Dodatek mieszkaniowy

 1. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych na terenie miasta Stalowa Wola.
  Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej, ul. J. Skoczyńskiego 14, pokój nr 2, tel. (15) 643-34-82. Godziny pracy: 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku). Klient ubiegający się o dofinansowanie do czynszu musi jednocześnie spełniać trzy warunki:

  • posiadać tytuł prawny do lokalu,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym,
  • normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

  35 m² – dla 1 osoby

  40 m² – dla 2 osób

  45 m² – dla 3 osób

  55 m² – dla 4 osób

  65 m² – dla 5 osób

  70 m² – dla 6 osób

  Wymagane dokumenty:

  • klient pobiera wniosek i deklarację o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wypełnia według wzoru,
  • potwierdza przez Zarządcę budynku wysokość opłat za mieszkanie,
  • wnioskodawca wypełnia deklarację o dochodach za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,
  • doręcza wydruki z czynszu, opłat do ZEC, energii elektrycznej do wglądu i potwierdzenia,
  • doręcza zaświadczenia o dochodach brutto wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego za ostatnie trzy miesiące.

  W przypadku osób niepracujących, oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  Sposób załatwienia sprawy: wniosek wraz z deklaracją i kompletem dokumentów przyjmowany jest w Wydziale Działalności Gospodarczej i Społecznej Urzędu Miasta w Stalowej Woli, na stanowisku ds. dodatków mieszkaniowych.

  Czas załatwienia: od złożenia kompletu dokumentów na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych – maksymalnie 1 miesiąc.
  Pobierz wniosek o dodatek mieszkaniowy dla Stalowej Woli (1657 pobrań )

 2. Przyznawanie dodatków mieszkaniowych na terenie miasta Nisko.

  Wymagane dokumenty i miejsce składania:

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzonymi wydatkami za mieszkanie za ostatni miesiąc przez zarządcę budynku mieszkalnego,
  2. deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wraz z dołączonymi zaświadczeniami o wysokości i źródłach dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, odcinkami ZUS, oświadczenie o stanie majątkowym,
  3. dowód osobisty wnioskodawcy; właściciele domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wykupionych na własność (z terenu gminy) – do wglądu,
  4. zaświadczenie o aktualnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
  5. dokumenty potwierdzające własność domu (akt notarialny, postanowienie sądowe o spadku),
  6. rachunek za wodę, wywóz nieczystości stałych i ciekłych oraz energię cieplną i elektryczną za ostatni miesiąc.

  Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta, Plac Wolności 14, pokój nr 12 (poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 15:30).

  Termin i sposób załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  Opłaty – brak.

  Sposób odwołania.

  Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

  Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy i Miasta w Nisku – Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 12,

  tel. (0-15) 8415648

  e-mail: ugim@nisko.pl

  Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Skalny, specjalista ds. dodatków mieszkaniowych i Biura Obsługi Klienta.
  Pobierz wniosek o dodatek mieszkaniowy dla Niska

  [Title title=”Dodatek energetyczny” style=”margin-left: -40px”]

 3. Przyznawanie dodatków energetycznych na terenie miasta Stalowa Wola.
  Od 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia, tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wynika to ze zmiany ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), w której wprowadzono definicję „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej”. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba:

  1. której przyznano dodatek mieszkaniowy,
  2. ma podpisaną umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  1. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

  Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym.

  Wysokości limitu wynosi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. poz. 377 wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,09 zł miesięcznie,
  2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,40 zł miesięcznie,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,48 zł miesięczne.

  Dodatek energetyczny będzie przyznawany przez Prezydenta Miasta w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

  Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można pobierać w Urzędzie Miasta (Wydział Działalności Gospodarczej i Społecznej, ul. J. Skoczyńskiego 14, pokój nr 2) lub ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta.
  Pobierz wniosek o dodatek energetyczny dla Stalowej Woli

 4. Przyznawanie dodatków energetycznych na terenie miasta Nisko.
  Od 1 stycznia 2014 r. gminy wypłacają nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984 ze zm.). O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie trzy warunki:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  1. zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

  Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
  Zgodnie z obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 963 wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi dla gospodarstwa:

  1. prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc,
  2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc,
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

  Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacony będzie do dnia 30 stycznia danego roku.
  Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy a nie inny członek rodziny.
  Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu.

  Miejsce złożenia dokumentów.

  Dokumenty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta, Pl. Wolności 14, pokój nr 7 (poniedziałek – piątek godz. 7:30 – 15:30).

  Tryb odwoławczy.

  Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, ul. Św. Barbary 12, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
  Pobierz wniosek o dodatek energetyczny dla Niska