Lokale

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli ogłasza ustny przetarg na ustanowienie odrębnej własności do lokalu j/n:

I. Nisko, ul. Tysiąclecia 8D/88, powierzchnia – 72,50 m2, cena wywoławcza – 274 200,00 zł, wadium – 28 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.05.2024 r. w siedzibie SBM przy ul. Ofiar Katynia 35 w Stalowej Woli o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty na konto SBM wadium do dnia 21.05.2024 r. (PKO BP O/STALOWA WOLA, konto nr 75 1020 4939 0000 0902 0003 3571, tytuł wpłaty: „wadium na lokal numer …… plus nazwisko i imię uczestnika przetargu).

Warunkiem uznania wpłaty wadium jest termin uznania jego kwoty na rachunku bankowym SBM, a nie termin złożenia dyspozycji przelewu w banku. Wadium wpłacone po dniu 21.05.2024 r. nie upoważnia do uczestnictwa w przetargu. Na przetarg należy zgłosić się z bankowym potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium oraz dowodem osobistym. Wpłacone wadium zostanie zaliczone osobie wygrywającej przetarg na poczet ceny zakupu lokalu. Pozostałe wadia będą zwracane na konta wskazane przez uczestników przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej przez uczestnika przetargu, który go wygrał. SBM zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny.

Szczegółowe regulaminy przetargu są do wglądu w siedzibie SBM. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z administracją osiedla w Nisku – tel. (15) 841 24 14 lub (15) 842 30 57.