych Pan Szklener Artur.

SBM ogłosiło 10 przetargów na docieplenia budynków. W rezultacie wybrano firmy dla realizacji docieplenia dla 8 budynków, jeden przetarg unieważniono a do jednego nikt się nie zgłosił- brak ofert.

Firma A&B PELIC będzie realizowała docieplenia następujących. budynków : Poniatowskiego nr 86,Popiełuszki 17A,1000-lecia 8B. Firma BATIMO -bud będzie docieplać budynki 1000-lecia 8D oraz J. Pawła II 13,natomiast firma EMBUD Popiełuszki 6. Budynek Ofiar Katynia 33 docieplać będzie firma ORYGINAL STUCCO.

Przetarg unieważniony dotyczył budynku Ofiar Katynia 31, a na budynek Poniatowskiego 80 nikt nie złożył żadnej oferty.

W dniu 31.03.16 r po ponownym przetargu komisja przetargowa wyłoniła firmę KES-BUD do realizacji budynku Ofiar Katynia 31 .

Rada Nadzorcza przyjęła powyższą informację.

Ad.3 i 4

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

w sprawie zatwierdzenia wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy w wysokości 1,78 zł/m2/m-c oraz zaliczki na centralne ogrzewanie w wysokości 2,76 zł/m2/m-c dla nieruchomości Popiełuszki 17A w Stalowej Woli oraz przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 200 tys. zł na remonty mienia wspólnego,oraz prace remontowe w nieruchomościach podstawowych będących w zasobach SBM.

Ad.5.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców nieruchomości Poniatowskiego 17 w Stalowej Woli w którym mieszkańcy nie wyrażają zgody na budowę garaży obok ich nieruchomości. Zarząd postanowił wstrzymać się z decyzją w tym temacie.

Ustalono termin Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 10.06.2016 r. celem rezerwacji firmy liczącej głosy oraz sali obrad.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 07.04.2016 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 21.04 .2016 r. godz 1700.

Ponadto ustalono termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady na dzień 14.04.2016 r


W dniu 04.02.2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Analiza zadłużenia i windykacji w SBM za 2015 rok

2 . Plan inwestycyjny na 2016 rok.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska dokonała analizy zadłużenia i windykacji w spółdzielni za 2015 rok. Analiza wskazuje na duży spadek zadłużenia od połowy 2015 roku. Jest to wynikiem wielu działań windykacyjnych. W 2015 roku rozpoczęto również kierowanie spraw do e – sądu w Lublinie,co przyspiesza wydawanie nakazów i możliwość bezzwłocznej egzekucji.

Ponadto w związku z otrzymanymi lokalami socjalnymi od Gminy Stalowa Wola i Nisko oraz wykonanymi innymi eksmisjami rozliczono wkłady mieszkaniowe, zmniejszając w znacznym stopniu zadłużenie.

W miesiącu sierpień 2015 r udało się SBM uzyskać odszkodowania od Gminy Stalowa Wola za okres 3 lat za brak lokali socjalnych a w grudniu za brak lokali tymczasowych.

Zawarto porozumienie o systematycznych miesięcznych wpłatach odszkodowań od Gminy .

Dział windykacji wysłał 679 wezwań do zapłaty w tym 620 do lokali mieszkalnych i 59 do lokali użytkowych; podpisał 112 ugód ; założył 46 spraw sądowych i 46 spraw oddano do komornika sądowego.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu dotyczącą planu inwestycyjnego na 2016 rok i podjęła stosowną uchwałę.

Plan zakłada budowę zespołu garaży przy ulicy Poniatowskiego 17 w Stalowej Woli,zakup gruntu pod budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym w Stalowej Woli,wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Hutnik,zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania ,sprzętu komputerowego oraz zadłużonego lokalu własnościowego.

Ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

udzielenie pożyczek z funduszu remontowego SBM na wykonanie prac termomodernizacyjnych dla nieruchomości 1000 -lecia 8B w Nisku i Popiełuszki 6 w Stalowej Woli oraz zatwierdzenie wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy dla nieruchomości Poniatowskiego 68 i68A w Stalowej Woli w wysokości 1,60 zł/m2/miesiąc.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 17.03.2016 r godz.15 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 31.03 .2016 r. godz 1700.


W dniu 26 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Plan remontów na 2016 rok – uchwała.

2. Plan finansowy na 2016 rok – uchwała.

3. Aneks do Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie GZM oraz zasady ustalania opłat za lokale – uchwała.

4. Zatwierdzenie opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości:

– Poniatowskiego 86,

– Poniatowskiego 94.

5. Uchwała w sprawie przesunięcia 0,10 zł ze stawek na mienienie wspólne Skarpa II i Skarpa III na fundusze remontowe każdej nieruchomości tych Osiedli.

6. Analiza możliwości pozyskania unijnych środków na termomodernizację zasobów SBM.

7. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła plan remontów na 2016 rok opracowany przez Zarząd wspólnie z przedstawicielami Rad Osiedli i Komisją d/s GZM Rady Nadzorczej.

Plan uwzględnia potrzeby i wnioski mieszkańców.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Na podstawie § 62 Statutu Spółdzielni ,Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu finansowego na 2016 rok do zatwierdzenia. Po szczegółowych wyjaśnieniach i analizie przedstawionego projektu Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowy na 2016 rok.

Ad.3.

Zarząd uwzględniając wnioski mieszkańców postanowił skorygować treść regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasady ustalania opłat za lokale w SBM. Korekta polega na wprowadzeniu do

§ 25 pkt 6 pkt a i b określenia „ właściciel” przy zwrocie,że 20 % i 30% kosztu wymiany stolarki okiennej finansuje członek/ właściciel oraz zmianie zapisu „według pierwotnego podziału kwater „ na „zachowaniem ilości kwater według pierwotnego podziału”.

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu podejmując stosowną uchwałę.

Ad.4.

Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy oraz zaliczki na co i wielkości zaliczki zmiennej na ccw dla nieruchomości Poniatowskiego 86 i Poniatowskiego 94 .

Dla nieruchomości Poniatowskiego 86 Zarząd proponuje następujące wielkości:

– fundusz remontowy 1,83 zł/m2/miesiąc,

– zaliczka na co 2,60zł/m2/miesiąc,

– zaliczka zmienna na ccw 19,00 zł/m3.

Dla nieruchomości Poniatowskiego 94 Zarząd proponuje następujące wielkości:

– fundusz remontowy 2,30 zł/m2/miesiąc,

– zaliczka na co 2,60 zł/m2/miesiąc,

– zaliczka zmienna na ccw 19,00 zł/m3.

Rada Nadzorcza zaakceptowała powyższe propozycje podejmując stosowne uchwały,które obowiązywać będą od dnia 01.03.2016 rok.

Ad.5.

W związku z realizacją większości prac remontowych na mieniu wspólnym Skarpy II i Skarpy III,Zarząd SBM wnioskuje do Rady Nadzorczej o zmianę opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy mienia wspólnego Skarpy II i Skarpy III tj: przesuniecie 0,10 zł/m2/miesiąc z opłaty i odpisu na fundusz remontowy mienia wspólnego , na fundusz remontowy nieruchomości podstawowych, proporcjonalnie do powierzchni użytkowych budynków. Zmiana ta dla Skarpy II nastąpiłaby od 01.01.2016 r ,a dla Skarpy III od 01.07.2016 r.

Propozycja ta nie będzie miała wpływu na wielkość opłaty na fundusz remontowy,gdyż zmiana następuje tylko w jej strukturze.

Ad.6.

Zarząd przedstawił materiały dotyczące możliwości uzyskania dotacji na termomodernizację zasobów SBM z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ( działania modernizacja energetyczna budynków) oraz z Programu infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ( wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym).

Kierunki tych działań nie zostały objęte wsparciem w tym roku .Zarząd będzie monitorował możliwości uzyskania dotacji na termomodernizacje zasobów SBM i terminy naboru wniosków

na przyszły rok.

W celu zwiększenia pewności otrzymania dotacji Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi opracowanie audytów energetycznych rozszerzonych o alternatywne źródła energii.

Ad.7.

Rada Nadzorcza na wniosek mieszkańców nieruchomości 1000-lecia 8A Nisko zatwierdziła wielkość opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy w wysokości 1,50 zł/m2/miesiąc.

Opłata ta obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2019 r.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła negatywnie pismo mieszkańca Niska w sprawie umorzenia istniejącego długu.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 03.12.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 17.12.2015 r. godz 1700.


W dniu 29 października 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Przegląd umów pomiędzy SBM a firmami zewnętrznymi i ocena ich jakości.

2. Przyjęcie planu kosztów ogólnego zarządu.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd zapoznał Radę Nadzorczą z umowami zawartymi pomiędzy spółdzielnią a firmami z nią współpracującymi. Umowy te można podzielić na 3 rodzaje tj: umowy stałe ryczałtowe, umowy zawarte z dostawcami mediów i umowy jednorazowe na wykonanie konkretnego zlecenia.

Współpraca z tymi firmami jest dobra i w większości Zarząd ocenia tę współpracę pozytywnie.

Jednak w związku z licznymi uwagami mieszkańców, kierowników osiedli oraz członków Rady Nadzorczej dotyczącymi sprzątania naszych zasobów ,Zarząd postanowił wypowiedzieć umowę firmie sprzątającej i zakończyć z nią współpracę z dniem 31.03.2016 r.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zarządu o przegląd stałych umów pod kątem ich renegocjacji (obniżenie kosztów lub utrzymanie ceny, a zwiększenie zakresu wykonania robót) w terminie do 31.03.2016 r.

Ad.2.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu kosztów ogólnego zarządu na 2016 rok.

Rada Nadzorcza po analizie i wyjaśnieniach członków Zarządu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu kosztów ogólnego zarządu na 2016 rok w kwocie 1.565.400,00 zł.

Ad.3.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą ,że zakończono budowę budynku Poniatowskiego nr 84B w Stalowej Woli ,jednak spółdzielnia nie będzie zarządzała nim . Mieszkańcy tej nieruchomości wybrali innego zarządzającego.

Rada Nadzorcza zaleciła Zarządowi przygotowanie materiałów dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych przez SBM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 12.11.2015 r godz.15 30

i termin Rady Nadzorczej na dzień 26.11.2015 r. godz 1700.


 W dniu 24 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

2. Wykreślenie z rejestru członków.

3. Przegląd infrastruktury osiedlowej – protokół Komisji ds. GZM.

4. Korekta planu remontów.

5. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza zdecydowała o wyborze firmy badającej sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Z przedłożonych dwóch ofert wybrano firmę „FK EKSPERT „ sp.p w Tarnobrzegu.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wykreślenia z rejestru członków osoby ,która zbyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a było to jedyne jej prawo do lokalu w spółdzielni i nie złożyła rezygnacji z członkostwa w SBM.

Ad.3.

Komisja ds. GZM omówiła przeglądy zasobów spółdzielni w Stalowej Woli i Nisku,które odbywały się w miesiącu wrześniu i przedłożyła protokół z zaleceniami.

Ad.4.

Rada Nadzorcza przyjęła korektę planu remontów na 2015 rok uwzględniającą potrzeby i wnioski mieszkańców budynku KEN 6 oraz budynku Poniatowskiego 68 i 68A.

Dla nieruchomości KEN 6 zwiększono zakres robót budowlanych polegający na remoncie nie 10 sztuk lecz 18 sztuk balkonów,ponadto zmniejszono zakres prac hydraulicznych.

W nieruchomości Poniatowskiego 68 i 68A postanowiono przeprowadzić remont 5 sztuk balkonów kl I w budynku Poniatowskiego 68A.Realizację remontu elewacji ścian lokali usługowych  przesunięto na termin późniejszy.

Ad.5.

Zarząd zawnioskował do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie wielkości opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy oraz zaliczki na co dla dwóch nieruchomości w Stalowej Woli tj:

J. Pawła II 13 oraz Popiełuszki 6.

I tak dla nieruchomości J. Pawła II 13 Zarząd proponuje fundusz remontowy w wysokości:

1,72 zł/m2/miesiąc a zaliczkę na co w wysokości 2,65 zł/m2/miesiąc.

Dla nieruchomości Popiełuszki 6 Zarząd proponuje następujące wielkości :

– fundusz remontowy 1,90 zł/m2/miesiąc

– zaliczka na co w wysokości 2,35 zł/ m2 /miesiąc

Powyższe zmiany związane są z wnioskiem mieszkańców dotyczącym przyśpieszenia termomodernizacji budynku popartym przez 80% mieszkańców ankietowanych przez pracowników Administracji Osiedla. Rada Nadzorcza zaakceptowała powyższe propozycje podejmując stosowne uchwały.

Analizę zadłużenia i windykacji członków spółdzielni wobec SBM za 8 miesięcy 2015 roku przedstawiła Pani Małgorzata Stańkowska.

Omówiła strukturę zadłużenia za 8 miesięcy br zarówno na lokalach mieszkalnych jak i na lokalach użytkowych oraz zadłużenie z tytułu kredytu. Ponadto Pani Prezes poinformowała o  działaniach windykacyjnych podejmowanych przez Zarząd SBM .W analizowanym okresie spółdzielnia wysłała 513 wezwań do zapłaty; podpisała 98 ugód; założyła 27 spraw sądowych i oddała do komornika 37 spraw; wykonała 4 eksmisje. Należności z tytułu opłat zmniejszyły się w ciągu tych miesięcy o ponad 300 tys zł.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje .

Rada Nadzorcza została zapoznana z pismem Radnego Rady Miejskiej w Nisku w sprawie podjęcia działań mających na celu kompleksową przebudowę parkingu na osiedlu 1000 -lecia .

Radny proponuje , żeby w przebudowie wzięli udział zarządcy budynków sąsiadujących z parkingiem.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska oznajmiła ,że odbyło się w tym temacie spotkanie Zarządów Spółdzielni Nimet w Nisku i SBM. Spółdzielnie ujmą ten punkt w planie remontów na przyszły rok , natomiast obecnie do czasu ich właściwego wykonania usterki zostaną naprawione w sposób prowizoryczny .

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 15.10.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 29.10.2015 r. godz 1700.


W dniu 27 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Aneks do „Regulaminu rozliczania różnic wody i odprowadzania ścieków”.

2. Aneks do „ Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej”.

3. Przegląd infrastruktury osiedlowej.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła aneks nr 2 do regulaminu rozliczania różnic wody i odprowadzenia ścieków .Aneks wprowadza nowy zapis ust.3 w rozdziale II o następującej treści:

”Koszt różnic wody wynikający z zapisu ust.2 obciąży pozostałe koszty eksploatacji w nieruchomościach, w których występowały wypowiedziane indywidualne umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków w pozycji wody nie bilansującej.”

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej”.

Treść aneksu: „Koszty stałe zakupu ciepła na potrzeby co i ccw do wszystkich budynków zasilanych z danego węzła grupowego dzielone są na poszczególne budynki proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej.

1.Koszty zmienne (zużycie ciepła na potrzeby co) rozlicza się w oparciu o układy pomiarowe zainstalowane na danym budynku. Część kosztów zużycia ciepła wynikająca z różnicy między wskazaniem układu pomiarowego zainstalowanego w węźle grupowym a sumą wskazań poszczególnych ciepłomierzy na budynkach jest rozliczana proporcjonalnie do powierzchni użytkowej tych budynków.

2.Koszty zmienne na potrzeby podgrzewu wody użytkowej wg zużycia na ciepłomierzu w węźle grupowym dzielone są wg ilości zużytej wody na poszczególnych budynkach odczytane w lokalach na 31.12. roku rozliczeniowego.”

Ad.3.

Zastępca prezesa ds. Technicznych Pan Artur Szklener poinformował Radę Nadzorczą o przebiegu prac remontowych wyznaczonych do realizacji w bieżącym roku w zasobach SBM.

Zaawansowanie prace remontowych na dzień dzisiejszy wynosi w Stalowej Woli 75% ,natomiast w Nisku 95% .

Prace awaryjne są wykonywane na bieżąco. Spółdzielnia dokonała również odbioru nowego budynku przy ulicy Józefa Poniatowskiego nr 84 B.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje i ustaliła termin Komisji ds. GZM na 09.09.2015 r godz 1600 -Administracja Nisko celem dokonania przeglądu zasobów spółdzielni.

Ad.4.

Zarząd poinformował Radę Nadzorczą iż,rozważa możliwość wykonania dla budynków Poniatowskiego 86 i 94 prac polegających na dostosowaniu pomieszczeń i montażu indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych oraz wysokotemperaturowej sieci co zasilającej budynek Poniatowskiego 86 .

Rada Nadzorcza nie wnosi sprzeciwu do tych działań Zarządu.

Ponadto Zarząd poinformował Radę Nadzorczą o przyjęciu rezygnacji z członkostwa w SBM w dniu 10.08.2015 r od 81 osób które zgodnie ze statutem i uchwałą Rady Nadzorczej nr 41/15 z dnia 16.07.2015 r zostały obciążone opłatą członkowską ,jak również ,że po tym terminie wpłynęło 13 kolejnych rezygnacji , 4 informacje o zgonie członków oraz 51 nie podjętych pism z adnotacją , że adresat nie zamieszkuje pod danym adresem.

Zarząd złożył wniosek do Rady Nadzorczej o rozważenie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni, członków oczekujących i członków zamieszkujących we wspólnotach mieszkaniowych ,którzy nie posiadają prawa do mieszkania w zasobach SBM, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 05.02.2015 r. W uzasadnieniu tego wyroku stwierdzono,że członkami spółdzielni nie mogą być osoby nie posiadające prawa do lokalu lub ekspektatywy w danej spółdzielni.

Rada Nadzorcza zaakceptowała dotychczasowe działania Zarządu i zaproponowała umieszczenie komunikatu na stronie SBM oraz w gazecie lokalnej o konieczności dostarczenia przez członków oczekujących aktualnych danych osobowych i pilnym kontakcie osobistym lub telefonicznym ze spółdzielnią.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.09.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.09.2015 r. godz 1700.


W dniu 16 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBMw składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyła jako zaproszona:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia:

1. Wykluczenie z rejestru członków – zadłużenie czynszowe.

2. Regulamin pracy SBM.

3. Ustalenie rocznej opłaty członkowskiej za rok poprzedni tj: 2014 r.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza wykluczyła ze spółdzielni osobę ,która posiada zadłużenie czynszowe i uchyla się od uiszczania opłat na rzecz Spółdzielni. Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin pracy SBM podejmując stosowną uchwałę.

Punkt ten był realizacją zaleceń polustracyjnych Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych.

Ad.3.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu podjęła uchwałę o ustaleniu wysokości opłat na pokrycie kosztów funkcjonowania organów Spółdzielni za rok 2014 dla członków nie posiadających lokali w zasobach Spółdzielni w wysokości 92 zł zgodnie z §58 1 Statutu Spółdzielni. Każdy członek obowiązany jest wnieść taką opłatę w terminie miesiąca od dnia powiadomienia go o jej wysokości na ostatnio wskazany przez członka adres dla doręczeń.

Ad.4.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem dotyczącym możliwości spłaty zaległości czynszowych przez członka ostatnio wykluczonego ze spółdzielni oraz z pismem dotyczącym rezygnacji z członkostwa w Radzie Osiedla Nisko.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 13.08.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 27.08.2015 r. godz 1700.


W dniu 24 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyła jako zaproszona:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia:

1. Uchylenie uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru członków- spłata zadłużenia.

2. Struktura organizacyjna SBM.

3. Uchwała na opomiarowanie nieruchomości zasilanych z węzłów grupowych w zakresie co.

4. Stawki co i ccw.

5. Premia dla członków Zarządu.

6. Sprawy różne:

– dzierżawa części terenu mienia wspólnego Skarpa III,

– podniesienie opłaty na fundusz remontowy dla nieruchomości al. J.Pawła II 14 ,

– pożyczka z funduszu remontowego dla nieruchomości al. J.Pawła II 14.

Ad.1.

Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę w sprawie wykluczenia ze spółdzielni osoby ,która uregulowała zadłużenie wobec SBM

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM podejmując stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu podjęła uchwałę w sprawie opomiarowania zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania w budynkach zasilanych z grupowych węzłów cieplnych ( taryfa A2/WG)- licznikami ciepła. Wstępnie szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi około 100000 zł. Rada Nadzorcza postanowiła dofinansować realizację zakupu i montażu liczników ciepła w wysokości 50%z funduszu remontowego ogólnego..Pozostałe 50% kosztów obciąży fundusze remontowe nieruchomości podlegających opomiarowaniu.

Ad.4.

Rada Nadzorcza zatwierdziła nowe stawki opłat eksploatacyjnych za używanie lokali w zakresie wysokości zaliczek na c.o. i c.c.w. Nowe stawki wysokości zaliczek obowiązują od dnia 01.10.2015 r.

Ad.5.

Rada Nadzorcza zgodnie z Regulaminem wynagradzania dokonała oceny pracy Zarządu za 2014 rok i przydzieliła premię dla członków Zarządu podejmując stosowne uchwały.

Ad.6

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd SBM umowy dzierżawy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Poniatowskiego 88 w Stalowej Woli.

Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w dzierżawę

Powyższe dotyczy działek nr ewid.. 3148/5,1759/3,części składowych działki 3146,1750/1 położonych w Stalowej Woli przy ulicy Poniatowskiego 88, dla której Sąd Rejonowy w Stalowej Woli VI Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: TB1S/00042551/3,TB1S/00016284/9, TB1S/ 00042551/3.

Rada Nadzorcza zatwierdziła wielkość opłaty eksploatacyjnej na fundusz remontowy dla nieruchomości Al .J .Pawła II 14 w Stalowej Woli w wysokości 2,05 zł/m2 / miesiąc z mocą obowiązującą od 01.07.2015 r do 31.12.2019 r oraz udzieliła pożyczki dla w/w nieruchomości na prace termomodernizacyjne- docieplenie ściany budynku od strony balkonów.

Rada Nadzorcza zwiększyła opłatę eksploatacyjną na fundusz remontowy dla nieruchomości 1000-lecia 8B w Nisku od dnia 01.10.2015 r do wysokości 1,50 zł/m2/miesiąc celem wykonania dalszych prac termomodernizacyjnych w 2016 roku.

Rozpatrzono dwa pisma mieszkańców skierowane do Rady Nadzorczej:

 1. pismo w sprawie reklamacji kosztów dostarczonego ciepła,

 2. pismo wnioskujące zmiany do Regulaminu Rozliczenia Ciepła.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 02.07.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 16.07.2015 r. godz 1700.


W dniu 14 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBMw składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyła jako zaproszona:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia

1. Wykluczenia z rejestru członków (uchwały).

2. Wykreślenia z rejestru członków ( uchwała).

3. Uchylenie uchwały o wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni.

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z okresu sprawozdawczego tj:

czerwiec 2014 r do czerwiec 2015 r.

5. Przyjecie propozycji „Porządku obrad ” i „Regulaminu obrad ” Walnego Zgromadzenia Członków.

6. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza wykluczyła z rejestru członków 10 osób , które posiadają zaległości czynszowe lub kredytowe i uchylają się od uiszczania opłat na rzecz spółdzielni Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Ad.2.

W związku ze złożeniem rezygnacji z członkostwa w SBM przez osobę ,która zbyła spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania w Stalowej Woli ,Zarząd wycofał powyższy punkt z porządku obrad niniejszego posiedzenia.

Ad.3.

Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu uchyliła trzy uchwały w sprawie wykluczenia z rejestru członków w związku z uregulowaniem zobowiązań wobec SBM .

Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Ad.4.

Prezydium Rady Nadzorczej zapoznało obecnych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za okres sprawozdawczy .Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Ad.5.

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu odnośnie programu obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz propozycję regulaminu obrad WZC.

Ad.6

Rozpatrzono trzy pisma mieszkańców skierowane do Rady Nadzorczej:

1) pismo mieszkańców budynku 1000 -lecia 8 D w Nisku dotyczące wymiany drzwi wejściowych oraz chodnika przed budynkiem. Zarząd wraz z Radą Nadzorczą poinformowali mieszkańców ,że wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych od I do VI została uwzględniona w planie remontów na 2015 rok a wiatrołapów na 2016 rok. Natomiast chodnik został zakwalifikowany do remontu z podziału środków funduszu ogólnego spółdzielni i zostanie wykonany do końca maja 2015 r.

2) pismo dotyczące reklamacji rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za 2014 rok.

Zarząd wraz z Radą Nadzorcza uwzględnią uwagi zawarte w piśmie przy pracach nad nowym regulaminem.

3)pismo mieszkańca Poniatowskiego 78 informujące członków Rady Nadzorczej o braku możliwości korzystania z parkingu przy w/w budynku w dniu 05.05.2015 r.

Rada Nadzorcza otrzymała wyjaśnienia Zarządu w tej sprawie .Zarząd wystosował do mieszkańców pismo wyjaśniające oraz przepraszające mieszkańców za zaistniałą sytuację.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 10.06.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 24.06.2015 r. godz 1700.


W dniu 23 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyła jako zaproszona:

1) Stańkowska Małgorzata – Prezes Zarządu SBM

2) Szklener Artur – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Technicznych

Program posiedzenia:

1. Zatwierdzenie struktury organizacyjnej SBM.

2. Zmiany w Regulaminie Zarządu.

3. Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2014 rok (Protokół Komisji Rewizyjnej).

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok.

5. Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego ( nadwyżki bilansowej ) za 2014 rok.

6. Analiza realizacji wniosków z WZC w 2014 r ( brak wniosków).

7. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 300 tys. zł na fundusze remontowe mienia wspólnego i ogólnego będącego w zasobach SBM.

8. Aneks do Regulaminu Funduszu remontowego.

9. Sprawy różne.

Ad.1 i Ad.2

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM w Stalowej Woli obowiązującą od dnia 12.03.2015 r oraz Regulamin Zarządu zawierający zmiany dotyczące podziału kompetencji członków Zarządu.

Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Ad.3.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2014 na podstawie Raportu z badania biegłego rewidenta oraz na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 17.04.2015 r oceniła ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa, statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2015 roku.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrachunkowy 2014.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.4.

Zarząd zapoznał Członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2014 rok.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Ad.5.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu odnośnie podziału wyniku finansowego ( nadwyżki bilansowej) za 2014 rok do Walnego Zgromadzenia.

I tak kwotę w wysokości 143.108,45 zł postanowiła przeznaczyć na:

65.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych, w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2014 r,

65.000,00 zł – zwiększenie funduszu remontowego spółdzielni

13.108,45 zł – zwiększenie funduszu zasobowego.

Ad.6

Pani Prezes Zarządu Małgorzata Stańkowska przypomniała ,że na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2014 roku wpłynął jeden wniosek , który Komisja uchwał i wniosków skierowała do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą ,gdyż wniosek ten dotyczył kompetencji Rady Nadzorczej. Wniosek ten Członkowie Rady rozpatrzyli na swym pierwszym posiedzeniu. Natomiast WZC
w 2014 roku nie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia wniosków ze względu na ich brak.

Ad.7

Rada Nadzorcza SBM na wniosek Zarządu podjęła uchwałę w której środki finansowe z funduszu remontowego ogólnego w wysokości 300 tys zł należy przeznaczyć na fundusze remontowe mienia wspólnego,podstawowego (infrastruktury zewnętrznej nieruchomości ) lub ogólnego zasobów w Stalowej Woli i Nisku tj:

– Stalowa Wola 240.000 zł na pokrycie niezbędnych prac remontowych związanych z poprawą infrastruktury zewnętrznej.

– Nisko 60.000 zł na pokrycie niezbędnych prac remontowych związanych z poprawą infrastruktury zewnętrznej.

Ad.8

Rada Nadzorcza przyjęła aneks nr 3/2015 do Regulaminu tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w SBM podejmując odpowiednią uchwałę. Aneks dotyczył załącznika nr 5 ,czyli zasad udzielania pożyczek z funduszu remontowego pkt 2 ppkt d gdzie do obecnej treści tj: ” wielkość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 150% aktualnej stawki odpisu na fundusz remontowy kredytowanej nieruchomości” dodano nstp zdanie „W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Rada Nadzorcza może zwiększyć wysokość udzielonej pożyczki do 250 % .”

Ad.9.

Rada Nadzorcza uaktualniła uchwałę dotyczącą pożyczki z funduszu remontowego dla nieruchomości 1000-lecia 8C w Nisku zgodnie z przyjętym wyżej aneksem.

Rada Nadzorcza zmieniła termin wejścia w życie uchwały nr 4/15 z dnia 26.02.2015 r w sprawie: przyjęcia regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli z dnia 01.01.2015 r na dzień 01.01.2016 r

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 30.04.2015 r godz.15 30 :

i termin Rady Nadzorczej na dzień 14.05.2015 r. godz 1700.


W dniu 12 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyła jako zaproszona:

1) Małgorzata Stańkowska – Prezes Zarządu SBM

Program posiedzenia :

1. Uzupełnienie składu Zarządu SBM.

2. Pismo mieszkańców budynku Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli w sprawie opłat za użytkowanie tarasów.

3. Sprawy różne:

– informacja o przetargach,

– ustalenie terminu WZC celem rezerwacji firmy liczącej głosy i sali obrad,

– informacja o możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Osiedlu 1000-lecia w Nisku.

Ad.1.

Pani Małgorzata Stańkowska przedstawiła kandydata na Zastępcę Prezesa Zarządu d/s Technicznych SBM pana Szklener Artura .Rada Nadzorcza poznała wiek,wykształcenie ,przebieg pracy zawodowej kandydata oraz wizję rozwoju spółdzielni na najbliższe lata .

Rada Nadzorcza powołała komisję skrutacyjną w składzie:

p. Szewczyk Barbara ;p. Pracoń Władysław;p .Kądziołka Ryszard.

Komisja przeprowadziła tajne głosowanie dotyczące wyboru p. Szklener Artura do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu d/s Technicznych SBM , po czym ogłosiła wyniki.

Za wyborem Pana Szklener Artura do pełnienia wyżej wymienionej funkcji głosowało 7 osób.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańców budynku Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli dotyczącym nienaliczania opłat za użytkowanie tarasów. Pani Prezes przypomniała całą historię dotyczącą użytkowania w/w tarasów oraz podejmowanych uchwał , przeprowadzonych remontach i licznych spotkaniach z mieszkańcami ,jak również o zaleceniach Rady Nadzorczej w tym temacie. Na tą chwilę obowiązuje uchwała Rady Nadzorczej z dnia 27.11.2014 r określająca wysokość opłat na kwotę 0,50 zł/miesiąc /m2 powierzchni użytkowanego tarasu od dnia 01.04.2015 rok.

Rada Nadzorcza podtrzymała swoje stanowisko w tej sprawie uznając opłaty za użytkowanie tarasów za zasadne.

Ad.3.

Informację o odbytych w 2015 roku przetargach przedstawiła Pani Prezes Małgorzata Stańkowska.

Dotychczas w spółdzielni odbyły się 4 przetargi dotyczące sprzedaży mieszkań ( 23.02.2015 r), trzy mieszkania znajdowały się w Stalowej Woli i 1 mieszkanie w Nisku. W rezultacie dwa mieszkania znalazły nabywców , natomiast na dwa pozostałe brakowało chętnych.

Spółdzielnia ogłosi ponowny przetarg na zbycie tych mieszkań po obniżonej cenie.

Ponadto odbył się 1 przetarg na wykonanie częściowego docieplenia ścian budynków:

1000-lecia 8A, 8B, 8C oraz Wojska Polskiego 5 wraz z remontem balkonów w Nisku (09.03.2015r).

Ustalono wstępnie termin Walnego Zgromadzenia Członków SBM na dzień 12.06.2015 r.

Pani Prezes Małgorzata Stańkowska przedstawiła również informację w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w Osiedlu 1000-lecia w Nisku.

O szczegółach zainteresowanych poinformują dział techniczny spółdzielni oraz Administracja Niska.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 09.04.2015 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 23.04.2015 r. godz 1700.


W dniu 26 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Małgorzata Stańkowska – p. o. Prezesa Zarządu SBM

Program posiedzenia:

1. Protokół Komisji Konkursowej . Wybór Prezesa Zarządu SBM.

2. Protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w SBM.

Przyjęcie regulaminu – uchwała.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przedstawiła protokół Komisji Konkursowej z rozpatrzenia ofert na stanowisko Prezesa Zarządu SBM. Do Spółdzielni wpłynęły 2 oferty ,które spełniały wymogi ogłoszonego konkursu. Komisja Konkursowa zaprosiła kandydatów na posiedzenie Rady, celem przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą konkursową.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa przystąpiła do rozstrzygnięcia konkursu. Odbyło się tajne głosowanie. W wyniku głosowania nie dokonano wyboru Prezesa Zarządu SBM. Kandydaci nie uzyskali wymaganej regulaminem ilości głosów (tj: 50% + jeden) i tym samym nie zostali wybrani na stanowisko Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zaproponowała pełnienie funkcji Prezesa Zarządu pełniącej obecnie obowiązki Prezesa Zarządu SBM Pani Małgorzacie Annie Stańkowskiej , która wyraziła na to zgodę . Odbyło się tajne głosownie w wyniku którego powierzono funkcję Prezesa Zarządu SBM Pani Małgorzacie Annie Stańkowskiej.

Podjęto stosowną uchwałę.

Ad.2.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w SBM .Propozycję tą dwukrotnie analizowała Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej. Ostatecznie dopracowano szczegóły nowego regulaminu.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tego regulaminu.

Ad.3.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 05.03.2015 r godz.1530

i termin Rady Nadzorczej na dzień 12.03.2015 r. godz 1700.


W dniu 19 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Kowalczyk Beata – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

Program posiedzenia :

 1. Rozpatrzenie ofert na stanowisko Prezesa Zarządu SBM .

Ad.1.

Rada Nadzorcza na tym posiedzeniu pracowała w roli Komisji Konkursowej .

Do Spółdzielni wpłynęły 2 oferty .

Komisja Konkursowa sprawdziła kompletność złożonych dokumentów pod względem formalnym oraz spełnienia wymogów stawianych w ogłoszeniu.

Po analizie Komisja Konkursowa stwierdza , że dwie kandydatury spełniają wymogi ogłoszonego konkursu .

Komisja Konkursowa zaprosiła kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne do siedziby SBM.


W dniu 29 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

1) Małgorzata Stańkowska – p. o. Prezesa Zarządu SBM

2)Lech Jerzy – Koordynator d/s technicznych

Program posiedzenia:

1. Protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w SBM.

Przyjęcie regulaminu – uchwała.

2. Plan pracy Rady Nadzorczej – uchwała.

3. Podjęcie decyzji o rozpisaniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SBM oraz przyjecie regulaminu konkursu.

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w SBM .Propozycję tą przeanalizowała Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej,która to wniosła o kolejne dodatkowe posiedzenie Komisji celem dopracowania szczegółów ostatecznej wersji nowego regulaminu.

Spotkanie Rady w tym temacie odbędzie się w dniu 12.02.2015 r.

Ad.2.

Rada Nadzorcza przyjęła plan pracy na 2015 rok podejmując stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SBM oraz przyjęła regulamin konkursu.

Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń administracyjnych w Spółdzielni ,na stronie internetowej SBM oraz prasie lokalnej – co najmniej na 10 dni przed terminem ogłoszenia konkursu.

Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu udostępniony zostanie na stronie internetowej Spółdzielni oraz będzie dostępny w biurze SBM.

Ad.4.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 12.02.2015 r godz.1530

termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej 12.02.2015 r godz 1600,

termin Komisji Konkursowej na dzień 19.02.2015 r godz.1700,

i termin Rady Nadzorczej na dzień 26.02.2015 r. godz 1700.


W dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

Małgorzata Stańkowska – p. o. Prezesa Zarządu SBM

Program posiedzenia:

     1. Plan inwestycyjny na 2015 r- uchwała.

     2. Plan remontów na 2015 r – uchwała.

     3. Stawki opłat eksploatacyjnych na 2015 rok – uchwała.

    4. Sprawy różne.

Ad.1.

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej propozycję planu inwestycyjnego na 2015 rok.

Główną pozycją tego planu jest realizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na Osiedlu Skarpa II w Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza na poprzednim posiedzeniu skierowała projekt planu remontów na 2015 rok do Komisji GZM celem zaopiniowania.

Komisja przedstawiła protokół ze swojej pracy, który stał się podstawą do podjęcia uchwały o przyjęciu planu remontów na 2015 rok.

Ad.3.

Na podstawie art.4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd zawnioskował o zatwierdzenie nowych stawek opłat eksploatacyjnych od miesiąca kwietnia 2015 roku.

Proponowane wysokości opłat są różne dla poszczególnych nieruchomości i uzależnione od planowanych kosztów na 2015 rok,prognozowanych pożytków oraz powstałej nadwyżki przychodów lub kosztów za rok ubiegły zgodnie z art 4,5,6 obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Obniżki i wzrosty skalkulowanej opłaty dla poszczególnych nieruchomości będą miały różne przyczyny związane z kosztami rodzajowymi i w/w zasadami ustalania opłat.

Opłaty za utrzymanie wind w nieruchomościach będą różne i zależeć będą od kosztów ich utrzymania i zmieniającej się liczby osób z nich korzystających.

Dla członków spółdzielni opłata eksploatacyjna zostanie pomniejszona o 0,05 zł/m2/m-c na podstawie uchwały WZC Nr 18/14 z dnia 27.06.2014 r.

Rada Nadzorcza zatwierdziła nowe stawki opłat eksploatacyjnych na 2015 rok podejmując stosowną uchwałę.

Ad.4.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwały o udzieleniu pożyczki z funduszu remontowego spółdzielni :

– dla nieruchomości Al. J. Pawła II 14 w Stalowej Woli na prace termomodernizacyjne – docieplenie ściany budynku od strony balkonów,

– dla nieruchomości 1000-lecia 8C w Nisku na prace termomodernizacyjne – docieplenie ściany budynku od strony balkonów.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 15.01.2015 r oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 29.01.2015 r.


W dniu 27 listopada 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

      1. Wykreślenia z rejestru członków SBM- uchwały.

      2. Ustalenie opłaty za korzystanie z tarasów nad garażami w nieruchomości przy ulicy Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli.

      3. Plan remontów na 2015 rok – uchwała .

      4. Plan finansowy na 2015 r.

      5. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza podjęła 19 uchwał o wykreśleniu z rejestru członków spółdzielni członków, którzy trzykrotnie odmówili zawarcia umowy dotyczącej uzyskania lokalu mieszkalnego.

Ad.2.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą ustalenia opłaty za korzystanie z tarasów nad garażami w nieruchomości przy ulicy Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli dla użytkowników tarasów

w wysokości 0,50 zł / miesiąc brutto .Wpływy z tego tytułu będą zwiększać fundusz remontowy tej nieruchomości.

Ad.3.

Rada Nadzorcza skierowała projekt planu remontów do Komisji GZM celem zaopiniowania.

Spotkania Komisji odbędą się w dniu 04.12.2014 r w Nisku oraz 09.12 2014 r w Stalowej Woli wraz z przedstawicielami Rady Osiedli.

Ad.4.

Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowy SBM na 2015 rok podejmując stosowną uchwałę Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do realizacji przyjętego planu.

Ad.5.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 03.12.2014 r oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 18.12.2014 r.


W dniu 2 grudnia 2014 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyły jako zaproszone:

 1. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

 2. Małgorzata Czwarno-Sieroń – Radca Prawny SBM

 3. Marzena Grechuta – Radca Prawny SBM

Program posiedzenia:

      1. Rozpatrzenie wniosku p. Janusza Zarzecznego o urlop i rezygnację ze stanowiska Prezesa SBM – uchwały.

      2. Uchwała w sprawie powierzenia p.Małgorzacie Stańkowskiej pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu – uchwała.

      3. Informacja o udzielonych przez Zarząd pełnomocnictwach do dokonywania czynności związanych z kierowaniem bieżącą działalnością spółdzielni.

Ad.1.

Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła wniosek Pana Janusza Zarzecznego dotyczący rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu SBM i udzieliła urlopu na okres pełnienia funkcji Starosty Powiatu Stalowowolskiego.

Ad.2.

Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Pani Małgorzacie Stańkowskiej dotychczasowemu Zastępcy d/s Ekonomiczno-Finansowych w związku z odwołaniem z tej funkcji Pana Janusza Zarzecznego.

Pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu ma charakter czasowy i obowiązywać będzie do czasu uzupełnienia składu Zarządu.

Ad.3.

Rada Nadzorcza przyjęła informację o udzielonych przez Zarząd pełnomocnictwach dla pracowników SBM:

Pani Haliny Szklener oraz Pana Jerzego Lecha do dokonywania wszelkich czynności prawnych należących do kompetencji Zarządu związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni.


W dniu 27 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

 3. Renata Włodarczyk – Kierownik Administracji Stalowa Wola

 4. Zofia Gajewska – Kierownik Administracji Nisko

Program posiedzenia:

      1. Spotkanie z Kierownikami Administracji Stalowej Woli i Niska oraz Specjalistą d/s remontów.

      2. Plan kosztów ogólnego zarządu na 2015 rok – uchwała.

      3. Pisma, sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza spotkała się z Kierownikami Administracji Stalowej Woli i Niska

Kierownicy poinformowali zebranych o występujących w administracjach problemach i najczęściej występujących usterkach oraz o bieżących i planowanych remontach naszych zasobów.

Ad.2.

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej propozycję planu kosztów ogólnego zarządzania na 2015 rok.

Rada Nadzorcza po wysłuchaniu i omówieniu propozycji , przyjęła plan kosztów ogólnego zarządzania na 2015 rok podejmując stosowną uchwałę.

Ad.3.

Zarząd przedstawił członkom Rady Nadzorczej informację na okoliczność przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych na Osiedlu 1000 -lecia w Nisku.

Szczegółowe informacje dla mieszkańców Niska pojawią się na tablicach ogłoszeń.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem członka SBM zamieszkałego w Stalowej Woli przy ulicy Poniatowskiego 82 dotyczącym naliczenia opłat za użytkowanie tarasów znajdujących się na dachu garaży w/w budynku.

Rada Nadzorcza zaleciła dokonać pomiarów tych tarasów i na kolejnym posiedzeniu podejmie uchwałę w sprawie wysokości opłat za ich użytkowanie.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 13.11.2014 r oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 27.11.2014 r.


W dniu 25 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

     1. Wybór jednostki badającej sprawozdanie finansowe SBM za 2014 rok.

     2. Analiza zadłużenia i windykacji członków Spółdzielni wobec SBM za 7 miesięcy 2014 roku.

     3. Realizacja planu inwestycyjnego za 2014 rok.

     4. Wykonanie planu remontów za 7 miesięcy 2014 roku.

     5. Przegląd infrastruktury SBM – protokół Komisji d/s GZM.

     6. Pisma, sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze firmy „FK Ekspert”sp.p. z Tarnobrzegu na badanie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Ad.2.

Analizę zadłużenia i windykacji członków spółdzielni wobec SBM za 7 miesięcy 2014 roku przedstawiła Pani Małgorzata Stańkowska.

Omówiła strukturę zadłużenia za 7 miesięcy br zarówno na lokalach mieszkalnych jak i na lokalach użytkowych. Ponadto Pani Prezes Poinformowała o działaniach windykacyjnych podejmowanych przez Zarząd SBM (informacje o zadłużeniu z wezwaniem do zapłaty, wezwania do zapłaty,ugody, sprawy sądowe założone oraz oddane do komornika i do Krajowego Rejestru Długów, starania o lokale socjalne i inne).

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje zalecając zintensyfikowanie działań zespołu windykacji oraz poprawę skuteczności działania.

Ponadto Rada Nadzorcza zaleciła wezwać na posiedzenie Rady Nadzorczej członków posiadających zadłużenie czynszowe lub kredytowe.

Ustalono również, że przy wysyłaniu informacji o zadłużeniu i wezwaniach do zapłaty należy umieszczać informacje o dodatkach mieszkaniowych.

Ad.3.

Punkt dotyczący wykonania planu inwestycyjnego za 7 miesięcy 2014 roku przedstawiła Pani Prezes Małgorzata Stańkowska. Plan inwestycyjny został wykonany w 24,68%.

Główne jego założenia dotyczą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na Osiedlu Skarpa II w Stalowej Woli.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższe informacje.

Ad.4.

Prezes Zarządu Janusz Zarzeczny przedstawił rzeczowe i finansowe wykonanie planu remontów w roku bieżącym. W przesłanych materiałach wykazano przychody i koszty na poszczególnych nieruchomościach za 7 miesięcy bieżącego roku.

Natomiast rzeczowe wykonanie planu ujmuje w sobie roboty wykonane , bądź w trakcie oraz zlecone do wykonania do 15.09.2014 r.

Niezależnie od bieżących prac remontowych Zarząd mając na uwadze zintensyfikowanie działań termomodernizacyjnych wykonuje ( na wniosek mieszkańców danej nieruchomości) audyty,

projekty techniczne,uzyskuje stosowne pozwolenia dla robót dociepleniowych planowanych w roku 2015.

Ad.5.

Komisja d/s GZM omówiła przeglądy zasobów spółdzielni w Stalowej Woli i Nisku,które odbywały się po posiedzeniach Rady w miesiącu lipcu i sierpniu.

Ad.6.

Rada Nadzorcza zatwierdziła wielkość opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy dla nieruchomości Poniatowskiego 82 w wys.1,30 zł/m2/miesiąc oraz zmieniła terminy spłaty udzielonej pożyczki dla tej nieruchomości z funduszu remontowego.

Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą przeznaczenia środków z funduszu remontowego w wys.15000 zł na fundusze remontowe mienia wspólnego,podstawowego – poprawę infrastruktury zewnętrznej nieruchomości zarówno w Stalowej Woli i Nisku.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 13.10.2014 r oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 27.10.2014 r.


W dniu 28 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

      1. Uchylenie uchwały nr 57/04 z dnia 25.11.2004 w sprawie wykluczenia ze spółdzielni (spłata zadłużenia).

      2. Ocena wyników działania SBM za 6 miesięcy 2014 r.

      3. Pisma, sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę nr 57/04 z dnia 25.11.2004 r w sprawie wykluczenia członka z rejestru spółdzielni w związku ze spłatą zobowiązań – zadłużenia wobec SBM.

Ad.2.

Wykonanie kosztów ogólnego zarządzania oraz wyniki działania SBM za 6 miesięcy bieżącego roku przedstawiła Pani Stańkowska Małgorzata. Plan kosztów ogólnego zarządzania na 2013 rok przewiduje zamknięcie się tych kosztów kwotą 1527200 zł. Wykonanie tych kosztów za 6 miesięcy br. zamyka się kwotą 711109,66 zł co stanowi 46,56 % wykonania planu.

Natomiast wykonanie kosztów rodzajowych Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za ten okres wynosi 48,28%.

Poszczególne koszty rodzajowe Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jak i koszty oraz wyniki na nieruchomościach są proporcjonalne do czasu i planu.

Wynik z pozostałej działalności SBM za okres jak wyżej jest dodatni.

Ad.3.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwałę o udzieleniu pożyczki z funduszu remontowego spółdzielni dla nieruchomości Ofiar Katynia 31,35 w Stalowej Woli na prace remontowe – wykonanie remontu pokrycia dachowego wraz z izolacją poddasza w budynku 33.

Rada Nadzorcza zapoznała się z pismem mieszkańca budynku Poniatowskiego 70 w Stalowej Woli dotyczącego rewitalizacji placu zabaw przy w/w budynku oraz wyjaśnieniami Prezesa Zarządu w tej sprawie.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z problemem zalewania wodą deszczową lub gruntową piwnic i garaży w nieruchomościach zarządzanych przez SBM.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 11.09.2014 r oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 25.09.2014 r.


W dniu 10 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Szewczyk Barbara – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 2. Pracoń Władysław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Kądziołka Ryszard – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Kowal Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

 6. Konieczko Danuta – Członek Rady Nadzorczej

 7. Wolak Tadeusz – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

1. Wybór Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej – uchwała.

2. Wybór Komisji d/s GZM Rady Nadzorczej – uchwała.

3. Rozpatrzenie wniosku złożonego na WZC w dniu 27.06.2014 r .

4. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Komisję Rewizyjną w skład której weszli:

– Pracoń Władysław – Przewodniczący Komisji

– Kądziołka Ryszard

– Kowalczyk Beata

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Komisję d/s GZM w skład której weszli:

– Konieczko Danuta – Przewodnicząca Komisji

– Wolak Tadeusz

– Kowal Stanisław

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3

Rada Nadzorcza ponownie zapoznała się z wnioskiem złożonym przez mieszkańców budynku na Poniatowskiego 68 A -klatka I na WZC w dniu 27.06.14 r dotyczący zmniejszenia opłat czynszowych z tytułu uciążliwości spowodowanych prowadzeniem budowy budynku mieszkalnego przez SBM oraz wyjaśnieniami Zarządu SBM w tej sprawie.

Ad.4.

Rada Nadzorcza zgodnie z Regulaminem wynagradzania dokonała oceny pracy Zarządu za 2013 rok i przydzieliła premie dla Członków Zarządu SBM.

Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

W punkcie tym załatwiano również sprawy organizacyjne związane z pracą Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Ustalono termin Prezydium Rady Nadzorczej na dzień 14.08.2014 r oraz termin posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 28.08.2014 r.


W dniu 17 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Mirosław Walec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kowal Stanisław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Irena Igras – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Janusz Gajowy – Członek Rady Nadzorczej

 6. Krzysztof Kułak – Członek Rady Nadzorczej

 7. Jan Wieliczko – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

 1. Wykluczenie z rejestru członków – uchwały.
 2. Informacja Zarządu o przeprowadzonej lustracji – omówienie wniosków polustracyjnych.
 3. Korekta planu remontów na 2014 rok – uchwała.
 4. Propozycja zmian statutowych.
 5. Przeznaczenie środków finansowych z funduszu remontowego na sfinansowanie niezbędnych robót remontowych w zasobach SBM.

 6. Aneks do Uchwały Nr 35/13 z dnia 18.07.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli.

 7. Sprawy różne.

Ad. 1

Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza wykluczyła 9 członków Spółdzielni, którzy nie spełnili wymogów statutowych tj.: §14 ust 2 pkt 6 – nie wpłacili wpisowego i udziałów.

Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Ad. 2

Zarząd zapoznał członków Rady Nadzorczej z protokołem, z przeprowadzonej lustracji pełnej (ustawowej) działalności Spółdzielni za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
oraz z wnioskami polustracyjnymi, które będą przedstawione najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków zgodnie z art. 93 Prawa Spółdzielczego.

Ad. 3

Podjęto stosowną uchwałę do korekty planu remontów SBM na 2014 rok uwzględniającą wnioski i potrzeby mieszkańców poszczególnych nieruchomości m. in:

 • zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej – przy ul. Koper 2,

 • wymiana poziomu zimnej wody – przy ul. Koper 5,

 • montaż śniegołapów od wejść do klatek – przy ul. Dąbka 10 A,

 • remont instalacji elektrycznej – przy ul. Dąbka 10,

 • malowanie klatek schodowych – przy ul. Wańkowicza 69,

 • remont balkonów – przy ul. Staszica 2 C i Al. J. Pawła II 14,

 • wykonanie instalacji domofonowej – przy ul. Staszica 2 C,

 • wykonanie chodnika – przy ul. 1000-lecia 8 B w Nisku,

 • wymiana pionu zimnej wody – przy ul. Poniatowskiego 82.

Ad. 4

Zarząd przestawił Radzie Nadzorczej propozycję zmian statutowych, które są wspólnym rezultatem pracy Zarządu SBM i Lustratorów Podkarpackiego Związku Rewizyjnego w Rzeszowie.

Mówią one o tym, że członek nie posiadający lokalu w zasobach SBM jest obowiązany pokrywać część kosztów funkcjonowania organów spółdzielni i wnosić stosowne opłaty.

Ad. 5

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu postanowiła przeznaczyć środki finansowe z funduszu remontowego SBM w wysokości 50.000 zł na wykonanie niezbędnych robót remontowych, infrastruktury zewnętrznej w zasobach SBM.

Ad. 6

Rada Nadzorcza wprowadziła Aneks nr 1 do Uchwały nr 35/13 z dnia 18.07.2013 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 82 w Stalowej Woli na prace zapobiegające zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców – remont dachów garaży.

Aneks zmienia terminy spłaty pożyczki z funduszu remontowego.

Ad. 7

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę przyjmującą „Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli”

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwałę o udzieleniu pożyczki z funduszu remontowego spółdzielni dla nieruchomości przy ul. Parkingowa 2 w Stalowej Woli na prace termomodernizacyjne – docieplenie cokołu budynku wraz z wymianą okien piwnicznych i wykonaniem opaski odbojowej.


W dniu 20 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Mirosław Walec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kowal Stanisław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Irena Igras – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Janusz Gajowy – Członek Rady Nadzorczej

 6. Krzysztof Kułak – Członek Rady Nadzorczej

 7. Jan Wieliczko – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

1. Przyjęcie jednolitej treści „Regulaminu przyjmowania w poczet członków,ustanawiania praw lokali, zamiany mieszkań oraz najmu lokali w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli”.

2. Przyjęcie propozycji „Programu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SBM oraz ” Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków SBM”.

3. Sprawy różne.

Ad.1.

Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza przyjęła „Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw lokali, zamiany oraz najmu lokali w SBM w Stalowej Woli”.

Ad.2.

Rada Nadzorcza zaakceptowała propozycję Zarządu odnośnie programu obrad Walnego Zgromadzenia Członków oraz propozycję regulaminu obrad WZC.

Ad.3.

Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu podjęła uchwałę o udzieleniu pożyczki z funduszu remontowego spółdzielni dla nieruchomości Poniatowskiego 35 A i 35 B w Stalowej Woli na prace termomodernizacyjne – docieplenie ścian budynków od strony klatek schodowych.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ustalono termin Prezydium RN na dzień 03.06.2014 r. oraz posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 17.06.2014 r.


W dniu 24 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Mirosław Walec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kowal Stanisław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Irena Igras – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Janusz Gajowy – Członek Rady Nadzorczej

 6. Krzysztof Kułak – Członek Rady Nadzorczej

 7. Jan Wieliczko – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

1. Wykreślenie z rejestru członków – uchwała.

2. Ocena sprawozdania finansowego SBM za 2013 rok (Protokół Komisji Rewizyjnej).

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok.

4. Uchwała w sprawie opinii Rady Nadzorczej odnośnie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2013 rok.

5. Analiza realizacji wniosków z V WZC. (wniosków brak)

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

7. Regulamin pracy Zarządu SBM.

8. Sprawy różne.

Ad.1.

Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza wycofała punkt pierwszy posiedzenia w związku ze złożoną rezygnacją z członkostwa przez osobę, która zbyła mieszkanie w zasobach SBM.

Ad.2.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym SBM za rok obrachunkowy 2013 na podstawie Raportu z badania biegłego rewidenta oraz na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 22.04.2013 r Rada Nadzorcza ocenia ,że wymienione sprawozdanie jest zgodne z przepisami prawa,statutem i zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz, że nie istnieje zagrożenie dla kontynuowania działalności statutowej SBM w 2014 roku.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3.

Zarząd zapoznał Członków Rady Nadzorczej ze sprawozdaniem ze swojej działalności za 2013 rok

Rada Nadzorcza przyjęła informacje w nim zawarte.

Ad.4.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycje Zarządu odnośnie podziału wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) SBM w Stalowej Woli za 2013 rok do Walnego Zgromadzenia Członków. I tak kwotę w wysokości 190.350,52 zł postanowiono przeznaczyć na:

75.000,00 zł – pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w latach następnych,w zakresie obciążającym członków proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, w/g stanu członkostwa na dzień 31.12.2013 r,

75.000,00 zł – zwiększenie funduszu remontowego spółdzielni,

40.350,52 zł – zwiększenie funduszu zasobowego.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.5.

Prezes Zarządu SBM Janusz Zarzeczny przypomniał, że żaden z dwóch wniosków złożonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2013 roku nie został przyjęty. Ponadto WZC nie podjęło również uchwały w tym temacie w związku z powyższym Zarząd nie może dokonać analizy z realizacji wniosków.

Ad.6.

Rada Nadzorcza zapoznała się ze wstępną wersją swojego sprawozdania za okres sprawozdawczy.

Ad.7.

Rada Nadzorcza zatwierdziła „Regulamin Zarządu SBM w Stalowej Woli”. Nowy regulamin zawiera zmiany zaakceptowane przez WZC w 2013 roku dotyczące § 88 tj:dwuosobowego zarządu wraz z podziałem kompetencji.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.8.

Rada Nadzorcza przyjęła aneks Nr 1 do ” Regulaminu określającego zasady rozliczeń przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie Gospodarki Zasobem Mieszkaniowym oraz zasad ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli”.

Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła negatywnie pismo ws zmniejszenia opłaty za gaz.

Ustalono termin Prezydium RN na dzień 06.05.2014 r. oraz posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 20.05.2014 r.


W dniu 27 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Mirosław Walec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kowal Stanisław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Irena Igras – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Janusz Gajowy – Członek Rady Nadzorczej

 6. Krzysztof Kułak – Członek Rady Nadzorczej

 7. Jan Wieliczko – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

 1. Wykluczenia z rejestru członków SBM.

 2. Wykreślenie z rejestru członków, którzy utracili prawo do zajmowanego mieszkania, lokalu lub garażu.

 3. Zmiany zapisów w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatne służebności dojazdu i przechodu dla nabywców nowo wybudowanego budynku na Osiedlu Skarpa II w Stalowej Woli

 6. Struktura organizacyjna SBM.

 7. Sprawy różne.

Ad.1.

Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza wykluczyła 9 członków Spółdzielni, którzy nie spełnili wymogów statutowych tj: §14 ust 2 pkt 6 – nie wpłacili wpisowego i udziałów lub wkładu mieszkaniowego. Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Ad.2.

Rada Nadzorcza wykreśliła z rejestru członka ,który utracił wkład mieszkaniowy oraz utracił prawo do mieszkania spółdzielczego lokatorskiego. Rada Nadzorcza podjęła stosowną uchwałę.

Ad.3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody użytkowej w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli.

Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła nowy jednolity tekst w/w regulaminu podejmując stosowną uchwałę.

Ad.4.

Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych z funduszu remontowego SBM w wysokości 300 tys zł na fundusze remontowe mienia wspólnego i ogólnego będącego w zasobach SBM z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury zewnętrznej.

Ad.5.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatne służebności dojazdu i przechodu dla nabywców budowanego budynku na Osiedlu Skarpa II w Stalowej Woli.

Ad.6.

Rada Nadzorcza przyjęła strukturę organizacyjną SBM w Stalowej Woli .Niniejsza struktura obowiązuje od 01.03.2014 r.

Ad.7.

Ustalono termin Prezydium RN na dzień 10.04.2014 r. oraz posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 24.04.2014 r.

 


W dniu 27 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Mirosław Walec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kowal Stanisław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Irena Igras – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Janusz Gajowy – Członek Rady Nadzorczej

 6. Krzysztof Kułak – Członek Rady Nadzorczej

 7. Jan Wieliczko – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

 1. Uchylenie uchwały Nr 62/08 Rady Nadzorczej w związku ze spłata zadłużenia wobec SBM.

 2. Wykreślenie z rejestru członków,którzy utracili prawo do zajmowanego mieszkania, lokalu lub garażu.

 3. Zmiany zapisów w Regulaminie określającym zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym zasady opłat za lokale w SBM w Stalowej Woli.

 4. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza uchyliła uchwałę Nr 62/08 z dnia 25.11.2008 r w sprawie wykluczenia z rejestru członków w związku ze spłatą zadłużenia wobec SBM.

Ad.2.

Rada Nadzorcza wykreśliła z rejestru członków 3 osoby, które utraciły prawo do zajmowanego mieszkania oraz 2 osoby oczekujące na budownictwo jednorodzinne którego obecnie spółdzielnia nie prowadzi. Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały.

Ad.3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z projektem Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasady ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli. Po dyskusji Rada Nadzorcza przyjęła nowy tekst w/w regulaminu podejmując stosowną uchwałę.

Ad.4.

Rada Nadzorcza odmownie rozpatrzyła podanie dłużnika dotyczące rozłożenia na raty zaległości czynszowej akceptując wcześniejszą decyzję Zarządu.

Zarząd powiadomił Radę Nadzorczą o zamiarze przeprowadzenia lustracji pełnej za lata 2011-2013 r przedkładając stosowne pismo do Podkarpackiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie.

Zarząd przedstawił również wyniki z przeprowadzonego badania wody na Osiedlu 1000-lecia w Nisku, które zleciła Rada Nadzorcza. Badanie nie wykazało żadnych odchyleń od ustalonych norm.

Rada Nadzorcza poruszyła również temat spotkań z Radami Osiedla w sprawie decyzji do realizacji funduszu remontowego.

Ustalono termin Prezydium RN na dzień 13.03.2014 r. oraz posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 27.03.2014 r.


W dniu 16 stycznia 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SBM w składzie:

 1. Mirosław Walec – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 2. Kowal Stanisław – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 3. Irena Igras – Sekretarz Rady Nadzorczej

 4. Beata Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej

 5. Janusz Gajowy – Członek Rady Nadzorczej

 6. Krzysztof Kułak – Członek Rady Nadzorczej

 7. Jan Wieliczko – Członek Rady Nadzorczej

W obradach uczestniczyli jako zaproszeni:

 1. Janusz Zarzeczny – Prezes Zarządu SBM

 2. Małgorzata Stańkowska – Zastępca Prezesa Zarządu d/s Ekonomiczno Finansowych

Program posiedzenia:

 1. Plan pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok.

 2. Prośba o przywrócenie członkostwa – wysłuchanie członka.

 3. Wykaz obowiązujących w SBM regulaminów.

 4. Rozpatrzenie wniosku o zmiany w zapisach Załącznika do Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasady opłat za lokale w SBM w Stalowej Woli.

 5. Sprawy różne.

Ad.1.

Rada Nadzorcza przyjęła plan pracy Rady Nadzorczej na 2014 rok podejmując stosowną uchwałę.

Ad.2.

Rada Nadzorcza wysłuchała wyjaśnień członka ubiegającego się o przywrócenie członkostwa w SBM w związku ze spłatą zadłużenia wobec spółdzielni.

Rada Nadzorcza zapewniła członkowi ponowne przyjęcie w poczet członków po wycofaniu wniesionej do sądu apelacji.

Ad.3. Ad.4.

Rada Nadzorcza ustaliła, iż niektóre obowiązujące w SBM regulaminy wymagają uaktualnienia i dostosowania do obowiązujących przepisów.

Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do ujednolicenia zapisów oraz przedstawiania propozycji zmian na przyszłych posiedzeniach.

Ad.5.

Ustalono termin Prezydium RN na dzień 13.02.2014 r. oraz posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 27.02.2014 r.