Walne Zgromadzenie Członków SBM

Zarząd Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Stalowej Woli działając w oparciu o § 72 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 24.06.2022 r. (piątek) o godz. 1700 w Auli im. Solidarności Fundacji Uniwersyteckiej przy ul. Ofiar Katynia 8 w Stalowej Woli (mapka z lokalizacją – tutaj).

Protokół z obrad ostatniego Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdanie finansowe za 2021 r. są do wglądu w siedzibie Zarządu SBM w dniach od 03.06.2022 r. do 23.06.2022 r. w godz. 8.00 – 14.00, a także do pobrania poniżej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz uchwalenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”.

2. Odczytanie pełnomocnictw.

3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór:
– komisji mandatowo-skrutacyjnej,
– komisji uchwał i wniosków.

6. Przyjęcie protokołu ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.

7. Sprawozdanie Zarządu za 2021 rok.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia do obecnego Walnego Zgromadzenia.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok,
– udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2021 roku,
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok,
– podziału wyniku finansowego Spółdzielni za 2021 rok,
– najwyższej sumy zobowiązań SBM,

11. Wnioski:

– dyskusja,

– przyjęcie wniosków i podjęcie uchwały.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie informujemy, że w dniu Walnego Zgromadzenia od godz. 16.00 wydawane będą mandaty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
Mając na uwadze bezpieczeństwo zgromadzonych osób i ochronę zdrowia w czasie pandemii, na Walnym Zgromadzeniu zostanie zachowany dystans społeczny. SBM zapewni środki do dezynfekcji rąk.

Materiały do pobrania:

Kontakt

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego
ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola

Centrala:
15 844 20 71
15 842 63 57
15 842 30 57
15 842 51 90
sbm@stwola.com.pl
sbm1@poczta.onet.pl


Zgłaszanie awarii

Hydrauliczne:
15 843 22 19
504 205 522

Elektryczne:
15 844 71 75
504 017 935

Windy:
536 651 615


Konta bankowe

Bank PKO BP S.A.
75 1020 4939 0000 0902 0003 3571

Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
41 9430 0006 0000 0534 2000 0001

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Nisko
34 9434 1025 2006 1691 4509 0001


NIP

865-000-34-50

REGON

000788206