Walne Zgromadzenie Członków SBM

Dodano:

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli działając w oparciu o § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 07.06.2024 r. (piątek) o godz. 17.00 w Auli im. Solidarności Fundacji Uniwersyteckiej przy ul. Ofiar Katynia 8 w Stalowej Woli (mapka z lokalizacją – tutaj).

Protokół z obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r. są do wglądu w siedzibie Zarządu SBM w dniach od 16.05.2024 r. do 06.06.2024 r. w godz. 8.00 – 14.00, a także do pobrania poniżej. Porządek obrad został zmieniony w związku z propozycją zmiany Statutu SBM wniesionej przez członków SBM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz uchwalenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”.

2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3. Odczytanie pełnomocnictw.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.

6. Przyjęcie protokołu ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

7. Informacja z przeprowadzonej lustracji w SBM za lata 2020 – 2022.

8. Sprawozdanie Zarządu za 2023 rok.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia do obecnego Walnego Zgromadzenia.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2023 rok,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2023 roku,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
– podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2023 rok,
– najwyższej sumy zobowiązań SBM.

12. Uchwała – zgoda na sprzedaż lokalu użytkowego.

13. Podjęcie uchwały o której mowa w art. 8³ ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – w sprawie zmiany zapisu w Statucie.

14. Informacja Zarządu o realizacji wniosków WZC z 2023 roku.

15. Wnioski:

– dyskusja,

– przyjęcie wniosków i podjęcie uchwały.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 16.00 wydawane będą mandaty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Materiały do pobrania: